Субекти на търговското право. Търговско предприятие. Клон. Форма. Търговски регистър - Търговска фирма и седалище

 

Търговска фирма (чл. 7-11 ТЗ)

Под фирма се разбира синоним на правна форма за извършване на търговска дейност. Тази употреба още съществува.

Същинското значение на понятието е закрепено в чл. 7 ТЗ – наименованието на търговеца или търговското име на търговеца; основно е правноиндививдуализиращ белег на търговеца. Това е името, под което търговецът води предприятието си. Произходът на думата е от латинското “закрепвам”. Терминът съществува от втората ½ на 19в. В света са известни две системи:

1. Пълна свобода в избора на фирма (американска система)

2.       Пълна истинност – строги правила на които трябва да се подчини.

По българското право е нещо средно – предвижда се задължително съдържание, но и възможност за свободен избор на съдържание. Задължително е да се посочи вида на търговеца (когато е дружество). При ЕТ е задължително означаването като ЕТ, т.к. трябва задължително да се включи име и фамилия. Съществува факултативна възможност да се включи предметът на дейност; лицето извършващо дейност и др., стига фирмата да отговаря на 3 изисквания:

А) Да отговаря на истината – да не въвежда в заблуждение за вида на търговеца

Б) Да не въвежда в заблуждение относно правно-организационната форма на търговеца

В) Да не нарушава обществения ред и морал.

Изискването за изключителност на фирмата не е в национален мащаб, а в съответствие с населеното място. Фирмата трябва да бъде изписана на български език. Може да бъде и на чужд език, но не само на чужд език – чл. 7, ал. 3 ТЗ.

Търговската фирма може да се разглежда субективно право, което е съответно на правото н име на човек. Възниква от момента на регистрация на търговеца. То е от категорията на абсолютните субективни права, т.к. може да се използва само и единствено от титуляра на правото. В противен случай ще има нелоялна конкуренция. Това е право на търговеца да използва тази фирма навсякъде. Правото на фирма има своята защита:

-          Публичноправна защита по окръжен съд, в който се намира Търговския регистър. Служебно се следи да не се регистрира търговка фирма, каквато има вече регистрирана.

-           Частно правна защита – когато се наруши изключителността на фирмата. Потърпевшият има право на осъдителен иск, с който може да се иска преустановяване на неправомерните действия, а и обезщетение.

-          Международноправна защита: Парижка конвенция за защита на индустриалната собственост – право на фирмата да се защити както в България, така и в чужбина.

Правото на търговска фирма е прехвърлимо право, но задължително с търговското предприятие.  Търговската фирма може да се промени:

1.       По искане на титуляра

2.       При преобразуване от един в друг вид търговец.

Има особени случаи, когато се касае за клон – изрично се посочва. Или ако е в ликвидация се посочва, че е в ликвидация.

Търговска марка

Търговската марка е правото да се използва знак върху стока или услуга, с която се използва стока или услуга, което играе рекламна роля. Марката би могла да е словесна, тогава фирмата влиза в марката. Много често търговската фирма е част от търговската марка. Разлика съществува както в правопораждащият юридически факт, така и в правния режим. Търговската фирма може да се разглежда и като правно задължение – търговецът е длъжен да посочва търговската фирма във всички документи от търговската си кореспонденция.

Седалище (чл. 12 – 14 ТЗ)

Това е правно индивидуализиращ белег. По отношение на седалището важи изискване за локална изключителност. То дава пространствена определеност на търговеца, то е там където е неговото главно управление. Всеки търговец има едно главно управление – седалището му. Има разлика между седалище и местожителство на лицето, когато говорим за ЕТ.

Значение на седалището:

1.       Определя подсъдността на вписването – вписва се по седалище в търговския регистър.

2.       Чл. 68 ЗЗД – местоизпълнение по седалище на длъжника.

3.       При спор, при който трябва да се предяви иск. В ГПК е посочено, че това се извършва по седалище на ответника.

Множественост на седалищата – един търговец може да има клонова структура. Тук говорим за алтернативна подсъдност при множественост на седалищата. Иск може да се предяви или по клона или по седалището. Адресът на търговеца е също правноиндивисуализиращ белег. Адресът е конкретизация, а седалището е населеното място.

Множество адреси. – Адрес за съобщаване или за призоваване., различават се от основния адрес на търговеца. Седалището и адресът могат да се сменят, но се прави съобщение в търговския регистър.