Имуществена отчетническа отговорност

ИМУЩЕСТВЕНА ОТЧЕТНИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ /ИОО/

ИОО е вид гражданска отговорност, последица от финансовия контрол и не се покрива с тази по ЗЗД.

Правна същност на ИОО

Има 4 теории:

1.       договорна -  /старо разбиране – отхвърля се/

2.       деликтна  - /ново разбиране – приема се вж. по-долу/

3.       смесен характер -  /тъпотия/

4.       финансова - / според законодателството ни няма такава отговорност/

ИОО е деликтен вид отговорност, защото фактическият състав е същият, който поражда и гражданската деликтна отговорност /вреда, противоправно поведение, причинни връзки, вина/.

  ЗЗД:     Чл. 45. Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму.Във всички    случаи  на непозволено увреждане вината се предполага до доказване на противното.

ЗДВФК:         Чл. 29. (1) За противоправно причинени вреди на одитираните обекти, установени при финансов одит, които са пряка и непосредствена последица от поведението на виновните лица, те носят имуществена отговорност по този закон, когато вредата:

1. е причинена умишлено;

2. е от липси;

3. е причинена не при или по повод изпълнение на служебните задължения.

Задължение за опазване на имуществото съществува не само за лицата които са на трудов договор, а всички на които се поверява държавно или общинско имущество. Трудовият договор очертава кръга от субекти, които носят отговорност, но не е част от фактическият състав.

Приложно поле на ИОО -  във всички сфери, в които се  борави с  държавно или общинско имущество. Достатъчно е в юридическото лице държавата да има блокираща квота или задължения, които са гарантирани с държавно или общинско имущество.

Във финансовото право е позната само пълната ИОО.

Разграничения на ИОО от отговорността по ЗЗД

Критерии

Отговорност по ЗЗД

Специална отговорност /ИОО/

Нормативна уредба

Чл. 45 ЗЗД

Чл. 29 и сл. ЗДВФК и субсидиарно приложение на ЗЗД

Субекти

Всеки, който причини вреда други му без значение какви качества има субектът. Увредени могат да бъдат физически и юридически лица.

 Отговорност носят само лица, които притежават качеството отчетник – само физически лица. Увредени могат да бъдат само юридически лица.

Вреди

Имуществени и неимуществени.

Само имуществени

Обезщетяване

Всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от поведението на дееца, които обхващат както действително претърпените загуби, така и пропуснатите ползи.

Само за реално причинени вреди.

Вредоносен юридически факт

Възстановяват се всички вреди независимо от вида на деликта.

1.       умишлено

2.       липси

3.       не при и по повод служебни задължения.

Погасителна давност

5 години

5 години, но не повече от 10 г. От причиняване или откриване на вредата.

Ред за реализиране на отговорността

Общ исков ред по ГПК.

 Особено исково производство по ГПК чл. чл. 299 - 302