Членство в ООД

24. Членство в ООД – понятие. Придобиване, прехвърляне и прекратяване на членството.

            1. Понятие за членство. Терминът “членство” има няколко значения: 1) юридическият факт, въз основа на който възниква членственото правоотношение; 2) самото членствено правоотношение;2) дружествен дял като част от имуществото. Членството може да е удостоверено в документ – Удостоверение за участие, което не е ЦК, а само доказателствен документ.

            2. Членственото правоотношение възниква по 2 начина:

                        2.1. Оригинерно – членственото правоотношение възниква или 1) едновременно с учредяване на дружеството или 2) с приемането на нов член без правоприемство (с увеличаване на капитала).

                                   1) Във втората хипотеза е необходимо да се подаде писмена молба с която се заявява, че лицето приема условията на дружествения договор.

                                   2) Необходимо е и решение на ОС трябва да се приема с квалифицирано мнозинство от ¾ от капитала. Членството възниква от вписването, което е конститутивно според чл. 140, ал. 3.

                                   3) В този случай се увеличава и капитала, защото няма прехвърляне на дружествен дял от съдружник на нов съдружник, което също трябва да се впише в търговския регистър и вписването също е конститутивно.

                        2.2. Деривативно – чрез прехвърляне на дружествени дялове.

                                   1) Законът не урежда  начините, т.е. дружествени дялове могат да се прехвърлят по всякакви транслативни граждански сделки. Прехвърлянето на дружествени дялове независимо от вида сделка трябва да се извърши в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Формата е за действителност. Самото прехвърляне като обстоятелство се вписва в търговския регистър.

                                   2) Ако се прехвърля дружествен дял не между съдружници, а на 3то лице сключването на договора не е достатъчно. Необходимо е решение на ОС взето с мнозинство ¾ от капитала за приемане на нов съдружник (но не и за увеличаване на капитала).Това решение поражда действие от вписването му в търговския регистър. Решението се приема при заявление, че бъдещия съдружник приема дружествения договор. Ако прехвърлителят не е изпълнил задължението си за вноска изцяло прехвърлителят и преобретателят отговарят солидарно за невнесените вноски срещу дела от капитала.  

                                   3) Дяловете могат да се наследяват и наследникът трябва да заяви, че приема дружествения договор. Наследяването може да е изключено от дружествения договор. Законът не казва дали е необходимо решение на ОС и за това в този случай според Калайджиев не е необходимо решение на ОС.

                                   4) Самото прехвърляне на дяловете се вписва в Книгата на дяловете, но това вписване не е елемент от фактическия състав.

            3. Прекратяване на членственото правоотношение:

                        3.1. Без изявяване на волята на съдружника или на съдружниците при:

                                   1) смърт;

                                   2) поставяне под пълно запрещение на съдружник физическо лице;

                                   3) при прекратяване с ликвидация на съдружник юридическо лице;

                                   4) както и при обявяване на съдружник в несъстоятелност.

                        3.2. По волята на самия съдружник:

                                   1) С едностранно изявление на съдружника – с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.

                                   2) При прехвърляне на дружествения дял на друг съдружник или на 3то лице.

                        3.3. Изключване на съдружник. То изисква приемане на решение от ОС, което след последните изменения се взима с мнозинство ¾ от капитала, като изключвания съдружник не гласува. Има няколко категории основания, при които може да бъде изключен съдружник:

                                   1) Когато съдружник не е изплатил или внесъл своя дял или ако не е изпълнил задължението си за допълнителна вноска. В този случай на съдружникът може да се даде допълнителен срок, а управителят трябва да уведоми писмено съдружника за решението на ОС – това обаче не е елемент от фактическия състав (който обхваща вземането на решение от ОС и евентуалното даване на допълнителен срок). Поставя се въпроса с какво мнозинство следва да се вземе това решение – според Ан. Антонова с мнозинство от 3/4, защото става дума за изключване под условие (това виждане обаче е спорно).

                                   2) Други основания посочени в ал. 3 на чл. 126: 1) не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване на дейността на дружеството; 2) не изпълнява решенията на общото събрание; 3) действува против интересите на дружеството – напр. извършва конкурентна дейност. По принцип нарушението трябва да има траен характер. В този случай трябва да се изпрати писмено предупреждение на съдружника за изключването му.

                                   3) С последните изменения на ТЗ писмено предупреждение се изпраща и в хипотезата, когато съдружникът не изплатил дела, това означава, че задължителни елементи на фактическия състав на изключването са писмено предупреждение и решение на  ОС.

            4. Имуществени последици от изключването на съдружник. Различни са в зависимост от основанието:

                        4.1. Ако съдружникът е изключен, защото не е внесъл дела си той губи право върху вече направените вноски – 126, ал. 2.

                        4.2. При другите основания съдружникът има право да получи паричната равностойност на дружествения си дял, която се определя със счетоводен баланс към края на месеца, през който е изключен. Заедно с нея може да получи дивидент и допълнителната си вноска. Ако е уговорено съдружникът може да получи и вещи в натура. Ако делът му не бъде поет от останалите съдружници или от 3то лице, капиталът трябва да бъде намален.