Еднолични търговски дружества – понятие и видове

37. Еднолични търговски дружества – понятие и видове. Еднолично ЕООД.

            1. Определение за еднолично търговско дружество – дружество, чиито дялове или акции принадлежат на 1 лице. Едноличното търговско дружество не е нова организационна форма и за това в зависимост от неговия вид субсидиарно се прилагат правилата за съответния вид дружество.

            2. Класификации на ЕТД:

                        2.1. В зависимост от правноорганизационните форми – ЕООД и ЕАД, само капиталови ТД.

                        2.2. В зависимост от едноличния собственик на капитала (дялове или акции):

                                   1) Публични предприятия – ТД, при които притежател на капитала е държавата или общината;

                                   2) Частни – друг собственик на капитала.

            3. Способи за възникване на ЕТД. Има 2 способа за възникване на ЕТД. Като от самото начало дружеството се учредява като ЕТД или чрез придобиване на всички дялове или акции от едно лице. Законът нарича притежателят на дяловете/акциите едноличен собственик на капитала. Между него и дружеството настъпват членствени правоотношения. Законът не предвижда ограничения колко ЕТД може да притежава 1 лице. В закона няма общ режим за ЕООД и ЕАД.

            4. ЕООД. Особености:

                        4.1. Ако дружеството се учредява като еднолично трябва да се състави учредителен акт в писмена форма за действителност.

                        4.2. Фирмата трябва да съдържа означението “еднолично ООД”.

                        4.3. Капиталът се подчинява на изискванията за капитала при ООД. Има само една особеност – той не е необходимо да е разделен на дялове (целият капитал е 1 дял). Възможно е обаче да е разделен на дялове и всички да са собственост на едно лице.

                        4.4. Органи на ООД:

                                   1) Едноличен собственик на капитала, има функции на ОС. Той може да приема решения когато си поиска и правилата за ОС не са необходими. Според проф. Герджиков когато управител на дружеството е 3то лице, едноличния собственик на капитала е длъжен да спазва процедурите по свикване на ОС, за да може управителя да упражни правото си на съвещателен глас. Според проф. Таджер това не е необходимо, тъй като управителят може по всяко време да се обърне към едноличния собственик на капитала и да обсъди с него интересуващите го въпроси.  Законът предвижда единствено решенията на едноличния собственик на капитала да са в писмена форма за действителност и да са протоколирани.

                                   2) Управител – може да едноличния собственик на капитала. Тогава той е всичко. Ако едноличен собственик на капитала е юридическо лице, дружеството се управлява от ръководителя на юридическото лице или определено от него лице (напр. едноличен собственик на капитала е ООД – управител на ЕООД е управителя на ООД). Възможно е ако едноличния собственик на капитала е физическо лице то да се яви в 2 качество и като физическо лице и като управител на ЕООД. Законът под влияние на 12тата директива предвижда, че договори между собственика на капитала и дружеството, което се представлява от него се сключва в писмена форма. В кръга на тези договори влиза и договорът за назначаване на управител, който се сключва между управителя и едноличния собственик, когато те са едно и също лице. Може управител да е друго лице различно от собственика на капитала.

                                   3) В ЕООД може да има контрольори. Контрольор може да бъде и едноличния собственик на капитала стига той да не е управител .аргумент от чл. 144 ал.2, т.1). Може да има и проверители, които не са органи.

                        4.5. Специални правила за прекратяване на ЕООД. Ако едноличния собственик на капитала е физическо лице със смъртта му се прекратява дружество (личността на собственика е съществен елемент от дружеството). Може в учредителния акт да е предвидено друго – наследниците могат да продължат дружествата (ако не желаят дружеството се прекратява). Ако едноличен собственик на капитала е юридическо лице с неговото прекратяване се прекратява и ЕООД.

            5. ЕАД – особености.

                        5.1. ЕАД се учредява по симултантната система. Учредяването изисква създаване на учредителен акт в писмена форма за действителност. Учредителният акт като понятие е по-широко от устав, той включва както устав, така и израз на волята на собственика на капитала да учреди дружество и с него трябва да се назначи първи НС или СД.

                        5.2. При ЕАД собственика на капитала трябва да се впише търговския регистър (това е различие от режима на АД). Това важи и за двете хипотези и ако първоначално е еднолично АД или ако всички акции са изкупят.

                        5.3. Фирмата на дружеството трябва да съдържа “ЕАД”.

                        5.4. Капиталът не съдържа особеност – не може целия капитал да е 1 акция.

                        5.5. Органи – както при ЕООД. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси от компетентността на ОС и тук няма и не може да има правила за ОС. Решенията трябва да са в писмена форма за действителност и да са удостоверени с протокол. Управителните органи са като при АД. Ако ЕАД се представлява от едноличния собственик на капитала (като изпълнителен директор) тогава договорите между него като физическо лице и дружеството, представлявано от него трябва да са в писмена форма за действителност – чл. 235а (под влияние на 12тата директива).