Основания за освобождаване от имуществена отчетническа отговорност

При липсата, на който и да е от четирите елемента от фактическия състав на ИОО - не се търси отговорност. Когато е извършен одит и е открита липса, отчетникът отговаря без да се търси налице ли са елементите.

Излишък -  това, което се намери в повече се заприходява. Възможно е да има и липса и излишък – извършва се компенсация, ако липсата бъде компенсирана не се носи отговорност.  условия за да бъде приложена компенсация :

-          стоките да се водят стойностно, а не количествено;

-          причинна връзка между излишъка и липсата /да са настъпили от един и същ фактически състав /.

 Възможна ли е компенсация от два различни одита? – ДА!

 

1. Изпълнение на неправомерна заповед   - ако се изпълни се носи отговорност. възможност за освобождаване от отговорност :

-          заповедта да издадена от длъжностно лице, което има право да издава такава заповед;

-          да издадена писмена заповед;

-          да има писмено възражение на отчетника срещу тази заповед;

-          да последва потвърждение на тази заповед;

2.  Фира – стоката губи от своя обем и тегло в резултат на физически или химически процеси. Не се признава за пакетирани стоки. Признава се само тогава, когато е налице липса. Не се признава служебно, само по искане.

3. Търговски риск – вид оправдан стопански риск само в отрасъла търговия; само тогава, когато клиентът има пряк достъп до стоката. Приложим е тогава, когато има вреда под формата на липса. Не се прилага служебно. Признава се 0,5% от оборота на  обекта /магазина/.

4. Престъпление от трето лице – отчетника да е положил грижа на добър стопанин; да няма връзка м/у вредата и отчетника; извършва се спешна инвентаризация или одит.

5. Бракуване – стоката е негодна за употреба, изгубила е качествата си, не може да се използва по предназначението за което е създадена. Бракуваната стока се унищожава от нарочна комисия.

6. Обезценяване  - стоката може да бъде употребена, но не отговаря на стойността; продажбата не се извършва в магазина, а на друго място. Ако отчетникът е освободен от отговорност, вредата остава за юридическото лице, за нея никой не носи вина.