Имуществена отговорност на работника - Ограничена имуществена отговорност на работника или служителя


Ограничена имуществена отговорност на работника

Понятие

Работникът/служителят може да носи ограничена имуществена отговорност. Тя е ограничена до причинените на работодателя вреди при и по повод осъществяване на работата по ТрПО и в размер на вредата, но не повече от размера на трудовото възнаграждение.

Правна уредба

Кодекс на труда - чл.203 (1); чл.206; чл.207 (1), т.1; чл.210

Основание на ограничената имуществена отговорност

Уредено е в чл.203 (1) и чл.207 (1) КТ

Предпоставки

От горните две разпоредби следва, че за да възникне ограничената имуществена отговорност, преди всичко е необходимо да бъде причинена вреда – реално настъпила имуществена загуба за работодателя.

На второ място трябва да има противоправно поведение на работника/служителя, което да не е престъпление – по аргумент на противното от чл.203 (2) КТ. Възможни са две хипотези:

§          вредата е причинена при или по повод работата по ТрПО (“при изпълнение на работата” – изпълнение на непосредствената трудова функция; “по повод изпълнение на работата” – във връзка с трудовата функция, но не при непосредственото и изпълнение);

§          вреда, причинена при отчетническа дейност – чл.207 (1), т.1 КТ.

По силата на чл.45 (1) ЗЗД и чл.203 (1) КТ е необходима пряка връзка между поведението на работника/служителя и вредоносния резултат.

Ограничената имуществена отговорност по КТ е свързана с непредпазливостта (небрежност) като форма на вината. За умишлено причинена вреда отговорността е по гражданския закон.

Размер на ограничената имуществена отговорност

Определен е в чл.206 и чл.207 (1), т.1 КТ. Отговорността е ограничена, защото се свързва само с причинената на работодателя загуба. До определен размер отговорността е пълна, ако обаче размерът на вредата надвиши размера на трудовото възнаграждение – отговаря се само до трудовото възнаграждение.

Ограничението зависи и от функцията на работника/служителя. Работници/служители с изпълнителски функции отговарят само до размера на едномесечното си трудово възнаграждение – чл.206 (1) КТ. Когато работникът/служителят изпълнява отчетничечка дейност, отговорността е в размер до тримесечното му възнаграждение – чл.207 (1), т.1 КТ. По-голям е и размерът на отговорността на МОЛ, на ръководител – тримесечният размер на трудовото възнаграждение е горната граница на имуществената отговорност – чл.206 (2) КТ.

Законът урежда разпределяне на отговорността при съпричиняване на вреди – чл.208, т.1 КТ – разделна отговорност. Когато вредата е причинена от няколко работници/служители, в случаите на ограничена отговорност, те отговарят съобразно участието на всеки от тях в причиняването на вредата, а ако това не може да бъде установено – разпределя се пропорционално на трудовото им възнаграждение.