ООД и АД


КОЛЕКТИВНИ ПРАВА

ООД

АД

1. 1/10 от капитала може да иска свикване на ОС от управителя със заявление в писмена форма;

2. 1/10 от капитала може да иска назначаване на ликвидатор, различен от управителя или от избрания от ОС от съда;

3. 1/5 от капитала може да иска прекратяване на дружеството по съдебен ред.

1. 1/10 от акционерите могат да искат свикване на ОС;

2. 1/5 от акционерите имат право на иск пред окръжния съд за ангажиране отговорността на член на съветите;

3. 1/5 от акционерите имат право да искат от ОС или от окръжния съд да назначи контрольор

 

 

РЕШЕНИЯ И МНОЗИНСТВА

 

ООД

АД

Квалифицирани решения

1. С единодушие – решение за увеличаване и намаляване на капитала.

2. С мнозинство ѕ от капитала:

            1) изменение на дружествения договор;

            2) приемане/изключване на съдружник;

            3) даване съгласие за прехвърляне на дял на нов член;

            4) определяне на допълнителна вноска;

            5) прекратяване на ООД

С мнозинство ѕ :

            1) решение за увеличаване на капитала за сметка на неразпределена печалба;

            2) решения на ОС на акциите без право на глас;

С мнозинство 2/3

            1) изменение и допълнение на устава на дружеството;

            2) увеличаване и намаляване на капитала;

            3) преобразува и прекратява дружеството;

 

Решения с конститутивно действие

1. изменение и допълнение на дружествения договор;

2. увеличаване и намаляване на капитала;

3. приемане и изключване на съдружник;

4. преобразуване и прекратяване на дружеството;

5. избор и освобождаване на управител;

6. назначаване на ликвидатор.

1. изменение и допълнение на устава на дружеството;

2. увеличаване и намаляване на капитала;

3. преобразува и прекратява дружеството;

4. избор и освобождаване на членове на съветите;

5. назначаване на ликвидатори