Трудова дисциплина - Дисциплинарни наказания

 

Дисциплинарни наказания

Понятие

Дисциплинарната отговорност се изразява в налагане на дисциплинарно наказание. Това са принудителни мерки за нарушаване на трудовата дисциплина, санкция за неправомерното поведение на работника/служителя по ТрПО. Съобразно принципа за законоустановеност на наказанието, могат да бъдат налагани само посочените в КТ принудителни мерки. Други наказания са недопустими. Кодексът предвижда:

§          Забележка – чл.188, т.1 КТ - морален укор към поведението на работника/служителя. Забележката има за правна последица създаването на състояние на наказаност на работника/служителя. При евентуално следващо нарушение на трудовата дисциплина, на работника/служителя може да се наложи и по-тежко дисциплинарно наказание.

§          Предупреждение за уволнение – чл.188, т.2 КТ – също морален укор, но в по-висока степен. Правните последици са същите като при забележката.

§          Дисциплинарно уволнение – чл.188, т.3 КТ – като наказание изразява възможно най-тежък укор към поведението на работника/служителя. Има много съществена лична и имуществена последица – прекратяване на ТрПО едностранно. Работникът/служителят се лишава от работа и трудово възнаграждение. Нещо повече – той дължи на работодателя си обезщетение в размер на едно брутно трудово възнаграждение, тъй като внезапно го е лишил от работна сила. Работникът/служителят обаче запазва правото си на обезщетение за безработица в минималния му размер.

Определяне на дисциплинарното наказание

Критериите за определяне на дисциплинарно наказание са установени в чл.189 (1) КТ:

§          тежест на нарушението – за да бъде преценена, е необходима цялостна оценка на нарушението – какво задължение е нарушено, правни последици, степен на неизпълнение;

§          обстоятелства, при които е извършено нарушението – време, производствена обстановка и т.н.;

§          поведение на работника/служителя – комплекс от обстоятелства, определящи трудовата му характеристика – дали е извършил други нарушения, осъзнава ли нарушението и др.

Законът установява и принципа на единност на наказанието – чл.189 (2) КТ - едно и също нарушение се наказва еднократно. Този принцип не изключва възможността за кумулиране на дисциплинарната отговорност с други видове юридическа отговорност по чл.186 (1) КТ.

Предпоставки за налагане на дисциплинарното наказание

За да се наложи дисциплинарно наказание е необходимо наличието на ТрПО, иначе не би имало задължение за спазване на трудовата дисциплина. Освен това ТрПО трябва да съществува при самото налагане на наказанието – ако е било прекратено, наказание не може да се наложи.

За да бъде законосъобразно, наказанието трябва да се наложи в определени срокове – чл.194 (1) КТ – два месеца от откриването или една година от извършване на нарушението. Началните моменти на тези срокове могат да са два – извършване на нарушението или неговото констатиране (откриване). Откриване на нарушението означава откриване на нарушителя, неговия ивършител, от субекта на дисциплинарна власт. Сроковете са преклузивни и според трайната съдебна практика тяхното изтичане погасява възможността за налагане на дисциплинарно наказание. По време на отпуск и участие в стачка сроковете за налагане на наказание не текат – чл.194 (3) КТ.

Субектът на дисциплинарната власт с длъжен да събере доказателства. Преди всичко той е длъжен да поиска обяснение от нарушителя – чл.193 (1) КТ. Реш. №678/1998г. на III ГО гласи, че обясненията трябва да бъдат поискани и дадени преди налагане на наказанието. Те могат да бъдат направени устно или писмено и работодателят е длъжен да изслуша работника/служителя, съответно да приеме писмените обяснения. Работодателят няма право да определя формата – той може само да поиска обясненията. Липсата на обяснения е абсолютно отменително основание за дисциплинарната отговорност – чл.193 (2) КТ – правилото важи, само когато обяснения не са поискани, а не и ако са поискани, но не са дадени. Работодателят трябва да събере всички други доказателства, посочени от работника/служителя, други работници/служители или служебно – чл.193 (1) in fine КТ.

Заповед за дисциплинарното наказание

Налагането на дисциплинарно наказание става с писмена заповед, която се издава от субекта на дисциплинарната власт – чл.195 (1) КТ – дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед. Мотивите в заповедта са предвидени за защита на работника/служителя в процеса – така той знае срещу какво се брани.

За момент на налагане на наказанието по правило се счита връчването на заповедта – чл.195 (2), изр.1 КТ – поставянето на заповедта във фактическата власт на работника/служителя. Ако не може да бъде връчена, заповедта се праща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка - чл.195 (2), изр.2 КТ. Какво става, ако работника/служителя не може да бъде открит? – празнота в закона. Дисциплинарното на казание се смята за наложено от деня на връчване на заповедта/получаване на писмото.

Наложеното наказание може да бъде обжалвано. Компетентен е РС по местонахождението/седалището на работодателя. Срокът за обжалване на забележка е един месец – чл.358 (1), т.1 КТ, а за останалите наказания е два месеца - чл.358 (1), т.2 КТ. Сроковете са давностни и съдът не следи служебно за давността. Съдът може да потвърди или отмени наказанието. С отмяната му друго наказание за същото нарушение не може да се наложи.