Преобразуване, прекратяване и обединяване на търговски дружества - Прекратяване и ликвидация

 

Прекратяване и ликвидация на търговски дружества

 

 

Прекратяването като фаза в живота на юридическото лице не е симетрична на неговото възникване. С прекратяване на търговското дружество то не се заличава от търговския регистър. С прекратяването се преустановява активната търговска дейност и дружеството преминава във фазата на ликвидация.

 

Ликвидация. В закона са предвидени императивни правни норми, независимо дали ликвидацията е доброволна или е принудителна. Чл. 266 ал. 2 ТЗ е предвидено, че ОС на ООД или АД, а при персоналните дружества с единодушие на всички съдружници се определя срока, в който ликвидационното производство трябва да приключи. Срокът, също така може да бъде определен и от съда. Ликвидатор на дружеството се избира по същия ред, по който се определя срока за приключване на ликвидационното производство. Ликвидаторът се вписва в търговския регистър. Той следва да предостави нотариално заверен спесимен от подписа си, като след промените на закона се изисква и нотариално заверено съгласие, че е готов да изпълнява тази дейност. С вписването на ликвидатора единствено той може да представлява дружеството и да извършва дейност от негово име и от негова сметка.

Целта на ликвидационното производство е да приключи всички висящи правоотношения на дружеството.

ЧЛ. 267 ТЗ постановява, че ликвидаторите са длъжни да поканят кредиторите да съберат своите вземания. Ликвидаторите нямат право да сключват нови сделки. Това е възможно само ако се постигат целите на ликвидацията – за да се осребри остатъчното имущество на дружеството.

Чл. 269 ТЗ казва, че ликвидаторът на практика замества неговият изпълнителен орган. Чл. 269 ал. 2 ТЗ – когато са назначени повече от двама ликвидатори, то те могат да представляват дружеството само заедно. Изречение второ на ал. 2 чл. 269 ТЗ – се разглежда като хипотеза на пасивна представителна власт.

Чл. 270 ТЗ регламентира задължение на ликвидатора по съставяне на баланс на дружеството към момента на неговото прекратяване. С цел защита на кредиторите в ликвидационното производство в чл. 272 ТЗ е предвидено, че дружеството няма право да разпредели имущество в рамките на 6 месеца от деня, в който е обнародвана покана до кредиторите. Ако дадено задължение на дружеството е спорно, то преди разпределението се дава обезпечение на кредиторите.

Възможно е съдружник или акционер като дял да получи не пари, а натура (чл. 268 ал.2 ТЗ), но това ще бъде вярно, ако останалите съдружници са съгласни и ако с подобно изпълнение не се ощетяват кредиторите. Тук е налице datio in solutom.

 

В чл. 272 е регламентирано спиране и прекратяване на ликвидационното производство при несъстоятелност. Ако съдът с решение открие производство по несъстоятелност, то ликвидационното производство ще бъде спряно до изтичане на сроковете за обжалване на това съдебно решение и влизането му в сила. Когато това стане се стига до прекратяване на ликвидационното производство. Ако в този период има назначен ликвидатор, то той се десезира. След прекратяване на ликвидационното производство мястото на назначения ликвидатор се заема от назначения синдик в производството по несъстоятелност.

Когато приключи ликвидационното производство (в)нормалния си ход) то ликвидаторът подава заявление за заличаване на търговското дружество. Ако дружеството е капиталово, то съобщението се публикува в Държавен вестник. Този момент е симетричен на вписване на дружеството в търговския регистър.