# Заглавие на статията
# Заглавие на статията
1 Сключване на договора
2 Преддоговорни отношения
3 Предварителен договор
4 Договор в полза на трето лице. Обещаване действието на трето лице
5 Престация. Начини за определяне. Видове
6 Задължения за прехвърляне на собственост
7 Изпълнение на задължението
8 Време на изпълнението
9 Право на задържане
10 Място на изпълнението
11 Забавено изпълнение. Частично изпълнение. Лошо изпълнение
12 Вреда. Понятие. Видове
13 Поправяне на вредите
14 Отговорност за вреди. Непозволено увреждане
15 Разваляне на двустранни договори поради неизпълнение
16 Неустойка. Същност. Функции. Видове
17 Задатък. Отметнина
18 Забава на кредитора. Забава за приемане
19 Компенсация. Прихващане на насрещни дългове
20 Новация
21 Делегация
22 Опрощаване. Сливане
23 Цесия
24 Поемане на дълг
25 Солидарност и неделимост
26 Упражняване правата на длъжника
27 Отменителен иск /Павлов иск/
28 Поръчителство
29 Отговорност на поръчителя. Права
30 Залог
31 Ипотека. Видове. Вписване. Подновяване
32 Съдържание и същност на ипотечното право
33 Продажба
34 Страни по договора за продажба
35 Задължения на продавача
36 Отговорност на продавача при евикция
37 Отговорност на продавача при недостатъци
38 Задължения на купувача
39 Продажба на наследство
40 Прехвърляне на имот срещу задължение за гледане и издръжка
41 Замяна
42 Дарение
43 Договор за изработка
44 Договор за наем
45 Заем за послужване
46 Заем за потребление
47 Влог
48 Договор за гражданско дружество /ДЗЗД/
49 Спогодба
50 Договор за поръчка
51 Неоснователно обогатяване
52 Водене на чужда работа
53 Непозволено увреждане