Митническо право - Митническа администрация


Митническа администрация /МА/

 

1. Устройство и организация

Раздел I (гл. 2 от ЗМ) Устройство и организация

Чл. 7.  (Изм. - ДВ, бр. 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г.)

(1) Митническата администрация е централизирана административна структура, организирана в Агенция "Митници" към министъра на финансите, която е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.

(2) Агенция "Митници" е структурирана в Централно митническо управление и регионални митнически дирекции.  Общата и специализираната администрация в Централното митническо управление са организирани в дирекции.

(3) Регионалната митническа дирекция е структурирана в регионално митническо управление и митници.  Общата и специализираната администрация в регионалното митническо управление са организирани в отдели.

(4) Митницата е структурирана в териториално митническо управление и митнически бюра и/или митнически пунктове.  Общата и специализираната администрация в митницата са организирани в отдели.

(5) Централното митническо управление организира, ръководи, контролира и отчита дейността на митническата администрация и извършва митническа дейност.

(6) Регионалното митническо управление организира, ръководи, контролира и отчита дейността на включените в структурата на регионалната митническа дирекция митници, извършва митническа дейност и осигурява информационното обслужване на митниците и на Централното митническо управление.

(7) Териториалното митническо управление организира, ръководи, контролира и отчита дейността на включените в структурата на митницата митнически бюра и/или митнически пунктове и заедно с тях е основен изпълнител на митническия надзор и контрол.

(8) Общото ръководство и контрол върху дейността на митническата администрация се осъществява от министъра на финансите или от определен от него заместник-министър.

(9) Агенция "Митници" може да издава специализирани печатни издания.

 

 

Чл. 8.  (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г.)

Регионални митнически дирекции, митници, митнически бюра и митнически пунктове се създават, преобразуват и закриват от министъра на финансите по предложение на директора на Агенция "Митници".  Директорът на Агенция "Митници" определя структурата и числеността на персонала им в рамките на общата численост на персонала на агенцията.

 

Чл. 9.  (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г.)

(1) Агенция "Митници" се ръководи и се представлява от директор, който се назначава и се освобождава от министъра на финансите съгласувано с министър-председателя.

(2) При осъществяване на своите функции директорът на Агенция "Митници" се подпомага от заместник-директори.  Броят на заместник- директорите се определя в устройствения правилник на агенцията.

(3) Заместник-директорите на Агенция "Митници" се назначават и се освобождават от министъра на финансите по предложение на директора на агенцията.

(4) В структурата на Агенция "Митници" се включва инспекторат на пряко подчинение на директора на агенцията, който осъществява контрол върху дейността на митническата администрация.

        

Чл. 10. 

(1) Митнически служител може да бъде дееспособен български гражданин, който не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е лишен по съдебен ред от право да заема съответната длъжност и отговаря на изискванията за работа в митническата администрация.

(2)    Митническите служители не могат:

         1.  да са еднолични търговци, неограничено отговорни съдружници или да участват лично или чрез подставени лица в органите за управление на търговски дружества, кооперации и други организации със стопанска дейност;

         2.  да сключват допълнителни трудови договори освен като сътрудници в научни институти и преподаватели в учебни заведения.

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2000 г.) Митническите служители, които заемат длъжност по служебно правоотношение, трябва да отговарят и на изискванията по чл. 7 от Закона за държавния служител.

        

Чл. 11.  (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г.)

(1) Министерският съвет по предложение на министъра на финансите приема устройствен правилник на Агенция "Митници" и определя числеността на персонала в агенцията и в Централното митническо управление.

(2) В Устройствения правилник на Агенция "Митници" могат да бъдат определени допълнителни изисквания за заемане на длъжности в митническата администрация.

(3) Министърът на финансите по предложение на директора на Агенция "Митници" приема правилници за организацията и дейността на регионалните митнически дирекции.

 

Чл. 12. 

Митническите органи събират такси за допълнително предоставени услуги и за случаи, определени в правилника.  Тези такси не са митни сборове. Размерът им се определя от Министерския съвет.

 

Чл. 13.  (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г.)

      Агенция "Митници" събира приходи от сключени договори с юридически и физически лица за разрешени от министъра на финансите дейности в зоните на граничните контролно- пропускателни пунктове и на други места, чието изпълнение изисква допълнителен митнически контрол.

 

Чл. 14.  (Изм. - ДВ, бр. 83 от 1999 г.)

(1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г.) Агенция "Митници" е администратор на:

1.  приходите по чл. 12;

2.  приходите по чл. 13;

                   3.  деветдесет на сто от приходите по чл. 240, ал. 2;

              4. приходите от експлоатация на недвижимо имущество - частна държавна собственост, и от предоставяне на данни;

             5.  двадесет на сто от събраните глоби за митнически и валутни нарушения;

                  6.  (изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г., в сила от 1.01.2000 г.) приходите от печатните издания по чл. 7, ал. 9;

             7.  приходите от ползване на почивната база;

8.  (нова - ДВ, бр. 63 от 2000 г., в сила от 1.01.2000 г.) приходите по чл. 17, т. 3 от Валутния закон;

9.  (нова - ДВ, бр. 63 от 2000 г., в сила от 1.01.2000 г.) приходите по чл. 64, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Министърът на финансите по предложение на директора на Агенция "Митници" определя служителите за допълнително възнаграждение за участие в борбата срещу митническите и валутните нарушения и престъпления и за материално стимулиране.

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Средствата по ал. 2 се определят в размер двадесет и пет на сто от годишния размер на средствата за работна заплата по бюджета на Агенция "Митници" за съответната година и се включват в Закона за държавния бюджет за същата година.

(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Редът за определяне на индивидуалния размер на допълнителното възнаграждение по ал. 2 се определя с наредба, издадена от министъра на финансите.

2. Функции и задачи

 

Раздел II (гл2 от ЗМ) Функции и задачи

            Чл. 15.  (1) Митническата администрация:

            1. участва в разработването и реализира митническата политика на държавата;

            2. участва в разработването и изпълнението на международните договори, които се отнасят до митническата дейност;

            3. осъществява международните митнически връзки;

            4. събира, обработва, анализира, съхранява и предоставя информация относно митническата дейност и разработва митническа статистика.  Условията и редът за тези дейности се определят в наредба, издадена от министъра на финансите;

            5. осигурява квалификацията и преквалификацията на митническите служители.

            (2) Митническите органи:

            1. осъществяват митнически надзор и контрол върху стоките, превозните средства и лицата в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове и на цялата митническа територия на страната;

            2. изчисляват, събират или изискват обезпечаването на митни сборове, определени при внос, износ или транзит на стоки;

            3.  прилагат, в рамките на своята компетентност, тарифните мерки и мерките на търговската политика на Република България;

            4. защитават икономическите интереси на страната в рамките на своята компетентност;

            5.  (изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2000 г.) организират и осъществяват дейността за предотвратяване и разкриване на митническите и валутните нарушения и престъпления в съответствие с Наказателно-процесуалния кодекс;

            6. организират и осъществяват дейността за предотвратяване и разкриване на незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори;

            7. осъществяват валутен контрол в рамките на предоставената им със закон компетентност;

            8. издават решения за прилагането на митническите разпоредби;

            9. (нова - ДВ, бр. 63 от 2000 г.) организират и осъществяват дейността по разследване на престъпления в случаите, при условията и по реда, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс;

            10. (нова - ДВ, бр. 63 от 2000 г.) осъществяват дейност по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания;

            11. (нова - ДВ, бр. 63 от 2000 г.) участват при осъществяване на оперативно-издирвателна дейност съвместно с органите на Министерството на вътрешните работи при условията и по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.

            (3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2000 г.) Условията и редът за взаимодействие между митническите органи и органите на Министерството на вътрешните работи за предотвратяване и разкриване на митнически и валутни нарушения се уреждат със съвместна инструкция на министъра на финансите и министъра на вътрешните работи.

            (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 63 от 2000 г.) Митническата администрация изпълнява и други дейности, възложени й със закон.

 

4. Правомощия

Раздел III (гл2 от ЗМ) Правомощия на митническите органи

  Чл. 16.  (1) При изпълнение на служебните си задължения митническите органи имат право:

  1.  да извършват проверки, свързани с митническия надзор и контрол на стоки, превозни средства и лица в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове и на цялата митническа територия на страната;

  2.  да предприемат необходимите мерки, допустими от закона, за осъществяване на митническия контрол;

  3.  да изискват представянето или предаването на стоки, документи, сведения и други носители на информация, свързани с митническия надзор и контрол;

  4.  да изискват представяне на документ за самоличност;

  5.  да изискват писмени или устни обяснения;

  6.  да извършват последващ митнически контрол на стоки и документи, свързани с вноса, износа и транзита;

  7. да събират суми: за митни сборове за внесени и изнесени стоки;  за неизпълнени задължения и поръчителства;  за заплащане равностойността на отнети в полза на държавата стоки, когато липсват или са отчуждени, и за всякакви други митнически задължения и за други държавни вземания, които се събират от митническите органи;

  8.  да налагат по установения от закона ред запори и възбрани за обезпечаване на дължими митни сборове и други държавни вземания, събирани от тях;

  9.  да извършват личен преглед на лица, преминаващи държавната граница;

  10.  (изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г.) да извършват претърсвания и изземвания на контрабандни стоки и свързаната с тях документация в офиси, служебни и други помещения, както и личен обиск на намиращите се в тях лица, при спазване разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс;

  11.  да осъществяват контролирани доставки съвместно с компетентните органи на Министерството на вътрешните работи и с разрешение на съответната прокуратура.

  (2) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г.).

  (3) Митническите служители имат право да носят оръжие и да го използват при неизбежна отбрана и при крайна необходимост.

  (4) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2002 г.) При осъществяване на правомощията по ал. 1, т. 1 специализирани контролни органи на Агенция "Митници" имат право да спират пътните превозни средства във вътрешността на страната при условия и по ред съгласно чл. 15, ал. 3.    

Чл. 17.  (1) При изпълнение на служебните си задължения митническите служители са длъжни:

  1.  да спазват организацията на работа в митническото учреждение;

  2.  да опазват имуществото, правата и свободите на лицата;

  3.  да представят митнически знак и служебна карта;

  4. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2000 г.) да носят униформено облекло, когато това е предвидено за съответните длъжности в Устройствения правилник на Агенция "Митници";

  5.  (изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2000 г.) да не разгласяват обстоятелства и факти, станали им известни при или по повод на изпълнение на служебните им задължения, определени от този закон като служебна тайна, освен по писмено искане на държавен орган, когато това е предвидено със закон, или на друг митнически орган във връзка с осъществяване на правомощията му по този закон.  Условията и редът за предоставяне на сведения за обстоятелства и факти, съставляващи служебна тайна, на друг митнически орган се определят от директора на Агенция "Митници".

  (2) За неизпълнение на задълженията по ал. 1 митническите служители носят дисциплинарна отговорност.

5. Актове на митнически органи - в изпълнение на задълженията си, митническите органи издават решения и постановления за принудително събиране на публични държавни вземания

Решенията се издават по искане на адресатите на правни норми, като за тази цел е необходимо да представят пълната необходима информация и документация.

Решенията се издават и служебно, по отношение на всеки въпрос, по който е необходимо произнасяне.

Решението е индивидуален административен акт, обжалва се по реда на ЗАП. Издават се от онзи митнически орган, пред когото е възникнала необходимост от произнасяне с решение.

Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания - 211а от ЗМ – нач на митницата, в чиито район е възникнало неплатено в срок вземане, издава постановление. Също е индивидуален административен акт, но обжалването му се извършва по процедура, посочена в ЗМ (Чл.211 и сл.) за съдебното обжалван - ЗМ препраща към ДПК. Процедурата е сходна с обжалване но данъчен ревизионен акт (различна от обж. по ЗАП). Няма суспензивен ефект. Обжалването по административен ред е абсолютно задължителна предпоставка за обжалване по съдебен ред.