Търговски банки. Небанкови финансови институции. Банкови сделки

71. Търговски банки. Небанкови финансови институции. Банкови сделки – понятие и видове.

            1. Банкови сделки по занятие се извършват само от специални търговци – 3 вида: 1) търговски банки; 2) финансови къщи; 3) обменни бюра.

                        1.1. Търговските банки са АД, който по занятие извършват банкови сделки и са получили лицензия по реда на ЗБ от централната банка. Търговските банки (ТБ) имат следните особености:

                                   1) Те са само АД (може и кооперации, но не се срещан в практиката).

                                   2) Търговци със специален предмет на дейност – само банкови сделки.

                                   3) Търговци със специална правоспособност, която се определя от лицензията на ЦБ (индивидуален административен акт, който предпоставя правоспособността).

                        1.2. Небанкови финансови институции:

                                   1) Финансови къщи. Те са търговци със специален предмет на дейност, която се определя от лицензията от ЦБ. Те извършват по-ограничен кръг банкови сделки отколкото ТБ, които са изчерпателно изброени в ЗБ и сделки с ценни книжа (които не са банкови).

                                   2) Обменни бюра. Извършват много ограничен кръг банкови сделки (само един вид): банкови сделки с чужди средства за плащане в наличност – банкноти, чекове, пътнически чекове). Обменните бюра не се лицензират, а се регистрират в Министерството на финансите.

            2. Банкови сделки.

                        2.1. Понятие – вид търговски сделки, абсолютни търговски сделки. Уредбата им е частично в ТЗ и в ЗБ. По занятие банкови сделки се извършват само от ТБ и небанкови финансови институции, т.е режимът е разрешителен. Предметът им

                        2.2. Видове:

                                   1) В зависимост от положението на банката: обикновено е сума пари.

                                               а. активни банкови сделки – банката е кредитор;

                                               б. пасивни банкови сделки – банката е длъжник;

                                               в. посреднически банкови сделки – банката е довереник.

                                   2) Според, лицата които ги извършват:

                                               а. изключителни, извършват се само от ТБ – напр. банков влог и банков кредит, сконтови сделки, депозит на ценности, договорът за банкова касетка, издаването и управлението на банкови карти и т.н.

                                               б. неизключителни, извършват се и от небанкови финансови институции – финансов лизинг, сделки с фючърси и опции.

                                   3) Основни сделки – банков кредит, банков влог, разплащателни сметки.