# Заглавие на статията
# Заглавие на статията
1 Предмет и система на трудовото право. Функции
2 Метод на правно регулиране на трудовото право
3 Източници на трудовото право
4 Принципи в трудовото право
5 Трудово правоотношение
6 Индивидуално трудово правоотношение
7 Работнъкът като страна в трудовото правоотношение
8 Работодателят като страна в трудовото правоотношение
9 Съдържание на индивидуалното трудово правоотношение
10 Основания за възникване на индивидуално трудово правоотношение
11 Трудов договор. Характеристики. Видове
12 Изборът като основание за възникване на трудово правоотношение
13 Конкурсът като основание за възникване на трудово правоотношение
14 Недействителност на основанието за възникване на трудовото правоотношение
15 Промяна в работодателя
16 Трудова книжка
17 Изменение на мястото на работа
18 Работно време
19 Извънреден труд
20 Почивки
21 Отпуски
22 Трудово възнаграждение
23 Индивидуална работна заплата
24 Компенсационни и гаранционни плащания на работника по трудово правоотношение
25 Безопасни и здравословни условия на труд
26 Общи и отраслови правила за безопасните и здравословни условия на труд - понятие, правна характеристика
27 Специална закрила
28 Социално-битово обслужване на работниците в предприятието
29 Професионална квалификация
30 Трудова дисциплина
31 Имуществена отговорност на работника
32 Имуществена отговорност на работодателя
33 Общи основания за прекратяване на трудовия договор
34 Прекратяване на трудов договор от работника и служителя с предизвестие
35 Прекратяване на трудовия договор от работника без предизвестие
36 Право на уволнение
37 Правна защита срещу незаконно уволнение
38 Безработица
39 Трудов стаж
40 Индивидуални трудови спорове
41 Колективно трудово правоотношение
42 Колективен трудов договор
43 Стачка
44 Локаут
45 Контрол за спазване на правната уредба на трудовите правоотношения
46 Принудителни административни мерки при нарушаване на правната уредна на трудовите правоотношения
47 Отговорност за нарушаване на правната уредна на трудовите правоотношения