–У—А–µ—И–Ї–∞
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:129. Error 9: Invalid character

ƒ≈…—“¬»≈ Ќј ƒј–≈Ќ»≈“ќ

1.††† «адължени€ на дарител€.
1.1.††† ƒа предаде дарената вещ Ц за мастото и времето важат общите правила.
1.2.††† Ќе носи отговорност за съдебно отстранение (евикци€), защото нищо не е получил срещу неговата престаци€ (безвъзмезден договор). Ќо въпреки това той ще отговар€ за личните си действи€.
1.3.††† Ќе носи отговорност за недостатъци. Ќо ако е премълчал надостатък, за който е знаел и са причинени вреди на надарени€ ще отговар€.
2.††† «аължени€ на надарени€.
2.1.††† господстващото мнение е, че той н€ма задължени€ (едностранен).
2.2.††† ѕопов не мисли така. ≈дин от аргументите му е, че надарени€т дължи издръжка на дарител€ по чл. 227/1/бк.¬ ««ƒ (виж въпрос - 63) и см€та, че дарението е двустранен договор. —ъщо така при дарение с тежест.
3.††† ¬ещно действие. “о прехвърл€ вещни права, когато има за предмет такива и при това то не може да има за предмет бъдещо действие, нито може да има предварителни договори за дарение, т.е. по начало това прехвърлително действие тр€бва да настъпи веднага (поначало, защото дарението може да бъде и под условие,което е единственото изключение от това правило). ѕостав€ се въпросът: ако е подарена вещ с недостатъци или чужда вещ или вещ, обременена с чужди права възможно ли е надарени€т да търси отговорност от дарител€, т.е. прилагат ли се правилата за евикци€ и за отговорност за недостатъци при продажбата за дарението. ѕоначало отговорът на този въпрос е отрицателен, освен ако дарител€т е знаел за това, че прехвърл€ чужди права или за това, че прехвърл€ вещ с недостатъци - това е господстващото виждане ( ожухаров, ÷ончев).

ќ“ћяЌј Ќј ƒј–≈Ќ»≈“ќ

“ъй като дарението е безвъзмезден договор то може да бъде отменено само в конкретно посочените в закона случаи, за разлика от двустранните договори, които могат да бъдат развал€ни в общи хипотези.
„л. 227 ««ƒ изчерпателно установ€ва три случа€, в които договорът за дарение може да бъде отмен€н. ѕравото за отм€на на дарението е също едно преобразуващо право, както и правото да се развали договора, но фактически€ състав при отм€ната на дарението е различен:
ƒарението може да бъде отменено, когато дарени€т:
а) умишлено убие или се опита да убие дарител€, негови€ съпруг или негово дете, или е съучастник в такова престъпление, освен ако де€нието е извършено при обсто€телства, които изключват наказуемостта;
б) набеди дарител€ в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години, освен ако набед€ването се преследва по тъжба на пострадали€ и такава не е подадена, и
в) отказва да даде на дарител€ издръжка, от ко€то той се нуждае.
“и€ разпоредби не се отнас€т до обичайните и възнаградителните дарове.
»скът може да се пред€ви в едногодишен срок откакто на дарител€ са станали известни основани€та за отмен€ване на дарението. ƒо изтичането на този срок искът може да бъде пред€вен и от наследниците на дарител€, ако той е починал преди това.
ѕредварителни€т отказ от този иск е нищожен.
ќтменението на дарението не зас€га правата, които трети лица са придобили върху подарените имоти преди отбел€зването на исковата молба, но дарени€т дължи на дарител€ обезщетение за онова, с което се е обогатил.
1.††† “ъй като това са изчерпателно посочени основани€, те не могат да се тълкуват разширително, нито пък правните норми, които ги установ€ват могат да се прилагат по аналоги€. “ака че при първото основание напр. ”бийството тр€бва да бъде само умишлено. "ƒа убие дарител€, негови€ съпруг или негово дете", което означава, че когато убие брата на дарител€ дарението н€ма да може да бъде отменено.
2.††† ’ипотеза на набед€ване.
3.††† јко надарени€т отказва да даде на дарител€ издръжка, от ко€то той се нуждае. “ук веднага тр€бва да се има предвид, че:
3.1.††† за да може да се приложи това основание тр€бва да се прецен€т възможностите на надарени€ да осигур€ва издръжка и при това тези възможности тр€бва да се прецен€ват в рамките на подареното имущество, т.е. дарител€т не може да иска по-гол€ма по стойност издръжка, отколкото е стойността на онова, което е подарил;
3.2.††† тр€бва да се прецен€ва и нуждата на дарител€ - фактически въпроси. ѕри установ€ването на тази нужда тр€бва да се вземат предвид и средата, в ко€то дарител€т живее, неговите индивидуални потребности, като разбира се изхожда от средното равнище на живот (може и да е свикнал с лукса, но това не означава, че ще може да иска отм€на на дарението, ако не получава издръжка, осигур€ваща му луксозен начин на живот).
“ози иск, това право може да бъде упражнено в едногодишен срок, като начални€т момент на този срок е моментът, в който основани€та или основанието е станало известно на дарител€ .
ќбщо взето се см€та, че този срок е давностен.
ѕравото да се отмени дарението може да се наслед€ва и то може да се упражни в същи€ едногодишен срок от наследниците на дарител€ .
— цел да бъде защитен дарител€ законодател€т с императивно правило е забранил предварителни€т отказ от този иск - дарител€т може да се откаже от правото си да отмени дарението, след като е узнал за възникването на основанието, но не и преди това.
¬ъзможно е обаче междувременно, преди упражн€ването на правото да се отмени дарението правата, които са били предмет на дарението да са били прехвърлени от надарени€ на трето лице. ¬ такъв случай чл. 227/5 създава изключение от общото правило nemo dat, quod non habet. ѕо-специално това изключение се отнас€ обаче само до недвижими имоти, то не отмен€ чл. 78 от «—:
 ойто придобие по възмезден начин владението на движима вещ или на ценна книга на приносител на правно основание макар и от несобственик, но без да знае това, придобива собствеността. “ова правило се прилага и за придобиване на други вещни права върху движима вещ.
—обственикът на откраднатата или загубена вещ може да € иска от добросъвестни€ владелец в тригодишен срок от кражбата или изгубването. “ова правило не се прилага, когато владелецът е придобил вещта от държавно или общинско предпри€тие.
Ќо ако лицето, което е придобило нещо от надарени€ е вписало нотариални€ акт преди вписването на исковата молба, то може да противопостави правата, които е придобило на дарител€. ¬ такъв случай обаче дарени€т дължи на дарител€ обезщетение за онова, с което се е обогатил - тр€бва да се има предвид, че той дължи обезщетение само за обогат€ването си, а не за всичко, което е получил.

’ипотезата на чл. 105 — :

—пециално правило. “р€бва да са налице следните елементи от фактически€ състав:
1.††† “ова право на отм€на може да бъде упражнено след развода.
2.††† ƒарението тр€бва да бъде на имущество със значителна стойност и то дори да е обичайно дарението - по чл. 105 може да се отмен€, макар, че по чл. 227 ««ƒ не може.
3.††† ћогат да се отмен€т онези дарени€, които са направени във връзка с или през време на брака на едини€ съпруг от други€ съпруг или от негови близки.
4.††† ќтм€ната по чл. 105 е допустима доколкото т€ не противоречи на морала - доста еластичен критерий.
5.††† »скът по чл. 105/2 може също да се пред€в€ва до една година, но начални€т момент на този срок е разводът.
—м€та се, че действието на отм€ната на дарението по чл.227 е обратно, докато като че ли относно отм€ната по чл. 105 гол€ма група автори поддържат, че тази отм€на има действие занапред.

„л. 30 «акона за наследството
ѕравото да отмен€т дарението принадлежи само на наследниците с право на запазена част и то може да бъде упражнено само в случай, че тази запазена част е накърнена. “ук обаче давността е 5, а не 1 година.