Наредба за преместваемите обекти, за рекламите, информационни и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на столична община

  • Вторник, 12 Май 2009 15:28

 

НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, ЗА РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА (ЗАГЛ. ИЗМ. С РЕШЕНИЕ № 1 ПО ПРОТОКОЛ № 29 ОТ 15.01.2009 Г.)

 

Приета с Решение № 24 по  Протокол № 4 на Столичния общински съвет от 20.12.2007 г., изм. и доп.  с Наредба за изменение и допълнение приета с Решение №  1 по Протокол  № 29 от 15.01.2009 г.

 

Част първа.
МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ (Загл. изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Тази наредба определя условията и реда за поставяне, регистриране и премахване на преместваеми обекти и на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Столична община.

 

Чл. 2. (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Преместваемите обекти и рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи по тази наредба не представляват недвижими имоти по чл. 110 от Закона за собствеността, не се нанасят в кадастралната карта, не се записват в кадастралните регистри, а за удостоверяване на правото на собственост или на други права върху тях не се съставят или издават актове, подлежащи на вписване в имотния регистър.

 

Чл. 3. (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Разпоредбите на тази наредба важат съответно и за поставянето на преместваеми обекти и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи към временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия, детски и спортни площадки и други подобни открити обекти, разрешени по реда на наредба по чл. 55 от Закона за устройство на територията.

 

Чл. 4. (Изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) (1) Преместваемите обекти и рекламните елементи трябва да отговарят на устройствените и строителните правила за безопасност и за формиране на благоприятна жизнена среда и добър естетически облик на Столична община.

(2) (Нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Схемите за поставяне на преместваеми обекти, на рекламни елементи и на градско обзавеждане се съгласуват помежду си, като преимуществено положение имат схемите за поставяне на елементи на градско обзавеждане.

(3) (Нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Техническите правила за поставяне на рекламните елементи и преместваемите обекти са определени в Приложение № 11

 

Глава втора.
ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Раздел I.

 

Видове преместваеми обекти (Загл. изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

Чл. 5. (Изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

(1) Преместваеми са обектите, поставени в поземлени имоти въз основа на разрешение за поставяне по реда на тази наредба, които служат за търговски и други обслужващи дейности и представляват павилиони, кабини, маси за сергийна търговия, както и други елементи на градското обзавеждане (обекти и елементи в обхвата на спирките на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).

(2) (Нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Преместваемите обекти и елементите на градското обзавеждане са класифицирани по вид, функция, физически параметри в Приложение № 1.

 

Чл. 6. Преместваемите обекти могат да бъдат заявени за поставяне по реда на тази наредба въз основа на:

1. (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) типови проекти - общински и корпоративни;

2. индивидуални проекти.

 

Чл. 7. (1) Кметът на общината възлага изработването на общински типови проекти за преместваеми обекти по реда на Закона за обществените поръчки.

(2) Типовите проекти за преместваеми обекти се утвърждават със заповед от главния архитект на общината, след приемането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

(3) (Предишна ал. 4, изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Общинските проекти са общинска собственост. Те са общодостъпни и се съхраняват в Дирекция "Архитектура и градоустройство" на Столична община. Типовите проекти се предоставят при поискване на всяко лице, което иска да изработи или постави преместваем обект, срещу заплащане на направените административни разходи за подготовка на копие от проекта.

(4) (Нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Отделни възложители могат да предлагат на главния архитект на Столична община да одобри корпоративни типови проекти. Корпоративният типов проект е собственост на съответния възложител

(5) (Предишна ал. 3 - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Общинските общински проекти са задължителни за следните преместваеми обекти:

1. модулни павилиони;

2. открити щандове и маси за сергийна търговия;

3. (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

(6) (Нова - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Разрешение за поставяне на преместваеми обекти по типов проект може да се издава за обекти, чийто прототип е приет от комисия, назначена със заповед на главния архитект на Столична община.

 

Чл. 8. Преместваеми обекти, за които не са утвърдени типови проекти, са с индивидуални проекти.

 

Раздел II.
Изисквания към преместваемите обекти (Загл. изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

 

Чл. 9. (1) Преместваемите обекти трябва:

1. да отговарят на нормите за безопасност;

2. да се поддържат в добро състояние;

3. да не нарушават условията на обитаване;

4. да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;

5. да не са поставени в нарушение на настоящата наредба и на действащото законодателство;

6. да не застрашават безопасността на движение по улиците;

7. да не са поставени върху съоръжения на инженерната инфраструктура или сервитутната им зона, съгласно съответната наредба на МРРБ;

8. да не препятстват нормалното ползване на съседни сгради, преместваеми обекти и рекламни елементи;

9. да съответстват на приетите прототипи, когато са по типови проекти.

10. (нова - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г. на СОС да не са поставени върху части от входове на жилищни и обществени сгради или в непосредствена близост до тях, както и в подколонни пространства;

11. (нова - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г. на СОС да не служат за експониране на стоки от всякакъв характер извън обема наобекта или не по определения с проектната документация начин;

12. (нова - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) да не ограничават правилата за достъпност на средата, определени с Наредба № 6 от 26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите, министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването;

13. (нова - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) да са със защитни средства (решетки, мрежи и др.), които да са с естетичен вид в съответствие с одобрените прототипи или с одобрената проектна документация."

(2) В поземлени имоти с приложен застроителен план не се допуска поставяне на преместваеми обекти, с изключение на елементи на градското обзавеждане.

(3) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Не се допуска поставяне на открити щандове, апарати, грилове, хладилни и др. витрини, както и на маси за сергийна търговия извън границите на определените пазари, с изключение на преместваеми обекти с кратковременен характер във връзка с честване на официални национални празници, за срок не по-дълъг от 14 дни.

(4) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Всеки собственик или ползвател на преместваем обект е длъжен да отбележи на видно място върху обекта името, адреса и телефона си, номера и датата на издаденото разрешение за поставяне, както и общински идентификационен номер за разположените обекти върху недвижими имоти-общинска собственост.

 

Раздел III.
Схеми за поставяне на преместваеми обекти (Загл. изм. с Решение № 1 по Протокол
№ 29 от 15.01.2009 г.)

 

Чл. 10. (1) Разрешение за поставяне на преместваеми обекти върху държавни и общински имоти се издава въз основа на схема за поставяне.

(2) (Изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Схемите за поставяне се одобряват от главния архитект на Столична община след решение на Общинския експертен съвет по устройство на територията. Схемите за поставяне в V-та зона се одобряват по реда на чл. 62, ал. 9 от Закона за устройство на територията.

(3) (Нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) При обсъждането на схемите за поставяне в работата на Общинския експертен съвет по устройство на територията, съответно Районния експертен съвет по устройство на територията участват представители на браншовите организации и сдружения с нестопанска цел, чиито членове извършват търговска дейност чрез преместваеми обекти.

(4) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г. на Столичния общински съвет, предишна чл. 3) За държавните имоти схемата за поставяне се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи - с областния управител.

(5) (предишна чл. 4, изм. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Със схемите за поставяне се определя пространственото разположение на преместваемите обекти, техният вид, размер и функция.

(6) (Нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) При предвиждане на разполагане на павилиони в група не се допуска дублиране на функции.

 

Чл. 11. (1) Разрешение за поставяне на преместваеми обекти върху имоти, които не са собственост на държавата или на общината, се издава въз основа на скица с указан начин на поставяне на преместваемия обект.

(2) Скицата с указан начин на поставяне определя пространственото разположение на преместваемия обект в поземления имот и неговия вид, размер и функция.

(3) Отстоянията на обектите от сгради и от регулационни и имотни граници се определят със скицата по ал. 1 съобразно правилата за строежи по Закона за устройство на територията и Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

(4) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Скицата с указан начин на поставяне по ал. 1 се издава от главния архитект на общината, когато имотът се намира в І-ва, ІІ-ра, ІІІ-та и ІV-та зона, а в VI-та зона- от главния архитект на съответния район.

 

Чл. 12. (1) Схемите за поставяне на преместваеми обекти върху имоти общинска собственост са столични и районни.

(2) Столични схеми за поставяне на преместваеми обекти са схемите за:

1. (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) преместваеми обекти в І-ва, ІІ-ра, ІІІ-та и IV-та и V-та зона;

2. (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г. на СОС, предишна т. 3) за веригите павилиони, разположени на територията на повече от 3 района (тото пунктове, павилиони за вестници и др. подобни).

(3) Районните схеми за поставяне на преместваеми обекти са схемите за:

1. (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) преместваеми обекти в VІ-та зона.

2. преместваеми обекти в малките населени места, по смисъла на § 5, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

 

Чл. 13. (1) Изготвянето на схеми за поставяне по чл. 12, ал. 2 се извършва служебно от служители на Дирекция "Архитектура и градоустройство" или се възлага на правоспособни лица от главния архитект на общината.

(2) Изготвянето на схеми за поставяне по чл. 12, ал. 3 се извършва служебно от служители на съответния район или се възлага на правоспособни лица от кмета на района.

(3) (Нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) За изготвяне на схемите по предходните алинеи се предоставят изходни материали от Направление "Архитектура и градоустройство" и предложения от браншовите организации и сдружения с нестопанска цел, чиито членове извършват търговска дейност чрез преместваеми обекти.

(4) ( нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Проектите на схеми за поставяне по ал. 1 и ал. 2 се обсъждат преди внасянето им в Общинския експертен съвет по устройство на територията, съответно в Районния експертен съвет по устройство на територията от проектанта на схемата и представители на браншовите организации и сдружения с нестопанска цел, чиито членове извършват търговска дейност чрез преместваеми обекти."

(5) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г. на СОС, предишна ал. 3) Схемите по предходните алинеи се съгласуват в зависимост от своя обхват и предназначение с дружествата доставчици на вода и енергия, държавните контролни и съгласувателни институции, както и съответни структурни звена на Столична община.

(6) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г. на СОС, предишна ал. 4) Схемите за поставяне на преместваеми обекти в паркове и градини се одобряват по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.

(7) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г. на СОС, предишна ал. 5) Изменения в схемите за поставяне се правят по реда на създаването им.

 

Чл. 14. (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) (1) За територията на Столична община се въвеждат зони със забранителни, ограничителни и разрешителни режими, в зависимост от спецификата на градската среда, подробно описани в Приложение № 3 и представени графично - в Приложения № 7 и № 8.

(2) В 1-ва зона не се допуска разполагането на преместваеми обекти, с изключение на тези с кратковременен характер, свързани с честване на официални национални празници, културни и спортни прояви, за срок не по-дълъг от 7 дни.

(3) Във ІІ-ра зона не се допуска разполагането на:

1. модулни павилиони по типов проект с площ над 6 м2;

2. мобилни търговски съоръжения;

3. атракционни съоръжения.

(4) В ІІІ-та зона не се допуска разполагане на преместваеми обекти с площ над 9 м2.

(5) В ІV-та зона не се допускат сезонни, акционни и атракционни преместваеми обекти в рамката на Главните входно-изходни магистрали (бул. "Цариградско шосе", бул. "Ботевградско шосе", бул. "Европа", бул. "Цар Борис III"), ограничени от ІV-ти градски ринг към центъра на града.

(6) В V-та зона се допуска поставянето на преместваеми обекти само въз основа на схема одобрена по реда на чл. 62, ал. 9 от Закона за устройство на територията и съобразена с ограниченията на чл. 62, ал. 7 от Закона за устройство на територията, чл. 12, т. 3 и т. 4 от Закона за устройството и застрояването на Столична община.

(7) (Нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) В VІ-та зона се допуска разполагане на всички видове преместваеми обекти, съобразени с изискванията на тази наредба."

 

Чл. 15. (1) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Схемите за поставяне на преместваеми обекти се изработват върху кадастрална основа или приложен регулационен план, с наличните данни от надземната и подземна инфраструктура.

(2) Схемите за поставяне се изработват върху магнитен носител и се разпечатват в подходящ мащаб, както следва:

1. обща - показваща местоположението и вида на преместваемите обекти (единично или в група);

2. (доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) подробни - показващи функциите, точните размери на отделните преместваеми обекти и отстоянията към ограничители в публичните градски пространства.

(3) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Схемите за поставяне на преместваеми обекти се придружават от таблица с данни за обекта, съгласно Приложение № 2.

 

Чл. 16. Всички схеми за поставяне на преместваеми обекти са публични и се съхраняват на достъпно за гражданите място в столичната общинска администрация и се публикуват в сайта на Столична община.

 

Раздел IV.
Поставяне на преместваеми обекти (Загл. изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

 

Чл. 17. (1) Поставяне на преместваеми обекти се извършва въз основа на разрешение за поставяне.

(2) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Искането за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти се отправя до главния архитект на Столична община в І-ва, ІІ-ра, ІІІ-та, ІV-та и V-та, а в VІ-та зона - до главния архитект на съответния район.

(3) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Искане за разрешение за поставяне може да се отправя от:

1. собственика на имота;

2. (доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) лице с писмен договор със собственика на имота или с изрично писмено съгласие от собственика на имота, с нотариално заверен подпис.

3. един от съсобствениците на имота с изричното писмено съгласие на останалите съсобственици на имота, с нотариално заверени подписи

(4) (Нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Когато имотът е държавна или общинска собственост договорът по ал. 3, т. 2 и т. 3 се сключва по реда на Закона за държавната собственост, съответно по реда на Закона за общинската собственост и подзаконовите нормативни актове по приложението им въз основа на одобрена схема за поставяне или на скица с указан начин на поставяне.

 

Чл. 18. (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Разрешение за поставяне на преместваеми обекти в І-ва, ІІ-ра, ІІІ-та, ІV-та и V-та зона се издава от главния архитект на общината, а в VІ-та зона - от главния архитект на съответния район.

 

Чл. 19. (1) За издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект по индивидуални проекти се представят следните документи:

1. заявление-образец;

2. проектна документация и/или сертификати за безопасност на конструкцията;

3. (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) документ за собственост, договор със собственика на имота и/или съгласие от съсобствениците имота с нотариално заверени подписи;

4. съгласуване със специализираните контролни и съгласувателни органи в зависимост от вида, местоположението и предназначението на преместваемия обект.

(2) Проектната документация съдържа:

1. (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) архитектурна част;

2. (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) дизайнерска част;

3. (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) инженерна част;

4. (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

5. (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

6. (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

(3) (Нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Обемът и съдържанието на проектната документация са описани в Приложение № 4 към наредбата.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Когато искането е за поставяне на преместваем обект с типови проекти и приет прототип се изисква само проектна документация относно временните външни връзки на обекта.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Проектната документация се подписва от лица с проектантска правоспособност.

 

Чл. 20. (1) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Разрешение за поставяне на преместваеми обекти се издава за срока на договора, съгласието или споразумението със собственика на имота, но за не повече от пет години;

(2) В случай на предсрочно прекратяване на договора или споразумението по ал. 1, срокът на разрешението за поставяне се счита автоматично за изтекъл и обектите се премахват по реда на ал. 3.

(3) (Нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) В случай на удължаване срока на договорите или споразуменията за преместваеми обекти върху имоти, които не са държавна или общинска собственост автоматично се удължава и срока на издаденото разрешение за поставяне, но за не повече от максимално допустимия срок по ал. 1.

(4) Собственикът на преместваемият обект е длъжен за своя сметка да го премахне в седемдневен срок от датата на изтичане на срока на разрешението за поставяне.

 

Раздел V.
Елементи на градското обзавеждане (Загл. изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

 

Чл. 21. (1) (Нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г. на Столичния общински съвет)Елементи на градското обзавеждане по смисъла на тази наредба са дизайнерски продукти, въведени в серийно производство, предназначени за конкретна некомерсиална функция.

(2) (Нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Класификацията на елементите на градско обзавеждане, обединени в системи по функционален признак, се определя съгласно Приложение № 10.

(3) (Нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Елементи на градското обзавеждане се допускат във всички зони без ограничения, в зависимост от конкретните потребности."

(4) (Предишна ал. 1, доп. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Разрешение за поставяне за елементи на градското обзавеждане се издава само в обществени и/или общодостъпни пространства въз основа на схема за поставяне, изработени по реда,

предвиден за преместваеми обекти или на скица с указан начин на поставяне.

(5) (Предишна ал. 2, изм. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Разрешението за поставяне по ал. 4 може да бъде и за група елементи на градското обзавеждане.

(6) (Предишна ал. 3, изм. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) За издаване на разрешението за поставяне по ал. 4 не се събират такси.

(7) (Нова - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Елементите на градското обзавеждане не могат да служат за осъществяване на рекламна дейност по смисъла на тази наредба с изключение на посочените в тази наредба случаи."

 

Чл. 22. (1) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Спирките на масовия градски транспорт са елементи на градското обзавеждане, разположени в определен териториален обхват и могат да съдържат обозначителни знаци, табла, спирконавеси и други съпътстващите ги обекти и елементи, съгласно Приложение № 10. Спирките на масовия градски транспорт са общинска собственост.

(2) (нова - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Разрешението за поставяне на елементи и обекти в обхвата на спирките на масовия градски транспорт е едно за всички обекти и елементи в обхвата на спирката на масовия градски транспорт.

(3) (нова - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Схемите за поставяне на спирки на масовия градски транспорт се изработват въз основа на схемата на спирките на масовия градски транспорт на Столична община.

(4) (нова - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Обектите и елементите в обхвата на спирките на масовия градски транспорт се предоставят на трети лица за осъществяване на търговска или рекламна дейност по реда на Закона за общинската собственост и подзаконовите нормативни актове по приложението му."

 

Раздел VI.
Регистри. Въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти (Загл. изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

 

Чл. 23. (1) Директорът на дирекция "Контрол по строителството" организира воденето на публичен регистър на разрешенията за поставяне на преместваеми обекти и на удостоверенията за въвеждането им в експлоатация.

(2) (Изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) В регистъра по ал. 1 се вписват данни за местоположението на преместваемия обект, функцията му титуляра на разрешението за поставяне и срока за поставяне, съгласно Приложение № 2.

(3) Всяко разрешение или удостоверение по тази наредба на главния архитект на общината се изпраща в седемдневен срок на директора на дирекция "Контрол по строителството" на Столична община и в съответната районна общинска администрация. В същия срок копие от всяко разрешение или удостоверение по тази наредба на главния архитект на район се изпраща на директора на дирекция "Контрол по строителството" на Столична община.

(4) (Изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Собствениците на преместваеми обекти по индивидуален проект са длъжни в седемдневен срок от поставянето им да поискат издаване на удостоверение за въвеждането им в експлоатация от органа, издал разрешението за поставянето им. Удостоверението за въвеждане в експлоатация се издава в седемдневен срок.

(5) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Необходимите документи и процедура за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация са подробно описани в Приложение № 5.

 

Глава трета.
РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ

Раздел I.
Общи положения (Загл. изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

 

Чл. 24. (1) (Доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Рекламен елемент по смисъла на тази наредба е съоръжение със самостоятелна или полусамостоятелна конструкция, което се закрепва временно върху терен, сграда или друг обект и служи за носител на рекламна площ. Рекламните елементи са класифицирани по вид и параметри в Приложение 6.

(2) (Отм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

 

Чл. 25. Рекламните елементи могат да бъдат заявени за поставяне по реда на тази наредба въз основа на:

1. (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) типови проекти - общински и корпоративни;

2. индивидуални проекти.

 

Чл. 26. (1) Кметът на общината възлага изработването на общински типови проекти за рекламни елементи по реда на Закона за обществените поръчки.

(2) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Типовите проекти се утвърждават със заповед от главния архитект на общината, становище на от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

(3) (Нова - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)Общинските типови проекти са общинска собственост. Те са общодостъпни и се съхраняват в Дирекция "Архитектура и градоустройство" на Столична община. Типовите проекти се предоставят при поискване на всяко лице, което иска да изработи или постави рекламен елемент, срещу заплащане на направените административни разходи за подготовка на копие от проекта.

(4) (Нова - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Отделни възложители могат да предлагат на главния архитект на Столична община да одобри корпоративни типови проекти. Корпоративният типов проект е собственост на съответния възложител.

(5) (Нова - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Типовите проекти са задължителни за всички рекламни елементи, предвидени за разполагане върху общински имоти по одобрена схема.

 

Чл. 27. (Изм. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Разрешение за поставяне на рекламни елементи по типов проект се издава за елементи, чиито прототип е приет от комисия, назначена със заповед на главния архитект на Столична община.

 

Раздел II.
Изисквания към рекламните елементи (Загл. изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

 

Чл. 28. (1) Рекламните елементи трябва:

1. да отговарят на нормите за безопасност;

2. да се поддържат в добро състояние;

3. да не нарушават условията на обитаване;

4. да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;

5. да не са поставени и да не се ползват в нарушение на настоящата наредба и на действащото законодателство;

6. да не застрашават безопасността на движение по улиците като закриват или наподобяват пътни знаци;

7. да не се поставят върху елементи от системата за регулиране на движението по пътищата;

8. да не се поставят върху съоръжения на инженерната инфраструктура или в сервитутната им зона по начин, нарушаващ изискванията за безопасност, препятстващ достъпа до тях или създаващ затруднения за нормалната им експлоатация;

9. да не се поставят в обхвата на спирките на масовия градски транспорт, освен съпътстващите спирката елементи с типови проекти;

10. да не се поставят върху скулптурни паметници и др. елементи на декоративната пластика, както и непосредствено във визуалния обсег на възприятието им;

11. (изм. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) да не се поставят върху сгради на представителните институции на държавната и общинска власт;

12. да не се поставят върху дървета и едроразмерна растителност;

13. (изм. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) да не се поставят върху фасади на сгради, с изключение към търговски обекти на партерните етажи, калкани и странични фасади без прозорци или с прозорци, заемащи не повече от 20 % от площта на фасадата.

14. (изм. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)да не се поставят върху ажурни огради с изключение на временни строителни и предпазни огради и в случаи, определени по реда на чл. 48, ал. 2 от Закона за устройство на територията;

15. да не се поставят върху стени на гробищни паркове, както и в самите такива;

16. (изм. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) да не се поставят върху стълбове на електропреносната и електроразпределителна мрежа, както и върху елементи на контактно-кабелната мрежа на градския транспорт, включително и когато изпълняват функции на улично осветление.;

17. (изм. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) да не излизат извън границите на поземления имот, в който са поставени;

18. да не закриват други рекламни елементи, елементи от архитектурния вид на сградите, търговски или друг обществен обект, както и да не се затруднява подхода към тях;

19. да бъдат изработени от трайни материали, устойчиви на вятър и други атмосферни условия, съгласно нормативните изисквания;

20. да съответстват на приетите прототипи, когато рекламните елементи са по типови проекти;

21. да представляват ажурни решения в случаите на покривна реклама.

22. (нова - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)да не се поставят върху сгради паметници на културата без съгласието на Националния институт за паметниците на културата;

23. (нова - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) да не се поставят върху транспортно-комуникационните съоръжения и техните предпазни огради;

24. (нова - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)) да не ограничават правилата за достъпност на средата определена с Наредба № 6 от 26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите, министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването;

(2) (Изм. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Всеки собственик или ползвател на рекламен елемент е длъжен да отбележи на видно място върху обекта името, адреса и телефона си, номера и датата на издаденото разрешение за поставяне, както и общински идентификационен номер за разположените обекти върху недвижими имоти-общинска собственост.

 

Раздел III.
Схеми за поставяне на рекламни елементи (Загл. изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

 

Чл. 29. (1) Разрешение за поставяне на рекламни елементи с типови проекти върху държавни и общински имоти се издава въз основа на схема за поставяне.

(2) (Изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)Схемите за поставяне се одобряват от главния архитект на общината след решение на Общинския експертен съвет по устройство на територията. Схемите за поставяне в V-та зона се одобряват по реда на чл. 62, ал. 9 от Закона за устройство на територията.

(3) (Нова - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) При обсъждането на схемите за поставяне в работата на Общинския експертен съвет по устройство на територията участват представители на браншовите организации и сдружения с нестопанска цел, чиито членове извършват рекламна дейност чрез рекламни елементи.

(4) (Предишна ал. 3 - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г. на Столичния общински съвет)За държавните имоти схемата за поставяне се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи - с областния управител.

(5) (нова - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Със схемите за поставяне се определя пространственото разположение на рекламните елементи и техният тип.

 

Чл. 30. (1) Разрешение за поставяне на рекламни елементи върху имоти, които не са собственост на държавата или на общината, и на рекламни елементи с индивидуални проекти се издава въз основа на скица с указан начин на поставяне на рекламния елемент.

(2) Скицата с указан начин на поставяне определя пространственото разположение на рекламния елемент и неговия размер.

(3) (Изм. - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Скицата с указан начин на поставяне по ал. 1 се издава от главния архитект на общината, когато имотът се намира в І-ва, ІІ-ра, ІІІ-та и ІV-та зона, а в VІ зона - от главния архитект на съответния район.

 

Чл. 31. (1) Схемите за поставяне на рекламни елементи с типови проекти върху имоти общинска собственост са столични и районни.

(2) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Столични схеми за поставяне на рекламни елементи са схемите за рекламни елементи с типови проекти във ІІ-а, ІІІ-та, ІV-та и V-та зона.

(3) Районни схеми за поставяне на рекламни елементи са схемите за:

1. (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) рекламни елементи с типови проекти в ІV-та зона;

2. рекламни елементи в малките населени места, по смисъла на § 5, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

(4) (Отм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г. на Столичния общински съвет)

 

Чл. 32. (1) Изготвянето на схеми за поставяне по чл. 31, ал. 2 се извършва служебно от служители на Дирекция "Архитектура и градоустройство" или се възлага на правоспособни лица от главния архитект на общината.

(2) Изготвянето на схеми за поставяне по чл. 31, ал. 3 се извършва служебно от служители на съответния район или се възлага на правоспособни лица от кмета на района.

(3) (Нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) За изготвяне на схемите по предходните алинеи се предоставят изходни материали от Направление "Архитектура и градоустройство" и предложения от браншовите организации и сдружения с нестопанска цел, чиито членове извършват търговска дейност чрез рекламни елементи.

(4) (нова - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)Проектите на схеми за поставяне по ал. 1 и ал. 2 се обсъждат преди внасянето им в Общинския експертен съвет по устройство на територията, съответно в Районния експертен съвет по устройство на територията от проектанта на схемата и представители на браншовите организации и сдружения с нестопанска цел, чиито членове извършват търговска дейност чрез рекламни елементи.

(5) (Предишна ал. 2 - с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Изменения в схемите за поставяне се правят по реда на създаването им.

 

Чл. 33. (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г. на С)(1) Поставянето на рекламни елементи се забранява, ограничава и разрешава в зависимост от спецификата на градската среда съобразно зоните по чл. 14, ал. 1.

(2) В І-ва зона не се допуска разполагането на рекламни елементи, с изключение на покривна ажурна реклама.

(3) Във ІІ-ра зона не се допуска разполагането на рекламни елементи с едностранна рекламна площ над 4 м2, с изключение на покривна ажурна и ажурно-пластична реклама и рекламни елементи по калкани.

(4) В ІІІ-та зона се допускат рекламни елементи с площ до 9 м2, с изключение

на рекламни елементи по покриви и калкани на сгради.

(5) В ІV-та зона се разрешава разполагане на всички видове рекламни елементи,

с изключение на рекламни елементи с едностранна рекламна площ над 12 м2 в територията, ограничена от ІV-ти градски ринг към центъра (бул. "Г. М. Димитров", бул. "Асен Йорданов", "Източна тангента" (проф. "Цветан Лазаров", ул. "Кривина", ул. "Боян Магесник"), бул. 'Ген. Данаил Николаев"; ул. "Владайска река"; Първа задгарова артерия, бул. "Илиянци", ул. "Никола Михайловски", ул. "Крум Стоянов", ул. "Богданци", бул. "Вардар", бул. "Никола Мушанов"; бул. "Овча Купел"; пробив бул. "Тодор Каблешков" (в участъка от ул. "Луи Айер" до бул. "Симеоновско шосе"), с изключение на покривна реклама и рекламни елементи по калкани.

(6) В V-та зона се разрешава разполагането на рекламни елементи само въз ос

нова на схема, одобрена по реда на чл. 62, ал. 9 от Закона за устройство на територията.

(7) В VІ-та зона се допускат всички видове рекламни елементи.

(8) Зонирането на територията на Столична община е отразено графично в Приложение № 7 и Приложение № 8."

 

Чл. 34. (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) (1) Схемите за поставяне на рекламни елементи се изготвят върху кадастрална основа или приложен регулационен план, с наличните данни от надземната и подземна инфраструктура.

(2) Схемите за поставяне се изработват върху магнитен носител и се разпечатват в подходящ мащаб, както следва:

1. обща - показваща местоположението и вида на рекламните елементи (единично или в група).

2. подробни - показващи точните размери на отделните рекламни елементи и отстоянията към ограничители в публичните градски пространства.

 

Чл. 35. Всички схеми за поставяне на рекламни елементи са публични и се съхраняват на достъпно за гражданите място в столичната общинска администрация и се публикуват в сайта на Столична община.

 

Раздел IV.
Поставяне, регистриране и премахване на рекламни елементи (Загл. изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

 

Чл. 36. (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

(1) Поставяне на рекламни елементи се извършва въз основа на разрешение за поставяне.

(2) Искането за издаване на разрешение за поставяне на рекламни елементи се отправя до главния архитект на Столична община в І-ва, ІІ-ра, ІІІ-та, ІV-та и V-та зона, а в VІ-та зона - до главния архитект на съответния район.

(3) Искане за разрешение за поставяне може да се отправя от:

1. собственика на имота;

2. лице с писмен договор със собственика на имота или с изрично писмено съгласие от собственика на имота с нотариално заверен подпис;

3. един или няколко от съсобствениците на имота с договор или изричното писмено съгласие на останалите съсобственици на имота, с нотариално заверени подписи;

(4) Когато имотът е държавна или общинска собственост договорът по ал. 3, т. 2 и т. 3 се сключва по реда на Закона за държавната собственост, съответно по реда на Закона за общинската собственост и подзаконовите нормативни актове по приложението им въз основа на одобрена схема за поставяне или на скица с указан начин на поставяне.

(5) При поставяне на рекламен елемент върху сграда с режим на етажна собственост, договорът или съгласието от етажната собственост се оформят по реда на Закона за собствеността и на Правилника за управлението, реда и надзора на етажната собственост.

 

Чл. 37. (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Разрешение за поставяне на рекламни елементи в І-ва, ІІ-ра, ІІІ-та, ІV-та и V-та зона се издава от главния архитект на общината, а в VІ-та зона - от главния архитект на съответния район.

 

Чл. 38. (1) За издаване на разрешение за поставяне на рекламен елемент по индивидуални проекти се представят следните документи:

1. заявление-образец

2. проектна документация;

3. (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) документ за собственост, договор със собственика на имота и/или съгласие от съсобствениците имота с нотариално заверени подписи;

4. съгласуване със специализираните контролни и съгласувателни органи в зависимост от вида и местоположението на рекламния елемент.

(2) (Изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Проектната документация съдържа:

1.архитектурна част;

2. дизайнерска част;

3. инженерна част

(3) (нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Обемът и съдържанието на проектната документация са описани в Приложение № 9 към наредбата.

(4) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Когато искането е за поставяне на рекламен елемент по типов проект се изисква само проектна документация относно временните външни връзки на елемента.

(5) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Проектната документация се подписва от лица с проектантска правоспособност.

 

Чл. 39. (1) Разрешение за поставяне на рекламни елементи се издава за срока на договора, съгласието или споразумението със собственика на имота, но за не повече от пет години.

(2) (Отм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

(3) В случай на предсрочно прекратяване на договорите или споразуменията по ал. 1, срокът на разрешението за поставяне се счита автоматично за изтекъл и обектите се премахват по реда на ал. 4.

(4) Собственикът на рекламния елемент е длъжен за своя сметка да го премахне в седемдневен срок от датата на изтичане на срока на разрешението за поставяне.

(5) (нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) В случай на удължаване срока на договорите или споразуменията за рекламни елементи върху имоти, които не са държавна или общинска собственост, автоматично се удължава и срокът на издаденото разрешение за поставяне, но за не повече от максимално допустимия срок по ал. 1.

(6) (нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Собствениците на рекламни елементи са длъжни ежегодно, най късно седем календарни дни преди изтичане на едногодишен срок от издаване на разрешението за поставяне, да искат презаверка на издаденото разрешение за поставяне. Органът издал разрешението за поставяне го презаверява след проверка дали съществуващият елемент отговаря на одобрената проектна документация.

(7) (Нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) За неизпълнение на задълженията по ал. 6 се носи отговорност по Глава девета от наредбата.

 

Чл. 40. (1) Директорът на дирекция "Контрол по строителството" организира воденето на публичен регистър на разрешенията за поставяне на рекламни елементи и на удостоверенията за въвеждането им в експлоатация.

(2) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)В регистъра по ал. 1 се вписват данни за местоположението, вида на елемента, титуляра на разрешението за поставяне и срока за поставяне.

(3) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)В седемдневен срок от издаването копие от всяко разрешение за поставяне на рекламен елемент на главния архитект на Столична община, заедно с екземпляр от проектната документация, се изпраща на директора на дирекция "Контрол по строителството" на Столична община и в съответната районна общинска администрация, съответно копие от всяко разрешение за поставяне на рекламен елемент на главния архитект на съответния район, заедно с екземпляр от проектната документация, се изпраща на директора на дирекция "Контрол по строителството" на Столична община.

(4) (Отм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

(5) (Отм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

 

Глава четвърта.
ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Раздел I.
Фирмени надписи (Загл. изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

 

Чл. 41. (1) Фирмените надписи са информационни елементи, съдържащи само наименованието, търговската марка и/или дейността на лице в конкретен обект и които се поставят в/на недвижимия имот, в който се намира седалището или дейността на лицето.

(2) Фирмените надписи могат да бъдат поставяни:

1. (доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) върху козирки, навеси и маркизи към партерните части на сградите непосредствено принадлежащи към обекта, чиято функция обозначават;

2. (доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)вертикално или хоризонтално по фасадите когато функцията, която обозначават се осъществява в повече от 3/4 от площта на сградата на нежилищни сгради, в които се осъществява дейността на лицето.

(3) (Доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Когато фирменият надпис е поставен върху козирки, навеси и маркизи на партерни помещения, той не може да ги надвишава с повече от 1 м., както и да закрива отвори по фасадата на сградата.

(4) (Изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Когато фирменият надпис по чл. 41, ал. 2, т. 2 се издава от фасадата на сградата, на която е поставен, неговият най-отдалечен край не може да бъде на повече от 1,50 м. от фасадата, а когато е поставен на височина под 2,50 м. от нивото на терена, не може да се издава от фасадата на сградата повече от 0,15 м. Фирменият надпис по чл. 42, ал. 2, т. 1 не може да се издава от фасадата на сградата повече от 0,15 м., когато е разположен на височина под 2,50 м. от нивото на терена.

 

Чл. 42. (1) Фирмените надписи се одобряват с инвестиционния проект за изграждане или преустройство на обекта, който обозначават, от компетентния за това орган.

(2) (Изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) В случаите, когато поставянето на фирмени надписи не е свързано с изграждане или преустройство на даден обект, проектът на фирмения надпис се одобрява от главния архитект на съответния район, който издава и разрешението за поставяне.

(3) Не се изисква одобрение за поставяне на фирмени надписи с размер до 0,25 м2, когато същите са поставени на нивото на партера и успоредно на стената.

 

Чл. 43. Фирмените надписи са собственост на собствениците или ползвателите на обектите, за които са предназначени.

 

Чл. 44. (Изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) (1) Отговорни за редовността на фирмените надписи по смисъла на тази наредба са ползвателите на обектите, за които са предназначени.

(2) (нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)Фирмените надписи следва да бъдат свалени от ползващото ги лице в 3-дневен срок от прекратяването на съответната дейност на обекта."

 

Чл. 45. (Изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Фасадите на търговските обекти, извън витрините и на одобрените с

инвестиционния проект места, не могат да се ползват за излъчване на рекламни послания.

 

Раздел II.
Фирмени информационно-указателни табели. Фирмени тотеми (Загл. изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

 

Чл. 46. (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

(1) Фирмените информационно-указателни табели обозначават определени обекти или дейности или упътват към местоположението им. Фирмената информационно-указателна табела може да съдържа само наименование (лого) на фирмата, адрес, указателна стрелка и обозначение за разстояние в цифри. Фирмената информационно-указателна табела не може да служи за излъчване на рекламни послания.

(2) Не се допуска разполагането на фирмени информационно-указателни табели в І-ва и ІІ-ра зона, както и в ІV-та зона в рамката на главните входно-изходни магистрали на София (бул. "Цариградско шосе", бул. "Ботевградско шосе", бул. "Европа", бул. "Цар Борис III"), ограничени от ІV-ти градски ринг към центъра.

 

Чл. 47. (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

(1) Всяко юридическо или физическо лице има право да разположи върху имоти общинска собственост до шест броя фирмени информационно-указателни табели, свързани с един негов обект или дейност.

(2) На една улица (булевард) могат да се поставят не повече от две фирмени информационно-указателни табели за един обект или дейност - по една за всяка посока на движението.

(3) Върху стълбовете за улично осветление могат да се поставят само фирмени информационно-указателни табели по типов проект, утвърден със заповед на главния архитект на Столична община.

(4) Не се разрешава поставяне на фирмени информационно-указателни табели върху дървета и стълбове на електро-преносната и електроразпределителната мрежи.

(5) За разполагане на фирмени информационно-указателни табели върху стълбове, собственост на "Столичен електротранспорт" ЕАД, договорите се сключват с ръководителя на дружеството при спазване на изискванията на настоящата наредба."

 

Чл. 48. (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Фирмените информационно-указателни табели се поставят с разрешение на кмета на Столичната община или упълномощено от него лице въз основа на типови проекти, одобрени от главния архитект на Столична община за срок не по-дълъг от една година.

 

Чл. 49. (Отм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

 

Чл. 50. (1) Фирмена информационно-указателна табела може да се поставя върху общински имоти и сгради, за да обозначи факта на изграждане и/или поддържане на общински публични озеленени площи, инфраструктура или сгради от трети лица безвъзмездно в полза на общината въз основа на договор.

(2) Площта на фирмената информационно-указателна табела по ал. 1 не може да надвишава 1,00 м2.

(3) За един обект по ал. 1 може да се поставя една фирмена информационно-указателна табела.

(4) Фирмената информационно-указателна табела по ал. 1 не може да служи за излъчване на рекламни послания или да съдържа повече информация от указаната в ал. 1.

(5) (нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)Не се допуска върху изграденото, поставените обекти и елементи въз основа на договора по ал. 1 да се поставят обозначителни знаци и други рекламни послания.

 

Чл. 51. (1) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Фирменият тотем представлява индивидуален рекламен монументално-декоративен елемент, обозначаващ местонахождението на обект.

(2) (Доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Фирменият тотем може се постави само в непосредствена близост до обозначения обект-в границите на урегулирания поземлен имот, в който се намира.

(3) Поставянето на фирмен тотем може да бъде предвидено с инвестиционния проект за изграждане на обекта и да се допусне с общото разрешение за строеж, както и по отделни индивидуални проекти и разрешение за поставяне.

(4) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Разрешението за поставяне на фирмен тотем се издава от главния архитект на компетентен да одобри инвестиционния проект и да издаде разрешение за строеж за обекта, чието местоположение се обозначава с тотема.

(5) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)Не се допуска разполагането на фирмени тотеми в І-ва и ІІ-ра зона."

(6) За един обект може да се поставя само един фирмен тотем.

 

Раздел III.
Временни информационни елементи (Загл. изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

 

Чл. 52. (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Временни информационни елементи са определени в Приложение № 6 и съдържат информация, свързана с конкретни икономически, социални, културни, политически и спортни прояви с фиксирано времетраене, посочено в текста на изписаната информация. С такива елементи не могат да се рекламират стоки или услуги.

 

Чл. 53. (1) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Временните информационни елементи се поставят за срок не по-дълъг от 14 дни въз основа на разрешение на кмета на Столичната община или упълномощено от него лице.

(2) (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

 

Чл. 54. (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Върху сгради могат да се поставят временни надписи за събития, които се осъществяват в сградата.

 

Чл. 55. Не се разрешава ползването на дървета или друга растителност за закрепване на временни информационни елементи, както и излъчването на рекламни послания чрез временни рекламно-информационни елементи в полза на търговци, продукти и събития без връзка с конкретната проява.

 

Чл. 56. (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Кметът на общината може да разреши със заповед поставяне на временни информационни елементи в общински имоти, във връзка със събития от общинско, национално или международно значение с некомерсиален характер.

 

Чл. 57. Временните информационни елементи се демонтират до три дни след изтичане на срока на разрешаването им от собственика или ползващото информацията лице.

 

Чл. 57а. (нов с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

(1) Плакати и други материали свързани с провеждането на избори за органи на властта могат да се лепят само на определените за това места.

(2) Столичният общински съвет в срок от два месеца преди изборния ден определя с решение местата по ал. 1.

(3) Политическите организации и независимите кандидати са длъжни да премахнат своите плакати и други материали в седмодневен срок след изборния ден.

(4) Политически организации и независими кандидати допуснали техни плакати и други материали да се лепят в нарушение на тази наредба се наказват по реда на Глава девета."

 

Глава пета.
ОБЩЕСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

Раздел I.
Обществени информационни елементи (Загл. изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

 

Чл. 58. Обществените информационни елементи служат за разпространение на обществена информация, чрез информационно-указателни табели, афишни колони и обществени информационни табла.

 

Чл. 59. (доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Обществените информационните елементи са с типови проекти, утвърдени от главния архитект на общината за територията на цялата община по предложение на Общинския експертен съвет по устройство на територията.

 

Чл. 60. (1) Информационно-указателните табели обозначават местонахождението на обществени обекти, изискване за спазване на определено поведение, наименования на улици, площади и др. или упътват към местоположението на определен обект или дейност.

(2) Информационно-указателните табели се поставят от общинската администрация в публичното градско пространство, както и безвъзмездно върху сгради, огради и други елементи, които не са общинска собственост.

 

Чл. 61. (1) Афишните колони и обществените информационни табла служат за поставяне на безплатни съобщения на гражданите или за обществени културни, спортни, хуманитарни и други обществени прояви.

(2) (Доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Афишните колони и обществените информационни табла се поставят от общината в общински имоти въз основа на схема, одобрена по реда за одобряване на схема за поставяне на рекламни елементи. Афишните колони и обществените информационни табла са общинска собственост.

(3) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Забранява се разлепването на афиши, плакати, листовки, некролози и други обществени информационни елементи по стълбовете на уличното осветление, електропреносната и електроразпределителна мрежа, стълбовете на контактната мрежа на масовия градски транспорт, контейнерите за събиране на твърди битови отпадъци, фасади на сгради, върху дървета и едроразмерна растителност както и на всякакви други непредвидени за целта места.

 

Чл. 62. За премахване или увреждане по какъвто и да било начин на информационни елементи се налагат санкции по Глава девета.

 

Раздел II.
Монументално-декоративни (Загл. изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

 

Чл. 63. (1) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г. на СОС Монументално-декоративните елементи служат за общо оформяне на градската среда и за обозначаване на значими събития за общината и за страната и не са предназначени да излъчват каквито и да било рекламни послания или да служат за търговска дейност.

(2) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г. на СОС Главният архитект на общината разрешава по индивидуални проекти поставянето на монументално-декоративните елементи въз основа на решение на Столичния общински съвет по реда на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община.

 

Чл. 64. За премахване или увреждане по какъвто и да било начин на декоративно-монументалните елементи се налагат санкции по Глава девета.

 

Глава шеста.
ПРАВИЛА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ В ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл. 65. (Отм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

 

Чл. 66. (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

 

Чл. 67. (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

 

Чл. 68. (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

 

Част втора.
РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА (Загл. изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

Глава седма.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 69. (1) Рекламна дейност по смисъла на тази наредба е всяко отправено рекламно послание към неограничен кръг адресати чрез градското пространство, с цел да се стимулира реализация на стоки или услуги.

(2) Рекламното послание може да се съдържа в текст, изображение, обемна форма или друго визуално внушение, в т.ч. и провеждането на целеви мероприятия.

(3) Тази наредба не урежда обществени отношения свързани с осъществяване на рекламна дейност, посредством електронни медии и печатни издания.

 

Глава осма.
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

 

Чл. 70. (1) Рекламната дейност по чл. 69 се упражнява чрез следните рекламни средства:

1. рекламни елементи по смисъла на Раздел първи;

2. чрез рекламни превозни средства;

3. реклама по строежи;

4. художествени рекламни изображения;

5. чрез провеждане на целеви рекламни мероприятия, провеждани в публичните пространства за широко обществено ползване.

(2) Разпоредбите по този раздел намират съответно приложение при използването на фирмени надписи, фирмените информационно-указателни табели и временни информационни елементи по смисъла на Раздел първи.

 

Чл. 71. (1) Рекламната дейност се осъществява при спазване на следните изисквания:

1. да не представлява реклама забранена със закон, както и да не накърнява общоприетите морални ценности;

2. рекламните послания да не съдържат, под каквато и да е форма, омраза, насилие, расова и етническа или политическа нетърпимост;

3. рекламните послания да не съдържат невярна или подвеждаща информация;

4. да не нарушава правилата за търговия и защита на потребителите;

5. да се използват форми и носители, отговарящи на нормативните изисквания за ползването им с такова предназначение;

6. рекламните послания да не са с текстове, изписани само на чужд език;

7. рекламните послания да не накърняват правата и доброто име на физически или юридически лица, както и да не представлява реклама на стоки или услуги посредством твърдения за недостатъци на други стоки и услуги.

(2) Всеки собственик или ползвател на рекламен елемент е длъжен да отбележи на видно място върху обекта името/фирмата, адрес и телефон за контакт.

 

Чл. 72. (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

 

Чл. 73. За извършване на рекламна дейност чрез рекламни елементи е необходимо последните да са поставени по реда на Раздел Първи от настоящата Наредба.

 

Чл. 74. (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

(1) Извършването на рекламна дейност по подвижния състав на градския транспорт автобуси, тролейбуси, трамвайни и подземни мотриси, реклама със специализирани рекламни автомобили или автомобили, оборудвани със съоръжения за носене на реклама, реклама от въздуха с помощта на летателни апарати, вкл. рекламни балони, се допуска въз основа на разрешение от кмета на Столичната община или упълномощено от него лице

(2) Престоят и паркирането на специализираните рекламни автомобили и такива, оборудвани със съоръжения за носене на реклама, се подчинява на общия режим. Не се разрешава престоя и паркирането да възпрепятства визуалното възприемане на други рекламни елементи или да затруднява подхода към търговски или друг обществен обект, както и да не препятства по никакъв начин движението на масовия градски транспорт. Не се разрешава поставянето на автомобили и други предмети по тротоарите с рекламиране на дейност, услуги или стоки на находящи се в близост обекти.

(3) Изключение от забраните по ал. 4 се допуска само при провеждане на мероприятия по Закона за събранията, митингите и манифестациите и други обществени събития - с разрешение на кмета на Столична община.

(4) Не се допуска при осъществяването на рекламна дейност със средствата по ал. 1 да се използват светлинни и/или звукови сигнали, както и да се излъчват рекламни послания чрез звук.

(5) Рекламна дейност по подвижния състав на градския транспорт - автобуси, тролейбуси, трамвайни и подземни мотриси се извършва въз основа на разрешение от кмета на Столичната община или упълномощено от него лице.

 

Чл. 75. (1) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Рекламна дейност върху строежи е разполагането на всякакви носители на реклама извън табелите на строителните обекти, изискуеми по чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. На един строеж може да се поставя една табела, с площ не по-голяма от 0,70 м2.

(2) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

Всички останали площи по оградата, покритията на скелето или по самия строеж, както и елементи или табели върху поземления имот, в който се извършва строителството, които се ползват за отправяне на рекламни послания на възложителя, строителя, проектанта, консултанта и/или на други лица, представляват осъществяване на рекламна дейност. Местата и средствата за осъществяване на тази дейност се определят от органа издал разрешението за строеж и представляват част от проектната документация на обекта.

(3) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Не се разрешава лепенето на афиши, плакати и други обяви по оградите на

строителните обекти.

 

Чл. 76. (1) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) При саниране на фасадите на съществуващи сгради се разрешава със заповед на главния архитект на общината да се извършва рекламна дейност върху площта на покритията на скелето за срока на строително-ремонтните и възстановителни работи, но за не повече от дванадесет месеца.

(2) (Отм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

(3) Когато при изтичане на срока по предходните алинеи се установи, че заявеното саниране не е осъществено, се дължи заплащане на цената на правото на рекламна дейност за периода, а извършителят се наказва по реда на Глава девета.

 

Чл. 77. (1) (Доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Кампанийната (акционна) реклама представлява организиране на представяне на стоки и/или търговска дейност чрез ревюта, хепънинги, промоции, раздаване на рекламни листовки, брошури, мостри и др.

(2) (Доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Кампанийна (акционна) реклама в публичните пространства за широко обществено ползване се разрешава със заповед на кмета на съответния район за срок до един месец. С разрешението се определят местата и начина на извършване на дейността.

(3) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г. на СОС, предишна ал. 4) Осъществяването на рекламна дейност чрез кампанийна реклама не може да нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите, както и да се провежда в часовете между 22.00 ч. и 08.00 ч.

 

Чл. 78. (1) Художествените рекламни изображения представляват рисувани рекламни послания върху непокрити калканни стени на сгради или върху други естествени или изкуствени обекти.

(2) Художествените рекламни изображения не могат да се поставят върху фасади на сгради, в обхвата на улици, обществени паркинги и пътни платна.

(3) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Художествени рекламни изображения се поставят с разрешение на главния архитект на общината за І-ва, ІІ-ра, ІІІ-та, ІV-та и V-та зона, а в VІ-та - от главния архитект на съответния район.

(4) (Отм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

 

Чл. 78а. (нов с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

(1) Рекламна дейност, извършвана чрез прожекционни апарати върху сгради и други естествени или изкуствени обекти се допуска с разрешение на кмета на Столичната община или упълномощено от него лице.

(2) Не се разрешава прожекционните апарати да се разполагат върху общински имоти.

(3) Не се разрешава извършване на рекламна дейност чрез средствата по ал. 1:

1. Върху жилищни сгради;

2. В непосредствена близост до жилищни сгради;

3. Без съгласие на собственика на сградата или обекта, върху който се прожектират рекламните послания;

4. Върху обекти разположени в терени на зелената система;

5. По начин, който да застрашава безопасността на движение.

 

Глава девета.
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 79. Кметът на общината и кметовете на райони упражняват общ надзор по спазването на тази наредба.

 

Чл. 80. (1) Лицата по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията съставят констативни актове за нарушения по смисъла на чл. 57а, ал. 1 от Закона за устройство на територията и за нарушения по Глава втора, Глава трета и § 6 от Преходните разпоредби на ЗУТ. Същите се съобщават на нарушителите по предвидения законов ред.

(2) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) В седемдневен срок от връчването на констативния акт по ал. 1, кметът на общината издава заповед за премахване на преместваемия обект, на рекламния, информационния или монументално-декоративен елемент.

(3) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Ако в указания в заповедта по ал. 2 срок преместваемият обект, рекламния, информационния или монументално-декоративния елемент не бъде премахнат доброволно, същият се премахва принудително от Столична община за сметка на нарушителя.

(4) При необходимост принудителното изпълнение на заповедта по ал. 3 се осъществява със съдействието на полицията.

(5) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Когато собственикът на преместваемия обект, на рекламния, информационния или монументално-декоративния елемент, поставен в чужд имот, е неизвестен, констативният акт се връчва на собственика на имота. В този случай със заповедта по ал. 2 кметът на общината задължава собственика на имота да го премахне за своя сметка.

(6) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Когато собственикът на преместваемия обект, на рекламния, информационния или монументално-декоративния елемент, поставен върху имот общинска собственост, е неизвестен, констативният акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели и на определените за това места в сградата на общинската администрация.

(7) (Отм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

(8) (Отм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

(9) За нарушения по тази наредба на виновните лица се съставят актове за установяване на административни нарушения от служители на Столичен инспекторат.

(10) След изтичане на тридневен срок от връчване на акта по ал. 9 кметът на общината издава наказателно постановление, с което налага глоба на физически лица в размер от 100 до 5 000 лв., а на еднолични търговци и юридически лица - имуществена санкция в размер от 1 000 до 50 000 лв., съобразно тежестта на извършеното нарушение на наредбата, ако нарушителят не подлежи на по-тежко наказание по друг нормативен акт.

 

Чл. 81. При явно маловажни случаи на нарушаване на тази наредба не се съставя акт за установяване на административно нарушение, а се налагат глоби по реда и в размера предвиден с чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.

 

Чл. 82. Нарушения по Раздел втори на настоящата наредба се констатират от служителите на Столичен инспекторат и на сектор "Реклама" на Столична община.

 

Чл. 83. Когато констатираните нарушения в осъществяване на рекламната дейност по Раздел втори представляват нарушения и по Раздел първи, служителите по чл. 82. уведомяват лицата по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията за нарушението.

 

Чл. 84. (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Рекламодател или друг възложител на обществена или политическа кампания, който допусне поставянето на рекламни или агитационни материали в нарушение на тази наредба се наказва с глоба за физически лица в размер от 100 до 5 000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица с имуществена санкция в размер от 1 000 до 50 000 лв., съобразно тежестта на извършеното нарушение на наредбата, ако нарушителят не подлежи на по-тежко наказание по друг нормативен акт.

 

Чл. 85. Който наруши забраната на чл. 61, ал. 4 се наказва с глоба от 100 лева за всеки поставен плакат, афиш, листовка или друг обществено информационен елемент.

 

Чл. 86. (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) За други нарушения на тази наредба се налага глоба за физически лица в размер от 100 до 5 000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица с имуществена санкция в размер от 1 000 до 50 000 лв., съобразно тежестта на извършеното нарушение на наредбата, ако нарушителят не подлежи на по-тежко наказание по друг нормативен акт.

 

Чл. 87. За неуредени в тази глава въпроси се прилага Законът за устройство на територията и Законът за административните нарушения и наказания.

 

Допълнителни разпоредби

 

§ 1. (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) По смисъла на тази наредба:

1. "Типов проект" е инвестиционен проект за преместваем обект, елемент на градско обзавеждане, рекламен елемент или за информационен елемент, които определят външен вид, конструкция, характеристики и материали на обекта или елемента.

2. "Рекламна площ" по смисъла на тази наредба е всяка площ на рекламен елемент, сграда или друг обект, предназначена или използвана за извършване на рекламна дейност. Рекламна площ на ажурна реклама (фирмено лого, надпис и други подобни), които не са поставени върху носеща плоскост е площта на правоъгълния контур, обхващащ най-външните точки на рекламата. Рекламна площ на реклама, разположена върху носеща плоскост е площта на носещата плоскост. Рекламна площ на обемна фигура е площта на най-големия правоъгълен контур, обхващащ най-външните точки на обемната фигура.

 

§ 2. (1) Кметът и главният архитект на общината могат да прехвърлят свои функции по тази наредба на други длъжностни лица от столичната общинска администрация.

(2) Функциите на кмета и на главния архитект на общината по тази наредба, произтичащи непосредствено от разпоредбите на Закона за устройство на територията могат да се прехвърлят на други длъжностни лица от столичната общинска администрация по реда на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

 

§ 3. (1) Указания по прилагането на тази наредба се дават от кмета и от главния архитект на общината.

(2) (Отм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

(3) (Изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.) Указанията по ал. 1 се публикуват в сайта на Столична община.

 

§ 4. (1) Обхватът на спирките на масовия градски транспорт е със следните размери:

а) дължина:

1. автобусна и тролейбусна спирка - единична - 20 м.;

2. автобусна и тролейбусна спирка - двойна - 40 м.;

3. трамвайна спирка единична - 35 м.;

4. трамвайна спирка - двойна - 50 м.

б) ширина:

1. стандартна ширина - 3,50 м.;

2. минимална ширина - 1,50 м.

(2) При наличие на разделителен остров с ширина под 3 м., обхватът на спирката се устройва на прилежащия тротоар.

(3) В обхвата на спирките на масовия градски транспорт се допуска само по типови проекти поставянето на следните преместваеми обекти и рекламни елементи:

1. спирков знак с информационно табло за нуждите на масовия градски транспорт и кошче за отпадъци;

2. спирков навес с информационно табло за нуждите на масовия градски транспорт и рекламна касета;

3. павилион за продажба на билети, вестници и дребни пакетирани стоки.

(4) При наличие на разделителен остров спирковият знак с информационно табло за нуждите на масовия градски транспорт и кошче за отпадъци се поставят на острова.

(5) Спирките на масовия градски транспорт са три типа:

І-ви тип - съдържа елементите по ал. 2, т. 1;

ІІ-ри тип - съдържа елементите по ал. 2, т. 1 и т. 2;

ІІІ-ти тип - съдържа елементите по ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3.

 

§ 5. (Отм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

 

Преходни и Заключителни разпоредби

 

§ 6. (1) Започнатите производства за поставяне на преместваеми обекти, рекламни елементи се привеждат в съответствие с настоящата наредба.

(2) Собствениците на преместваеми обекти, рекламни, информационни и декоративно-монументални елементи, поставени без правно основание, са длъжни да ги премахнат за своя сметка след влизане в сила на тази наредба. При неизпълнение на това задължение обектите и/или елементите се премахват принудително, а на нарушителите се налагат санкции по Глава девета.

 

§ 7. (Отм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

 

§ 8. (Отм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

 

§ 9. Собствениците на преместваеми обекти по индивидуални проекти са длъжни в срок от два месеца от влизане в сила на тази наредба да поискат издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация.

 

§ 10. Всички схеми, одобрени преди влизане в сила на настоящата наредба, са валидни до приемането на нови схеми.

 

§ 11. Кметът на общината е длъжен да проведе информационна кампания за нововъзникналите по силата на тази наредба права и задължения.

 

§ 12. (Отм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

 

§ 13. За всички неуредени понятия в тази наредба се прилагат понятията от Закона за устройство на територията.

 

§ 14. (Отм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

 

§ 15. Тази наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията и влиза в сила от деня на приемането й.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, ЗА РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИ И ДЕКОРАТИВНО-МОНУМЕНТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

(Приета с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

§ 83. За заварени преместваеми обекти и рекламни елементи, поставени върху имоти общинска собственост на правно основание - сключен договор за наем със Столична община, чийто срок е изтекъл, се сключват споразумения за заплащане на финансово обезщетение с кмета на Столична община със срок до сключване на договор за наем по реда на Закона за общинската собственост и подзаконовите нормативни актове по приложението му, но за срок не повече от дванадесет месеца от приемане на настоящата наредба.

 

§ 84. (1) Собствениците на заварени преместваеми обекти, рекламни елементи и фирмени надписи, поставени върху имоти държавна или частна собственост на правно основание — сключен договор за наем, но без разрешение за поставяне, са длъжни да подадат заявление за издаване на разрешение за поставяне комплектовано съобразно изискванията на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

(2) Обектите и елементите по ал. 1 не се премахват, ако отговарят на изискванията на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община за срок не по-дълъг от срока по § 87, ал. 2 от настоящата наредба.

(3) За неизпълнение на задължението по ал. 1 се носи отговорност по Глава девета от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

 

§ 85. (1) Собствениците на заварени преместваеми обекти (включително на такива, разрешени на основание отменените чл. 197 от Закона за териториално и селищно устройство и чл. 120, ал. 4 и чл. 120а от Правилника за приложение на Закона за териториално и селищно устройство), рекламни елементи и фирмени надписи, поставени върху имоти държавна и частна собственост на правно основание - сключен договор за наем със собственика на имота (декларирано съгласие на собственика) и издадено разрешение за поставяне (разрешение за строеж или разрешение за монтаж), са длъжни в тримесечен срок от настоящата наредба да представят в Дирекция "Контрол по строителството" на Столична община копия от договорите и други споразумения, както и копие от издаденото разрешение и строителна документация, които се вписват в съответния регистър.

(2) За неизпълнение на задължението по ал. 1 се носи отговорност по Глава девета от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

 

§ 86. (1) Собствениците на фирмени информационно-указателни табели са длъжни да ги приведат в съответствие с Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община в срок от три месеца от приемане на настоящата наредба.

(2) За неизпълнение на задължението по ал. 1 се носи отговорност по Глава девета от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

 

§ 87. (1) Всички издадени до приемане на настоящата наредба безсрочни разрешения за поставяне, както и разрешения за строеж и разрешения за монтаж, на преместваеми обекти се считат за издадени за максимално допустимия срок по Наредбата за преместваемите обекти за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, смятано от датата на приемане на настоящата наредба, а тези за рекламни и информационни елементи върху имоти, които не са общинска собственост - за срок от дванадесет месеца, смятано от датата на приемане на настоящата наредба.

(2) Всички издадени до приемане на настоящата наредба разрешения за поставяне, както и разрешения за строеж и разрешения за монтаж, на преместваеми обекти, рекламни елементи и информационни елементи върху общински имоти са невалидни от 01.01.2010 г.

 

§ 88. Тази наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс.

 

§ 89. Тази наредба е приета с Решение № 1 на Столичния общински съвет на 29 заседание на Столичния общински съвет, проведено на 15.01.2009 г., Протокол № 29 от 15.01.2009 г.

 

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2

(Ново - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

КЛАСИФИКАЦИЯ /ВИД, ФУНКЦИИ И ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ/ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ

1. Модулен павилион по типов проект, предназначен за:

- разполагане върху части от тротоари, площади и алеи - публична общинска собственост;

- продажба на: вестници и списания, дребни пакетирани хранителни и нехранителни стоки, цветя. Не се допуска продажба на промишлени стоки, дрехи, бельо, козметика, галантерия и др.

- целогодишно ползване и препоръчителен денонощен режим на работа;

- извършване на търговската дейност само през гише;

- поставяне в готов вид на място, с площ на единичен модул – до 6 кв. м;

- захранване само с ел. ток.

2. Павилион по индивидуален проект, предназначен за:

- разполагане върху територии, отредени за паркове, градини и зелени площи по смисъла на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ и чл. 32, ал. 1 от Наредба № 7 на МРРБ за ПНУОВТУЗ, както и в границите на поземлени имоти и урегулирани поземлени имоти, независимо от собствеността;

- целогодишно или сезонно ползване;

- дейности в сферата на бързото хранене и рекреацията;

- изпълнение от съвременни материали и сглобяеми конструкции;

- обслужване на клиенти и в павилиона;

- заеманата площ се определя с проекта;

- захранване с временни инженерни връзки.

3. Мобилни търговски съоръжения /колички, открити щандове и др./, предназначено за:

- разполагане върху части от тротоари, площади и алеи - публична общинска собственост;

- дейности в сферата на бързото хранене;

- без връзка с терена;

- часови или сезонен режим на работа;

- захранва се с ел. ток;

- заемана площ до 5 кв. м

4. Сергия по типов проект, предназначена за:

- разполагане само на регламентираните с решение на СОС временни или постоянни пазари;

- целогодишен или сезонен режим на работа;

- продажба на цветя, плодове, зеленчуци и дребни пакетирани хранителни и нехранителни стоки;

- да не се захранва с инженерни връзки;

- заемана площ до 5 кв. м

5. Маса по типов проект, предназначена за:

- разполагане върху публична общинска собственост само за акционни дейности /продажба на мартеници, коледни, великденски играчки, картички и др./

- часови режим на работа;

- преносими с транспорт на търговеца;

- заемана площ до 3 кв. м

6. Маси за консумация на открито, предназначени за:

- разполагане към заведения за хранене с траен или временен статут;

- заеманата площ се определя със схема за поставяне.

7. Временни конструкции по индивидуални проекти, предназначени за:

- разполагане в поземлени имоти – частна, частна /общинска или държавна/ собственост, за срок до началото на реализиране предвижданията на ПУП.

- изпълнение от сглобяеми конструкции, които не са строежи по смисъла на § 5 от ДР на ЗУТ;

- параметрите се определят с индивидуален архитектурен проект;

- захранване с временни инженерни връзки.

8. Временни конструкции с акционен характер, предназначени за:

- разполагане върху имоти - публична общинска собственост /площади, алеи в паркове и градини и др./;

- провеждане на търговски и кулинарни изложения, чествания на общоградски и национални празници и др.;

- срок не по-дълъг от 14 дни;

- параметрите се определят с индивидуален архитектурен проект;

- захранване с ел.ток, вода.

 

Приложение № 2 към чл. 15, ал. 3 и чл. 23, ал. 2

(Ново - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

№ по ред в схемата

Вид на преместваемия обект

Функция на преместваемия обект

Покрита площ

Открита площ

Забележки

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ по ред в схемата

Вид на преместваемия обект

Функция на преместваемия обект

Покрита площ

Открита площ

Одобрен проект

Разрешение за поставяне

Титуляр

Забележки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1 и чл. 33, ал. 1

(Ново - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Зона І /център/ включва :

1. Територията, ограничена от: бул. "Цар Освободител", ул. "19-ти февруари", ул. "Московска", ул. "М. Търново", бул. "Княз Дондуков";

2. Площадни пространства, включително тяхната рамка:

- пл. "Независимост",

- пл. "Атанас Буров",

- пл. "Народно събрание",

- пл. "Ал. Батенберг",

- пл. "Паметник В. Левски";

3. Бул. "Цар Освободител" в участъка от пл. "Народно събрание" до бул. "В. Левски".

Зона ІІ включва:

1. Главни градски булеварди и пешеходни оси, включително тяхната рамка:

- бул. "Витоша" /от пл. "Св. Неделя" до бул. "П. Евтимий"/

- ул. "Граф Игнатиев"

- ул. "Пиротска" /от бул. "Княгиня Мария Луиза" до бул. "Христо Ботев"/;

2. Площадни пространства, включително тяхната рамка:

- пл. "Света Неделя",

- пл. "Бански",

- пл. "Лъвов мост",

- пл. "Възраждане",

- пл. "Македония",

- пл. "Руски паметник",

- пл. "Орлов мост",

- пл. "П. Славейков"

3. Паркове, градини, скверове и традиционно озеленяване на територията на СО, декларирани като паметници на градинското и парково изкуство, разположени в територията, ограничена от ІІ градски ринг към центъра.

Зона ІІІ включва:

1. Територията извън І и ІІ зона, ограничена от II градски ринг.

2. Селища и вилни зони от Околоградски райони

Зона ІV включва:

1. Главни градски входно–изходни магистрали на София и булеварди от първостепенната улична мрежа, от I до III клас, извън II градски ринг, включително и самия ринг /ІІ градски ринг - бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", бул. "Ген. Данаил Николаев", бул. "Сливница", бул. "инж. Иван Иванов", пробив бул. "Пенчо Славейков" /в участъка между бул. "Ген. Тотлебен" и бул. "Ал. Стамболийски"/.

Зона V включва:

Територията на градски паркове, градини и площи за озеленяване, извън описаните в зона ІІ.

Зона VІ включва:

Останалата част от територията на СО, извън описаните.

 

Приложение № 4 към чл. 19, ал. 3

(Ново - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПО КОЯТО СЕ ИЗДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ

І. За преместваеми обекти – павилиони, базарни конструкции, шатри и др.

1. Архитектурна част

1.1. Ситуационно решение в М 1:500 или 1:200, изясняващо графично и с коти разполагането на обекта в план, отстояния до прилежащите регулационни линии, до други преместваеми обекти, рекламни елементи и ограничители в градската среда /стълбове, шахти, дървета и др./, подходи, входове и рампи към прилежащи обществено-обслужващи или жилищни обекти с траен устройствен статут. В случаите, в които се изисква схема за поставяне, ситуационното решение се изработва в съответствие с одобрената схема, като се прилага копие от нея и съгласуване с експлоатиращите дружества на инженерната инфраструктура.

1.2. Разпределение, фасади, характерни хоризонтални и вертикални разрези в М 1:50, 1:20, 1:10

1.3. Детайли в подходящ мащаб

1.4. Обяснителна записка

2. Дизайнерска част

2.1. Начин на обзавеждане

2.2. Проект за графично и цветово оформление

2.3. Други допълнителни материали /перспективи, макети, колажи и др. доказващи адаптиране на обекта в градската среда – по избор на проектанта./

3. Инженерна част

2.1. Конструктивен проект

2.2. Проект за ел. инсталации с указан начин на захранване

2.3. Проект за В и К и начин на захранване /ако има такова/

2.4. Проект за О и В /ако има такова/

ІІ. За готов промишлен образец /прототип/ на преместваем обект или елемент на градско обзавеждане.

1. Архитектурна, дизайнерска и инженерна части – съгласно изискванията на предходната т. І.

2. Сертификат за качество на конструкцията и използваните материали, съгласно изискванията на български и/или международни стандарти, съответно преведени, подписани и подпечатани от правоспособни лица, съгласно изискванията на ЗУТ, КАБ и КИПП.

3. След приемане на прототип на преместваем обект или рекламен елемент по типов общински проект, предназначени за серийно производство, се одобряват и екзекутивни чертежи, неразделна част от издаденото разрешение за поставяне на прототипа, ако има съществени изменения от одобрения проект.

ІІІ. За елементи на градско обзавеждане

За елементи на градското обзавеждане могат да бъдат изисквани и редуцирани като обем и форма на представяне проекти или сертификати, спрямо описаното в предходните т. 1 и т. 2, в зависимост от конкретния случай.

Забележка:

Към всички проектни разработки се представя и:

1.1. План за безопасност и здраве, изготвен съгласно изискванията на Наредба № 2 /26.02.2004г. на МРРБ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР

1.2. Декларация от възложителя /изпълнителя/ за изпълнение в съответствие с всички изисквания на Наредбата, одобрените проекти и ПБЗ.

 

Приложение № 5 към чл. 23, ал. 5

(Ново - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

1. Искане по образец до органа, издал разрешението за поставяне;

2. Копие от одобрената проектна документация, съдържаща и необходимите съгласувания със специализираните контролни органи; становища за въвеждане в експлоатация от СКО /или лица по съответните специалности от лицензирани консултантски фирми/;

3. Копие от разрешението за поставяне;

4. Сертификат за безопасност на конструкцията и становище от лицензиран инженер конструктор;

5. Документ за собственост, договор със собственика на имота, съгласие от съсобствениците;

6. Декларация от техническо лице – изпълнител за реализация на обекта съгласно одобрения проект;

7. Снимков материал в подкрепа на декларацията по предходната т. 6;

8. Договори за присъединяване със "Софийска вода" АД и "Електроразпределение – Столично", ако обектът е захранен с вода и ел. ток.

 

Приложение № 6 към чл. 24, ал. 1

(Ново - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

КЛАСИФИКАЦИЯ /ВИД И ПАРАМЕТРИ/ НА РЕКЛАМНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ С ТИПОВИ ПРОЕКТИ

1. Рекламен елемент с размер на едностранна рекламна площ 12 кв. м

- размер на рекламната площ - 12 кв. м /4,00 х 3,00 м/ едностранно

и 24 кв. м двустранно

– разстояние от ниво терен до долната част на рекламното съоръжение – 2,50 м.

2. Рекламен елемент с размер на едностранна рекламна площ 9 кв. м

- размер на рекламната площ - 9 кв. м /3,50 х 2,50 м/ едностранно и 18 кв. м – двустранно;

– разстояние от ниво терен до долната част на рекламното съоръжение – 2,50 м.

3. Рекламен елемент с размер на едностранна рекламна площ 4 кв. м

- размер на рекламната площ - 4,00 кв. м – едностранно и

12,00 кв. м – тристранно;

– височина на основата – до 0,60 м.

4. Рекламен елемент с размер на едностранна рекламна площ 2 кв. м

– размер на рекламната площ - 2 кв. м едностранно и 4 кв. м – двустранно;

– разстояние от ниво терен до долната част на рекламното съоръжение – 0,60 м. (само при свободностоящи елементи)

5. Фирмени информационно-указателни табели

– размер на рекламната площ до 0,70 кв. м /0,70 х 1,00 м/ едностранно и до 1,40 кв. м – двустранно;

– разстояние от ниво терен до долна част на табелата 2,50 м.

6. Временни информационни елементи /хоругви/

- размер на експозиционна площ - 0,70 кв. м

- /1,20 х 0,60 м/;

- предназначени за културни, спортни и др. прояви от общоградски, национален или международен характер, без търговска цел.

Забележка:

1. Разстоянията от ниво терен до долната част на рекламните съоръжения, описани в т. 1. до т. 4 включително, се отнасят в случаите на свободностоящи рекламни елементи, разположени върху равен терен. Допускат се отклонения от тази норма при терени с денивелация, извън уличната регулация.

 

Приложение № 9 към чл. 38, ал. 3

(Ново - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПО КОЯТО СЕ ИЗДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ

І. За покривна реклама /светещи ажурни букви/, реклама върху калкани на сгради и фирмени надписи

1. Архитектурна част

1.1. Ситуационно решение в М 1:1000– изяснява местоположението на сградата и разполагането в план на рекламното съоръжение спрямо нея.

1.2. Фасадно и планово решение в М 1:100, 1:50 или 1:20 – показва местоположението и параметрите на рекламния елемент спрямо фасадата и плана на сградата.

1.3. Обяснителна записка

2. Дизайнерска част

2.1. За покривна реклама и фирмени надписи – лого на фирмата и детайли на буквите, начин на закрепване и др.

2.2. Проект за графично и цветово оформление

2.3. Други допълнителни материали /перспективи, макети, колажи и др. доказващи адаптиране на обекта в градската среда – по избор на проектанта/

3. Инженерна част

3.1. Конструктивен проект

3.2. Проект за ел. инсталации с указан начин на захранване

ІІ. За свободностоящи рекламни елементи /рекламни елементи с площ до 2, 4, 9 и 12 кв. м/

1. Архитектурна част

1.1. Ситуационно решение в М 1:1000 или 1:500 – изяснява графично и с коти разполагането на обекта в план, отстояния до прилежащите регулационни линии, до съществуващи преместваеми обекти, рекламни, информационни елементи и други ограничители в градската среда /стълбове, шахти, дървета/, подходи, входове и рампи към прилежащи обществено-обслужващи или жилищни обекти с траен устройствен статут.

1.2. Фасадно решение – показва вида и параметрите на рекламния елемент

1.3. Детайли в подходящ мащаб

1.4. Обяснителна записка

2. Дизайнерска част

2.1. Проект за графично и цветово оформление

2.2. Допълнителни материали /фотомонтажи, перспективи, колажи и др. доказващи адаптиране на обекта в градската среда и спрямо съществуващите РИЕ и ПО/

3. Инженерна част

3.1. Конструктивен проект

3.2. Проект за ел. инсталации с указан начин на захранване /ако има такова/.

ІІІ. За готов промишлен образец /прототип/ на рекламен или информационен елемент.

1. Архитектурна, дизайнерска и инженерна части – съгласно изискванията на предходната т. 2.

2. Сертификат за качество на конструкцията и използваните материали, съгласно изискванията на български и/или международни стандарти, съответно преведени, подписани и подпечатани от правоспособни лица, съгласно изискванията на ЗУТ, КАБ и КИПП.

3. След приемане на прототип на рекламен и информационен елемент по типов проект, предназначени за серийно производство, се одобряват и екзекутивни чертежи, неразделна част от издаденото разрешение за поставяне на прототипа, ако има съществени отклонения от одобрения проект.

ІV. За строително-монтажно скеле, предпазна мрежа с рекламно послание, при реставрационни и ремонтно-възстановителни работи по фасади

1. Архитектурен проект за фасадна реставрация и/или ремонтно-възстановителни работи, който включва:

1.1. Състояние на фасадата към момента – фото документация и описание на засегнати участъци и детайли за ремонт и възстановяване;

1.2. Проект за реставрация и цветово оформление на фасадата и нейните елементи – дограма, детайли /еркери, балконски парапети, цокли, корнизи, фризове, пиластри, фронтони и др./ в М 1:50 или М 1:100.

1.3. Цветен фотомонтаж /визуализация/, доказващ адаптация на реновираната сграда към прилежащото застрояване, по преценка на проектанта – силуетно решение.

1.4. Обяснителна записка, с която са определени: технология за изпълнение на възстановителните работи и мерките за топлинна ефективност; използвани материали; каталожен номер на боите от картела на производителя; график за изпълнение на предвиденото в предходната т. 1.1.

Дизайнерски проект за оформление на предпазната мрежа с реклама.

Топлоизолационните работи се извършват за цялата сграда.

Забележка:

Към всички проектни разработки за изброените в предходните точки от І до ІV обекти, следва да се представя и План за безопасност и здраве, изготвен съгласно Наредба № 2 /26.02.2004 г. на МРРБ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и декларация от възложителя /изпълнителя/ за изпълнение на всички изисквания на Наредбата, одобрените проекти и ПБЗ.

Проектите по съответните части се подписват и подпечатват от правоспособни лица, съгласно изискванията на ЗУТ, КАБ и КИПП и се съгласуват с компетентните органи, в зависимост от конкретния случай /ПАБ, НИПК и др./.

 

Приложение № 10 към чл. 21, ал. 2

(Ново - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБЕДИНЕНИ В СИСТЕМИ ПО ФУНКЦИОНАЛЕН ПРИЗНАК

1. Система транспорт – обхваща неподвижния сектор на транспорта

1.1. Спирка на МГТ и съпътстващи елементи – спирков знак, информационна колонка, спирков навес, маршрутна карта, павилион за билети и карти за градския транспорт, пейка и кошче за отпадъци;

1.2. Пунктове за наблюдение и контрол на движението на КАТ;

1.3. Билетни центрове и обслужване на персонала на крайни спирки;

1.4. Контактни стълбове за транспортната мрежа /трамвайни, тролейбусни/

2. Система съобщения – телефонни кабини, шлемове и пощенски кутии.

3. Система сметосъбиране

3.1. Кошчета за отпадъци

3.2. Контейнери за битови отпадъци

3.3. Контейнери за разделно събиране на отпадъци.

4. Система осветление

4.1. Функционално осветление

4.2. Художествено – декоративно осветление

5. Система рекреация, спорт и озеленяване

5.1. Пейки

5.2. Детски съоръжения за игра;

5.3. Открити спортни съоръжения ;

5.4. Атракционни съоръжения

5.5. Кашпи и съдове за озеленяване

6. Система обществена информация

6.1. Информационно - указателни табели

6.2. Афишни колони – височина на основата – до 0,60 м; размер на експозиционна площ до 12 кв. м;

6.3. Обществени информационни табла;

6.4. Часовници и др.

 

Приложение № 11 към ал. 3, чл. 4

(Ново - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

ПРАВИЛА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

І. Премостващи рекламни елементи

Разполагат се само в част от ІІІ зона - над главни градски входно-изходни магистрали и булеварди І и ІІ клас, извън ІV градски ринг, както следва:

1.1. На разстояние

минимум 150,00 м от пътен знак за кръстовище

1.2. На разстояние между края на пътното платно и началото на конструкцията – минимум 1,00 м

1.3. На разстояние между терена и долното ниво на конструкцията – минимум 5,20 м.

1.4. На разстояние до друг вид рекламен елемент – минимум 50,00 м

1.5. На разстояние между 2 премостващи арки при булеварди

І клас – мин. 300,00 м

ІІ клас – мин. 200,00 м

2. Рекламен елемент с размер на едностранна рекламна площ над 12 кв. м

Разполагат се както следва:

2.1. На разстояние минимум 50,00 м преди и 30,00 м след кръстовище

2.2. На разстояние от уличната регулационна линия до рамката на конструкцията – минимум 1,00 м

2.3. На разстояние между терена и долното ниво на конструкцията – минимум 5,20 м

2.4. На разстояние до друг вид рекламен елемент – минимум 50,00 м

2.5. На разстояние между 2 рекламни елемента от същия вид при булеварди

І клас – мин. 200,00 м

ІІ клас – мин. 100,00 м

3. Рекламен елемент с размер на едностранна рекламна площ от 4 кв. м до 12 кв. м

Разполагат се както следва:

3.1. На разстояние минимум 15 м преди (за главната улична мрежа) и 10 м преди (за второстепенната улична мрежа) и 3 м след кръстовище

3.2. На разстояние от външния ръб на бордюра – 1,00 м

3.3. На разстояние до жилищна сграда с траен устройствен статут – минимум 5,00 м от фундамента;

3.4. На разстояние до друг рекламен елемент – минимум 15 м

3.5. На минимално разстояние между 2 рекламни елемента от същия вид при булеварди и улици:

І клас – 50 м

ІІ клас – 40 м

ІІІ клас – 30 м

4. Рекламен елемент с размер на едностранна рекламна площ до 4 кв. м

Разполагат се във всички зони, при ширина на тротоара минимум 4,00 м

4.1. На разстояние минимум 15 м преди (за главната улична мрежа) и 10 м преди (за второстепенната улична мрежа) и 3 м след кръстовище

4.2. На разстояние от външния ръб на бордюра – 0,80 м

4.3. На разстояние до друг рекламен елемент – минимум 15 м

4.4. На разстояние до маркировката за пешеходно преминаване – минимум 6,00 м

5. Фирмени информационно-указателни табели

Разполагат се закрепени към електрически стълбове, във вертикален формат, както следва:

5.1. На височина минимум 2,50 м от нивото на терена до долния ръб на табелата;

5.2. На разстояние минимум 30,00 м преди и минимум 20,00 м след кръстовище;

5.3. На позиции, на които няма монтирани конзолно окачени светещи рекламни касети.

Конструкциите /носещи и експозиционни/ на всички видове РИЕ в поземлени или урегулирани поземлени имоти се разполагат изцяло в съответния имот.

Отстоянията преди и след кръстовище не се спазват, ако параметрите на конструкциите на РИЕ /в план и височина/ са съобразени с параметрите на предвиденото с подробния устройствен план застрояване, при спазване на ограничителните режими по зони.

6. Временни рекламно – информационни елементи /хоругви и трансперанти/

6.1. Разполагат се на серия, като се съобразяват със съществуващите РИЕ.

6.2. Забранява се разполагането им върху стълбове от контактната мрежа на градския транспорт, както и върху стълбове с монтирани РИЕ.

ІІІ. Преместваеми обекти

Всички видове преместваеми обекти се разполагат извън вход – изходите на подлези, подходи към пешеходни пътеки, метростанции и подходи към обществено-обслужващи обекти, като се осигурява свободна ширина за преминаване на пешеходци – минимум 2,00 м

1. Преместваеми обекти с типов проект се разполагат върху части от тротоари с минимална ширина 4,00 м и площади, както следва:

1.1. На разстояние минимум 15 м преди (за главната улична мрежа) и 10 м преди (за второстепенната улична мрежа) и 3 м след кръстовище;

1.2. На разстояние до външния ръб на бордюра – минимум 0,80 м;

1.3. На разстояние до маркировката за пешеходно преминаване – минимум 6,00 м

2. Козирки, навеси, сенници, рекламни и информационни елементи към преместваеми обекти се разрешават само по одобрен проект.

3. Не се допуска поставянето на допълнителни козирки, навеси, сенници, подвижни плотове, стойки, апарати, рекламни и информационни елементи към или в близост до преместваеми обекти, извън одобрените проекти.

4. Не се допуска разполагането на преместваеми обекти по типов и индивидуален проект върху части от тротоари и ПИ/УПИ, успоредно на сервитута на спирките за МГТ

5. Маси за консумация на открито се разполагат върху части от тротоари и площади, при спазване на общ принцип на разполагане спрямо тяхната ос и съгласие на заинтересованите страни.

7. Маси за консумация на открито се разполагат и в поземлени имоти или урегулирани поземлени имоти, в които се намира сградата на основния търговски обект, при спазване на следните изисквания:

7.1. Да заемат площ само пред фасадата на основния търговски обект

7.2. Изключение от правилото по т.7.1. се допуска само при наличие на нотариално заверено съгласие от собствениците на обекти, пред които се разполагат масите.

8. Масите за консумация на открито задължително се обезопасяват към уличното платно с подходящи предпазни елементи

9. Не се допуска разполагането на маси за консумация и всякакъв вид търговски обекти върху улични платна и разделителните ивици между тях, паркинги.

10. Маси за консумация, разположени върху части от тротоари и площади, могат да се покриват само с леки слънцезащитни устройства с подвижна, отваряема конструкция, чадъри, сенници и др., без да се нарушава тротоарната настилка.

Общи изисквания:

1. При разполагане на всички видове РИЕ и ПО да не се допуска закриване на вертикалната и светлинна сигнализация от постоянната организация на движението, както и разполагане на повече от един РИЕ върху един и същ носещ елемент.

2. При монтиране на свободностоящи РИЕ и ПО от всички типове фундаментите на съоръженията трябва да бъдат изцяло под нивото на терена, като тротоарната настилка, в близост до съоръжението, както и прокопаването на отделни части от нея за захранване с ел. ток, се възстановяват за сметка на рекламоразпространителната фирма, поставила съответния елемент.

3. Описаните по-горе минимални отстояния при отделните видове РИЕ и ПО се важат само по посока на движението.

 

Приложение № 12 към чл. 36, ал. 4

(Ново - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.)

Минимални цени за поставяне на РЕ върху общински терени /лв. на кв. м рекламна площ за месец/

Вид на рекламния елемент

І-ва зона

II зона

III зона

IV зона

V зона

VI зона

2

3

4

5

6

7

8

РЕ с едностранна рекламна площ до 4 кв. м

***

50

35

40

50

25

РЕ с едностранна рекламна площ до 9 кв. м

***

***

30

35

***

25

РЕ с едностранна рекламна площ до 12 кв. м

***

***

***

25

***

20

РЕ с едностранна рекламна площ над 12 кв. м

***

***

***

20

***

15