Водене на чужда работа - Приемане на чужда работа. Правна характеристика


ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ЧУЖДА РАБОТА

Предпоставки

1.    Да се предприеме някаква дейност, за която си даваме сметка, че е в чужд интерес и, че нямаме натоварване както по договор (напр. за мандат), така и че не сме длъжни, с оглед на някакви други задължения да извършваме тази работа (пожарникарят няма да върши гесция, когато гаси пожар, защото това му е възложено от качеството му на пожарникар и от съответните разпоредби, които регулират отношенията по гасене на пожари). Напр. наводнение в съседния апартамент. Ще извършим гесция, ще предприемем чужда работа без възлагане, когато влезем в този апартамент, вкл. разбивайки вратата с цел да защитим интереса на доминуса, напр. да прекратим наводнението, било като завъртим крана, ако е бил отворен, било като поправим тръбата, викайки тръбопроводчика.
2.    Не трябва да сме натоварени с тази работа. Напр. съседът казва да наглеждам имота, докато го няма. Като гестор ще действаме и когото платим сметката за електричество на съседа, който липсва в момента. Ако той ви е поръчал да платите, когато дойде инкасаторката между вас ще има договор за поръчка (мандат) и работата, която предприемате ще е чужда, но възложена по мандатен договор.

ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Би следвало да приемем, че сме изправени пред една юридическа постъпка. Гесторът не предприема чуждата работа с цел - за него да възникнат някакви задължения, както и да възникнат задължения за доминуса, а я предприема с оглед желанието си дапомогне, да свърши нещо в чужда полза (а може и да не е изцяло в чужда полза), но в никакъв случай и не единствено с оглед възникването на тези задължения. Така и авторът написва едно стихотворение, но законът не се интересува дали той е написал това само и само да стане автор, или го е написал дори без да знае, че ще стане автор. Законът не се интересува от това дали гесторът е искал да упражни възможностите на гестора и да създаде последиците на една гесция, или не - просто е достатъчно да е поел тази работа. Той може и да цели тези последици, но дали това е така, или не е ирелевантно.
Последицата - Възниква задължение за гестора да се грижи за работата, докато заинтересования може да я поеме - чл. 60/2
Терминът "пълномощно" не бива да се разбира в сегашното му значение, а в по-стария му смисъл (мандат) - излиза, че предприелият чуждата работа без възлагане е длъжен да се грижи за нея докато собственикът може да си я поеме, така както ако между тях двамата бе имало не пълномощно, а мандатен договор, така както ако всъщност той би бил натоварен с нея - чл. 281 ЗЗД: Довереникът е длъжен да изпълни поръчката като добър стопанин и да пази имуществото, което получи във връзка с нея.
След като чл. 60/2 препраща всъщност към мандатния договор (не към пълномощното) това, което иска да ни каже е, че гесторът трябва да продължи извършването на работата, докато доминусът може да я поеме, полагайки грижата на добрия стопанин.
Чл. 60/3 създава едно особено облекчение на отговорността на гестора: Неговата отговорност може да бъде намалена с оглед на особените обстоятелства, при които той е поел грижата за чужда работа. Налице е едно favor debitoris, едно намаляване на степента на дължимата грижа.