Преобразуване, прекратяване и обединяване на търговски дружества - Обединяване на търговски дружества

 

Обединяване на търговски дружества

1.       Картел. Това е обединение на търговци, които запазват своята юридическа самостоятелност. Те координират усилията си, за да намалят конкуренцията по между си. Форма, която може да придобие картелът е на:

-          Гражданско дружество

-          Джентълменско споразумение

-          Търговско дружество (рядко)

Целите на картела са както следва: дружествата, участващи в него желаят да установят цени за съответната стока; да разпределят квотата на производство, така че да няма свръхпроизводство. Най-известният картел в света е ОПЕК.

2.       Тръст. Познат е от англосаксонското право. Рокфелер се смята за баща на тръста. Чрез Стандарт Ойл Тръст той обединява 40 нефтени компании. При обединяване под формата на тръст се получава отделяне на управлението от собствеността. Това е така, т.к. истинските собственици на акции чрез системата на доверително управление предоставят на други лица правото да управляват тези търговски дружества. По този начин се постига изгубване на икономическата самостоятелност на дружеството – то се управлява от т.нар. фидуциарни собственици.

Тръстът стимулира развитието на монополизма и в тази връзка се създава т.нар. антитръстово законодателство. Тръсът се явява предвестник на Холдинга. Формата на тръста може да се намери в съвременните инвестиционни дружества.

3.       Концерн. Това е европейският тръст. Представлява икономическа групировка на еднородни търговски предприятия, които запазват своята юридическа самостоятелност.

4.       Консорциум. Тази форма на обединение на търговски дружества има правна уредба в ТЗ заедно с холдинга. Чл. 275 ТЗ е дадено легално определение за консорциум. Консорциумът е обединение на търговци, което може да заема формата на каквото и да било търговско дружество или на гражданско дружество. Когато консорциумът е персонифициран, то възниква ново дружество, което има специална цел – временно обединение за извършване на стопанска дейност.

5.       Холдинг. Това е вертикално образуване на търговски дружества. То има пирамидална структура. Състои се от едно холдингово дружество  (Дружество „майка”) и дъщерни дружества. Тази форма на обединение може да използва вместо създаване на едно голямо предприятие. Отделният предмет на дейност се концентрира в дъщерните дружества. Дружеството „Майка” задължително е капиталово търговско дружество. Създадено е със специална цел – да осъществява контрол върху дъщерните дружества и да участва в управлението / капитала на дъщерните дружества. Холдинговото дружество трябва да притежава най-малко 25% от капитала на дъщерните дружества или следва да назначи повече от половината от управителните органи на дъщерните дружества. Последните имат юридическа самостоятелност, но се намират в икономически подчинено положение спрямо холдинговото дружество.

Чл. 280 ТЗ – уредено е вътрешно кредитиране на системата. Когато се създава едно холдингово дружество може да се достигне до едно монополно положение и то ще подлежи на контрол по ЗЗК – чл. 3. ЗЗК обявява за недействителни всички споразумения, които предвиждат създаване на монополно положение на пазара.