Лизинг. Kомисионен, спедиционен договор. Консигнация. Превоз

Лизинг

 Това е един от новите договори. Лизингът не е транслативна сделка, следователно нищо не може да се продаде или купи на лизинг. На международно ниво е приета конвенция за  международния финансов лизинг.

Съществуват два вида лизинг:

1.      Оперативен

В чл. 342 ТЗ е дадено определение на оперативен лизинг. Всъщност това е един дългосрочен наем (renting – краткосрочен наем). В ТЗ е посочено кои правила от договора за наем по ЗЗД не важат за лизинга:

а) няма ограничение от 10г., както е по ЗЗД

б) всичките разноски по поддържане на вещта са за сметка на лизингополучателя

в) При лизинга няма правило за мълчаливо продължаване действието на договора

г) Това различие важи и за финансовия лизинг – по време на действие на договора или след изтичането му лизингополучателят има потестативно право да купи лизингованата вещ. Затова следва да се сключи договор за продажба, т.е. с втори акт.

 

2.      Финансов лизинг.

Тук лизингодател е специализирана финансова или банкова институция. Това е договор, при който лизингодателят е задължен да придобие вещ от трето лице при условия, определени от лизингополучателя и да му я предостави за ползване срещу възнаграждение. Следователно има три страни. Лизингополучателят отправя заявка до лизингодателя или до трето лице. След това лизингодателят придобива собствеността от третото лице и я предоставя за ползване на лизингополучателя (наподобява на транзитната продажба). Налице е разкъсване на връзката между собственост и риск. Рискът от случайно погиване на вещта е върху лизингополучателя!!! без да е собственост на лизингованата вещ.

Задължения за лизингодателя:

а) Да предаде ползването или да осигури предаване на ползването върху вещта. Т.к. при финансовия лизинг по-често съществува клауза за изкупуване на вещта, то лизингодателят освен вещта трябва да прехвърли и общата и гаранционната отговорност, която е предоставило третото лице на лизингодателя.

Финансов лизинг се предоставя когато лизингополучателят няма възможност или желание да прибави вещта. Този договор играе ролята на кредит за лизингополучателя.

Задължения за лизингополучателя:

а) Дължи лизингови вноски, които се образуват на основата на глобалната цена на вещта плюс разноските, плюс възнаграждението на лизингодателя. Ако лизингополучателя изпадне в забава, то всички вноски стават изискуеми. Възможен е т.нар. суб-лизинг, при който се изисква изрично съгласието на лизингодателя, за да стане лизингополучателят и лизингодател.