Отговорност за нарушаване на правната уредна на трудовите правоотношения - Ред за реализиране на Административнонаказателната отговорност

  • Вторник, 23 Дек. 2008 13:12

Ред за реализиране на административнонаказателната отговорност

АНО се налага за извършено административно нарушение, но то трябва да е установено от държавен контролен орган в специални актове. Те се съставят при проверки, извършени от държавния контролен орган.

Административното наказание глоба се налага с наказателно постановление, което се издава въз основа на акта, с който е установено нарушението. В постановлението се определя размера на глобата. Издава се от ръководителя на контролния орган - не може да е от същото лице, което е съставило акта за нарушение.

Компетентни лица - лицата, които издават наказателни постановления, са административно наказващи органи по смисъла на чл.47 ЗАНН. Особеност тук е, че актосъставителят и административно наказващият орган са от една и съща организационна и служебна система – органичен дефект.

Размер на глобата - определя се към момента на издаване на наказателното постановление. Към този момент се преценява тежестта на извършеното нарушение.

Обжалване - наказателното постановление подлежи на обжалване пред РС в 7 дневен срок от връчването му, а от прокурор – 14 дни от издаването му. Съдът потвърждава, изменя или отхвътля наказателното постановление. Касационното обжалване става пред ОС по реда на ЗВАС. Наказателно постановление, с което е наложена глоба до 5 лв. не подлежи на обжалване.

Изпълнение – влезлите в сила наказателни постановления подлежат на изпълнение по чл.74, 77, 79 ЗАНН. Това са държавни вземания, които се събират по реда на Закона за събиране на държавните вземания. Събират ги органите на държавната администрация при общинските администрации.

Особености – има две съществени специфики: събраните суми отиват по сметка на Главна инспекция по труда, а не направо в държавния бюджет; сумите по тази сметка се изразходват целево за усъвършенстване на контролната дейност по ред, установен от Министъра на труда и социалната политика и от Министъра на финансите.