Видове търговци

Видове търговци

1.       Според извършваната дейност:

Чл. 1 ал. 1 ТЗ – 15 вида сделки

2.       Според правно-организационната форма  - по ал. 2 на чл. 1 ТЗ – търговско дружество или кооперация (без ЖСК)

3.       Когато предметът му на дейност изисква да води по търговски начин – ал.3 чл.1 ТЗ (съпоставка с чл. 2 ТЗ). Ако всички лица по чл. 2 извършват дейността си с помощта на други, то те стават търговци на това основание.

4.       Според вида правен субект – физически и юридически лица. Към първите спада само ЕТ. Търговци ли са държавата и общините? Държавата е особено юридическо лице, независимо че извършва търговски сделки тя не би могла да се квалифицира като търговец, т.к. не извършва тази дейност по занятие.

Всички публични търговци – чл. 60 и чл. 61 ТЗ

ЮЛНЦ – могат ли да бъдат търговци? Те не могат да извършват сделките по чл. 1 ал/ 1 ТЗ по занятие, а само епизодично за подпомагане на нестопанската цел.

Гражданско дружество (чл. 357 ЗЗД) – извършва стопанска дейност, само че по българското гражданско право то не е персонифицирано. Евентуално като търговци могат да се третират само съучредителите.