Индивидуални трудови спорове

 

Понятие – чл. 357 КТ: “Трудови са споровете между работника или служителя и работодателя относно възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудовите правоотношения, както и споровете по изпълнението на колективните трудови договори и установяването на трудов стаж”.

Белези на индивидуалния ТС:

1.                                 страни – това са страните по ТПО - работника и служителя и работодателя. Когато предмет на спора е съдържащо се в колективен ТД предписание той може да се прилага към конкретен работника и служителя. Този договор действа ex lege за членовете на синдикалната организация страна по договора. работника и служителя които не са членове на синдиката могат да се присъединят към него въз основа на писмено изявление до работодателя или синдикалната организация – едностранно волеизявление отправено до страните по договора.

2.                                 предмет – изрично определен в чл. 357 КТ – възникване, изменение, прекратяване на ТПО, действие на Колективен ТД, установяване на ТС. Конституционно основание е чл. 56 К – право на защита на гражданите при нарушаване на правата им. Текущо законодателство – Глава 18 КТ. Допустимо е субсидиарно прилагане на ГПК – посочено е в чл. 360 КТ, доколкото КТ не предвижда друго.

Видове – според източниците на спора ТСп се разделят на две групи:

1.       спорове по индивидуалното ТПО – отнасят се до права и задължения свързани с индивидуалното ТПО между работника и служителя и работодателя.

2.       спорове по колективен ТД – това са случаи когато КТД създава субективно право на отделен работника и служителя. Няма значение дали това става ex lege или по силата на едностранно волеизявление на работника и служителя до страните по КТД.

 

В зависимост от характера на спора ИТСп се разделят на правни и неправни:

1. правни (искови, ТСп за права) – относно установени в законодателството, КТД или по индивидуално споразумение права и задължения. Това е спор между равнопоставени правни субекти и в този смисъл гражданско дело по чл. 6 ал. 1 ГПК.

2. неправни (неискови, ТСп за интереси) – свързани с установяването на предстоящи права и задължения (чл. 107 КТ при конкурс). Неправните ТСп се решават с преговори между страните.

 

В зависимост от реда за разглеждането им ТСп биват:

1.1 по съдебен ред. Това е общото правило на чл. 360 ал. 1 изр. 1 КТ – установява общата подведомственост на ТСп при съдилищата. “Обща” – отнася се до всички спорове, които не са изрично изключени от компетентността на гражданския съд. Компетентен е граждански съд, за разлика от други страни – специални трудови съдилища в Германия и трудово-социални съдилища във Франция

1.2. ТСп които са изключени от подведомствеността  на съда – изрично са посочени в чл. 360 ал. 2 КТ – в зависимост от специфичната функция на работника и служителя. Отнасят се до прекратяването на ТПО и до две категории служители:

            а.         Изборни служители в системата на изпълнителната власт, държавните органи – уреждат се по специално предвиден в К. ред и в уставите на организациите.

            б.         Служители по чл. 28 ал. 2 ЗА – споровете се решават по административен ред.