Кооперативно и междукооперативно предприятие. Кооперативни съюзи

45. Кооперативно и междукооперативно предприятие. Кооперативни съюзи. Съдебен контрол.

            1. Кооперативно предприятие. Съществуват малко на брой правила в ЗКооп. От тях се вижда, че то е ЕООД. Едноличен собственик на капитала му е кооперацията. Кооперативното предприятие се учредява по решение на ОС на кооперацията. В решението трябва да се посочи капитала, въз основа, на който се създава това предприятие и да се упълномощи УС да предприеме действия по учредяване на ЕООД. Кооперативните предприятия се ползват от финансови облекчения, като кооперациите.

            2. Междукооперативно предприятие. То е капиталово ТД – ООД или АД. Междукооперативното предприятие се учредява от 2 или повече кооперации. Фактическият състав на учредяването изисква приемане на решение на ОС на всяка една от кооперациите учредителки. В тези решения трябва да се определи капитала, който всяка една от кооперациите ще запише. В това решение се овластява УС на съответната кооперация да извърши необходимите действия по учредяване на междукооперативното предприятие. Междукооперативното предприятие ползва финансови облекчения като кооперация. В закона е предвидена забрана кооперация да участва като неограниченоотговорен съдружник в СД и КД. Кооперацията може да участва като ограниченоотговорен съдружник в КД, но това няма да е кооперативно предприятие, а КД ще се учреди по режима на ТЗ.

            3. Кооперативен съюз (КС).

                        3.1. Същност и учредяване. Това е особено юридическо лице, за което субсидиарно се прилагат правилата за кооперацията, но то не е кооперация. Кооперативния съюз е обединение на кооперации, като критериите за обособяване не са правни, а териториални, отраслови или др. Учредяването на КС следва реда за учредяване на една кооперация. ОС на кооперациите учредители трябва да приемат решение за създаване на КС. Трябва да има минимум 3 кооперации учредители. КС може да образуват свои съюзи, федерации, но за тях няма специални правила.

                        3.2. Функции на кооперативните съюзи. Те не са изброени изчерпателно в закона. КС не се занимават със стопанска и търговска дейност. КС изпълнява планиращи и координационни функции, защитава интересите на кооперациите членове пред 3ти лица – международни и държавни органи и т.н.

                        3.3.Органи на кооперативния съюз – ОС, УС и КС. Има разлика в състава на органите. ОС се състои от председателите на УС на кооперациите членове, то е периодично действащ орган и се свиква веднъж на 4 години. Членовете на УС на кооперативния съюз се избират за срок от 3 години от ОС на кооперативния съюз. УС може да избере от своя състав изпълнителен комитет, като определи правомощията му и начина за взимане на решение. Правила за КС не са предвидени.

                        3.4. Фондове на кооперативния съюз. При КС могат да се образуват парични фондове за взаимно подпомагане, за образование, за квалификация и др. Фондовете се образуват по решение на общото събрание на съюза. Средствата на тези фондове се набират от отчисления от печалбата на членуващите в тях кооперации.

            4. Съдебен контрол. Всички решения и действия на всички органи на кооперацията подлежат на съдебен контрол при противоречие със закона или устава. Разликата с чл. 74 ТЗ е, че могат да се атакуват и действие и то на всички органи.                                    1) Споровете са подсъдни на районния съд – това е анахронизъм, защото по ТЗ всички спорове и производства са пред окръжния съд.

                        2) Ищец може да е всеки член на кооперацията, но активно легитимиран е и кооперативния съюз, в който кооперацията членува, прокурора и контролния съвет на кооперацията. Към иска могат да се присъединяват и други членкооператори, както  и контролния съвет. Присъединилите се страни могат да поддържат иска дори ищецът да се оттегли.

                        3) Сроковете са преклузивни.

                                    За членкооператора срокът е 2седмичен от деня на вземането на решението (ако не е присъствал, 2седмици от уведомяването за решението). При оспорване на действия срокът е 2седмичен от узнаването за тях.

                                    Контролният съвет може да заведе иск в 2седмичен срок от приемане на решението или извършване на действието, защото се предполага, че той следи тези неща.

                                   Кооперативния съюз може да заведе иск в 2седмичен срок от узнаването или уведомяването за решенията или действията.

            Във всеки случай искът не може да се предяви по-късно от 3 месеца от приемане на решението или извършване на действието.

                        4) Съдът извършва преценка само за законосъобразност и не може да реши спора по същество. Съдът може да отмени изцяло или отчасти решението/действието или да го потвърди. Решението на съда подлежи на обжалване по общия ред. Това е конститутивен иск. Съдът като обезпечителна мярка може да спре изпълнението на решението или действието  до постановяване на решене по делото.

                        5) С новия ЗКооп. се въведе иск за защита на имуществени и неимуществени права, които са накърнени от органи на кооперацията. Този иск е сходен с иска е сходен с иска по чл. 71 ТЗ. Той може да бъде съединен и с иска против решения и действия на органи на кооперацията.