Търговски обезпечения

Търговски обезпечения

Обезпеченията в гражданското право се делят на лични и реални. Лични са поръчителството и пасивната солидарност. Реалните са залог, ипотека, правото на задържане и привилегиите. Всички те се използват и в търговското право, но има и специален режим за някои от тях, а именно за залога, за правото на задържане, които стават съответно търговски залог и търговско право на задържане. Тук привилегиите нямат универсално значение, само по отношение на търговската несъстоятелност (чл. 722 ТЗ). В търговското право има две обезпечения – банковата гаранция и документарния акредитив. Те са типични търговско-правни. Документарният акредитив в основата си е форма на планиране, но има и обезпечителна функция. В търговското право обезпеченията се разделят на три групи:

1.       Обезпеченията, които търговското право не урежда, но ползва наготово от гражданското право – това са поръчителство и ипотека.

2.       Обезпеченията, които са модификации на гражданско-правните залог и право на задържане, а и привилегиите.

3.       Някои обезпечения, типични само за търговското право - банковата гаранция и документарния акредитив.