Франчайзинг. Договор за спонсорство

83. Франчайзинг. Договор за спонсорство

            1. Франчайзинг. С договорът за франчайзинг франчайзингодателя предоставя право на ползване на търговска мрака или марка за услуга едновременно с други права върху вещи или нематериални блага на франчайзингополучателя, за осъществяване на стопанска дейност насочена към утвърждаване и повишаване на престижа на търговската марка или марката за услуга срещу възнаграждение. Това определение е условно, защото има различни видове франчайзинг и то не покрива всичките.

                        1.1. Видове:

                                   1) Прост лицензионен договор за прехвърляне на права върху търговска марка или марка за услуга. Това е несъщински франчайзинг.

                                   2) Сложен договор, който включва елементи от лицензионен договор по първата хипотеза, но освен това той е съчетан с дистрибуторски или комисионен договор. По начало се смята, че франчайзингът е по-скоро лицензионен и дистрибуторски договор, отколкото лицензионен договори и договор за търговско представителство или комисионен договор, защото рискът се носи от франчайзингополучателя.

                                   3) Най-често срещаният договор за франчайзинг е сложен смесен договор, който включва в съдържанието си не само уговорки от на лицензионния и дистрибуторския договор, но и на други договори – продажба, наем, изработка.

                        1.2. При този най разпространен вид франчайзинг страните имат следните права и задължения:

                                   1) Задължения и права на франчайзингодателя:

                                               а. Франчайзингодателят е длъжен да прехвърли правото на ползване върху търговска марка, но и други права върху нематериални блага – ноухау, патенти и т.н.

                                               б. Франчайзингодателят  се задължава да оказва техническа помощ и да консултира франчазингополучателя при извършването на дейността, включително да му оказва съдействие за установяването и подобряването на външния вид на и качеството на стоките и услугите, които франчайзингополучателя продава на 3тите лица.

                                               в. Франчайзингодателят има право да управлява дейността на франчайзингополучателя, защото франчайзингодателя обикновено сключва договори с много франчайзингополучатели и иска да уеднакви дейността.

                                   2) Задължения на  Франчайзингополучателят :

                                               а. Да заплати цената за търговската марка, за ноу хау за помощта. Цената най-често се състои от първоначална вноска и % от оборота.

                                               б. Франчайзингополучателят е длъжен да организира и да ръководи предприятието като прилага административни и търговски методи на дейност определени от франчайзингодателя.

                                               в.  може да се задължи (и обикновено го прави) да купува резервни части и стоки от  франчайзингодателя.

                                               г.  Когато франчайзингът е изключителен, франчайзингополучателя не може да сключва договор с друг.

                        1.3. Франчайзингът по начало е дългосрочен договор и има особености при прекратяването му (практиката при франчайзинга не е свързана с договорното право, а с нелоялната конкуренция, защото 2те страни по договора не са равностойни). Целта е да се ограничи възможността от едностранно прекратяване на договора от страна на  франчайзингодателя.

            2. Договор за спонсорство. Договор, с които спонсорът се задължава с рекламна цел да подпомогне имуществено дейността на спонсорирания, който се задължава да извърши лично определени действия, като извърши реклама на спонсора.

                        2.1. Страните по договора са спонсор и спонсориран.

                        2.2. Характеристика. Договорът е двустранен. Поставя се въпросът дали е възмезден – смята се, че целта характеризира договора по-скоро като безвъзмезден. Особеността е, че характерът на действието на спонсорирания не е стопански.

                        2.3. Спонсорът има 1 задължение – да осигури имущественото подпомагане.

                        2.4. Задължения на спонсорирания:

                                    1) да участва в проява, която няма стопански характер (състезание, конкурс);

                                   2) да извърши действията, които образуват съдържанието на рекламата на спонсора;

                                   3) да се въздържа от увреждане на интересите на спонсора.