Командитно дружество с акции

35. Командитно дружество с акции.

            1. Командитното дружество с акции е уредено в чл. 253-260 ТЗ. То е много особено дружество, хем е командитно дружество, хем е с акции, т.е. е хибридна форма между персонално и капиталово търговско дружество. Законът изрично казва, че за неуредените случаи се прилага режима за АД с едностепенна система на управление. Независимо, че в КДА има 2 вида съдружници, то е капиталово дружество и стои много по-близо до АД отколкото до КД. Особеното при ограничено отговорните съдружници е, че те са акционери и законът изисква при учредяването на КДА да участват най-малко 3ма акционери. Неограничено отговорните съдружници могат да притежават акции, но участват в ОС само със съвещателен глас. Според проф. Таджер комплементарите могат да бъдат едновременно и ограничено отговорни съдружници и  да съчетават двете качества, но пак нямат права на глас в ОС, аргумент от чл. 257, ал.1. Техниката, която се заимства от германското право е неограничено отговорен съдружник да е ООД.

            2. Особености:

                        2.1. Фирмата на дружеството трябва да включва КДА.

                        2.2. Учредяване – комплементарите учредяват КДА. Учредяването се извършва на 2 етапа. В първия етап между комплементарите трябва да се сключи договор, в писмена форма за доказване или по аналогия писмена форма за действителност с нотариална заверка на подписите (като СД и КД). При ООД и АД има писмена форма, но тя е по отношение на ограничено отговорните съдружници, а при КДА е за неогарниченоотговорните. Комплементарите подготвят устава и свикват учредителното събрание. Във втория етап се извършва набиране на акционери чрез подписка като комплементарите избират акционерите между участниците в подписката. Поставя се въпроса дали може се промени предложения проект за устав от акционерите, без съгласието на комплементарите – не, ако се вземе такова решение просто няма да се учреди дружеството. Според Кацарски необходимо е решението за учредяване на дружеството и приемането на устава да е взето с единодушие от акционерите.

                        2.3. Режимът на капитала и вноските е като при АД.

                        2.4. Приложимо право според Кацарски:

                                   1) Отношения между командитисти и КДА, като при АД с ограничения при управлението.

                                   2) Отношения между комплментари и КДА – липсва препращане, но се прилагат правилата за СД.

                                   3) Отношения между кредитори и комплементари – правила за СД.

                        2.5. Органи – като при АД с едностепенна система на управление. КДА има 2 органа ОС и СД, но състава на тези органи е по-особен.

                                   1) В ОС участват само акционерите, които са ограничено отговорни (комплементарите с акции участват със съвещателен глас). Правомощията на ОС се определят в устава и по начало са същите като при АД, но в някои насоки са по-ограничени:

                                               а. ОС може да изменя устава, но се изисква съгласието на комплементарите;

                                               б. ОС единствено може да вземе решение за прекратяването на дружеството, но отново е необходимо съгласието на комплементарите.

ОС има и някои допълнителни компетенции, за разлика от АД може да вземе решение за проверка на дейността на дружеството (може да назначи лица, които да проверят книжата на дружеството).

            Поставя се въпросът какво ще стане ако в устава на КДА не е посочено нищо за компетенциите на ОС ще се приложат правилата за АД – по този въпрос според Кацарски има 2 становища: 1) ще се приложат, но за решения за изменение на устава е необходимо съгласие на комплементарите; 2) няма да се приложат и ОС няма да участва в решаването на никакви въпроси, тъй като неговите компетенции се предвиждат в устава. Съгласието на комплементарите трябва да е на всеки един по отделно, решение на СД не върши работа.

                                   2) СД включва само комплементарите, като има строго разпределение на управлението между ограничено и неограничено отговорните съдружници. ОС не може да сменя член на СД, нито да включва свой представител в него, нито да ограничава правата на СД. Когато има само един комплементар той е едноличен орган, а няма съвет на директорите (в Германия при АД може да няма съвет на директорите, а само един директор). Оперативното управление на дружеството се извършва изцяло от СД, той взима решения с обикновено мнозинство, а представителството е колективно.

                        2.6. Прекратяване – става със съгласието на комплементарите. Тъй като участието на акционерите е капиталово, смъртта на акционер или обявяването му в несъстоятелност не прекратява дружеството, освен ако не е уговорено друго в устава. Обратно смъртта или обявяването в несъстоятелност на комплементар прекратява дружеството. Всички прекратителни основания при СД, визиращи факти засягащи неограничено отговорни съдружници са прекратителни основания за КДА, когато засягат комплементар. При обявяване в несъстоятелност (това е основание, което важи за всяко ТД),  дружеството не се прекратява, а с приключване на производството по несъстоятелност се решава съдбата му като възможните положения са 2: 1) ако всички кредитори са удовлетворени се вписва прекратяване на производството по несъстоятелност в търговския регистър и се възстановяват функциите на отстранените органи; 2) ако не са удовлетворен всички кредитори дружеството се прекратява.