Наредби

1 Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
2 Наредба № 1 от 14 февруари за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър
3 Наредба № IЗ-41 от 12 януари 2009 за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерство на Вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център към Гаранционния фонд
4 Наредба № 24 от 8.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на МПС
5 Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
6 Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
7 Наредба за преместваемите обекти, за рекламите, информационни и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на столична община
8 Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
9 Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
10 Наредба No. 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения /Тарифа/
11 Наредба № 28 от 10.05.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка
12 Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"