Търговско представителство

 

Търговско представителство

Терминът представителство е многозначен.

1.       Значението, което му придава ГП – действие от чуждо име с последици за представлявания. Това е т.нар. същинско представителство и представителят има представителна власт. Това е субективно непритезателно право да въздейства върху чужда правна сфера.

2.        Т.нар. косвено представителство – косвен представител (скрит пълномощник). Има представителна власт, но действа от свое име – следователно последиците настъпват за него, но е задължен да прехвърли резултата от извършеното на косвено представлявания.

3.       Органно представителство – при ЮЛ. Които няма как иначе да формират и изразят волята си, освен чрез органите си.

4.       Политическо представителство.

5.       Търговско представителство на РБ в чужбина или на чужди държави у нас. Това всъщност са административни органи и могат въз основа на  изрично опълномомощаване да сключат сделка (по изключение)      

6.       Представителство на обществена организация

7.       Институтът на търговското представителство, уреден в Глава 6 ТЗ, която има три раздела. В Глава 6 ТЗ има една терминологична недостатъчност. Глава е озаглавена търговско представителство и са разгледани пет фигури, които са видове търговско представителство. Но и раздел втори на глава шеста е озаглавен търговско представителство. Следователно за търговско представителство се говори в широк смисъл – като родово понятие, което обхваща и петте фигури, и в тесен смисъл – само една от петте фигури.

Съотношение между търговско представителство и представителство по гражданското право.  Представителството по ГП означава преди всичко действие от чуждо име с последици за представлявания. Търговското представителство е едно много широко понятие. То включва не само прякото, но и косвеното представителство, включително и посредничеството – т.е. свързване на страните. Гражданско представителство – включва основно правни действия, но наред с тях биха могли да се учредят и някои фактически действия. 

Видове търговско представителство.

В търговския закон за закрепени пет фигури:

1)      търговско управление

2)      търговско пълномощно (обикновено търговско пълномощно)

3)      търговски пълномощник

4)      търговски представител (в тесен смисъл)

5)      търговски посредник


1.       Търговски представители, които сами по  себе си не са търговци, а са служители на търговеца – прокурист, помощник и пълномощник.

2.       Търговски представители, които са търговци с особен предмет на дейност – търговски представител в тесен смисъл и търговски посредник – раздел втори и трети.

3.       Според основанието за възникване на търговското представителство:

а) на основание трудов договор – раздел първи – прокурист, пълномощник и помощник.

б) същите лица могат да бъдат пълномощници на основание договор за поръчка – мандат, чл. 280 и сл. ЗЗД.

в) Въз основа на договор за търговско представителство (агентски договор) – търговски представител в тесен смисъл.

г) само за търговски посредник – основание е посреднически договор. Този договор е договор за всеки конкретен случай, докато агентският договор има траен характер.