Предпоставки за възникване на имуществена отчетническа отговорност

Фактически състав – чл. 29 (1) ЗДВФК /вж. въпрос 17/ 

Той се състои се от четири елемента, първите три се доказват, а четвъртият /вината/ се презумира:

-          вреда;

-          противоправно поведение;

-          причинна връзка;

-          вина;

 

1. Вредата се изразява в намаляване или накърняване на имуществени права или интереси, да е извършена от отчетник, да е причинена на юридическо лице, да са реално причинени имуществени вреди.

 

Специфична форма на деликт – ЛИПСА:

-          отрицателна разлика в имуществото, състои се в разлика в полученото, отчетеното и намереното;

-          вреда с неустановен произход;

щом е отчетена липса веднага се съставя акт за начет.

 

2. Противоправно поведение – финансовият контрол е за законосъобразност и целесъобразност. Щом се говори за юридическа отговорност  - става дума за незаконосъобразност / поведението на лицето – действие или бездействие – не съответства на нормативно предписаното.

3.  Причинна връзка  - вредата трябва да е причинена и да е          непосредствена последица от противоправното поведение.

4.  Вина  - презумира се при наличието на останалите три елемента.

Размерът на вредата се определя в лева. Ако е във валута се възстановява или във валутата, в която е причинена или в лева по най-високия курс на БНБ към един от следните момента:

-          причиняване на вредата;

-          откриването на вредата;

-          възстановяването;

 

Чл.32. Размерът на вредата се определя към деня на причиняването й, а когато той не може да се установи - към деня на нейното откриване, по по-високата от пазарната или отчетната цена.

Чл.33. Вреда, причинена във валута, се възстановява в същата валута или в левове по най-високия централен курс на Българската народна банка към деня на причиняването, откриването или възстановяването

Чл.34. Отговорните за вредата лица дължат законна лихва от деня на причиняване на вредата, а ако същият не може да се установи - от деня на откриването й до деня на възстановяването на вредата.