Персонални търговски дружества. Обща характеристика

Персонални търговски дружества. Обща характеристика. Съпоставка с капиталовите дружества.

                                                                                                                         Таня Бузева             

            1. Характерно за персоналните дружества е личното участие на съдружниците (участието с лични усилия), а при капиталовите дружества – капитала. Поради това персоналните ТД се определят като дружества intuito personae.

            2. Отговорността на съдружниците:

                        1) При персоналните дружества тя е лична, солидарна, ex tunc и т.н. При персоналните дружества има абсолютно изключение от общата природа на юридическите лица – отговорността на съдружниците е неограничена. Тази конструкция, юридическо лице – неограничено отговорни съдружници, е вътрешно противоречива (всички корпоративни юридически лица на гражданското право – сдружения, ЖСК, политически партии и т.н. отговарят със собственото си имущество, като не може да бъде ангажирана личната отговорност на членовете)  и поради това в германския правен кръг СД и КД са ТД, но не и юридически лица. Нашият закон възприема обаче френското разрешение, че СД и КД са ТД и юридически лица, но остава този теоретичен пробив.

                        2) При капиталовите дружества е до размера на вноската. Това положение при капиталовите дружества е неприцизно формулирано, тъй като юридическото лице отговаря с цялото си имущество. Има се предвид, че икономическият риск на съдружниците е сведен до участието им в капитала. Правото на вземана на дружеството за вноска в капитала е актив, част от имуществото на дружеството, т.е. изричното правило за отговорността е ненужно. 

            3. Персоналните търговски дружества не формират капитал. Капиталът е необходим при капиталовите ТД: 1) за да служи като гаранция на кредиторите и 2) за осигуряване на начални средства за дейността. При персоналните дружества не е необходимо формирането на капитал: 1) заради личната отговорност на съдружниците и 2) защото те участват в дружеството с лични усилия, а не толкова с имущество.

            4. При персоналните ТД прекратяването на членственото правоотношение по правило води до прекратяване на дружеството. Ако един от членовете отпадне дружеството се прекратява, защото се презюмира, че то не би се създало ако всички съдружници не участват. Това също е пробив в теорията за корпоративните юридически лица, според която юридическото лице не се прекратява при напускането на съдружник.

            5. Не съществуват еднолични персонални ТД, когато членствения състав на такова дружество се сведе до 1 лице това е прекратително основание. При капиталовите дружества сходно значение има обособяването на имущество, което ако падне определения в закона минимум това е прекратително основание. 

            6. Персоналните дружества не формират органи. Това положение също  е в противоречие с общата теория на юридическите лица.

                        1) Няма ОС на съдружниците. Има хипотези, при които се иска съгласието на всеки един съдружник, но това не са решения като актове на колективен орган на дружеството. При капиталовите дружества има ОС с кворум, заседания и т.н. и то формира решенията на дружеството.

                        2) Персоналните ТД нямат и управителни органи – правилото е, че управлява всеки 1 от съдружниците, а може: 1 или няколко съдружника, всички съдружници заедно или 3то лице.

                        3) При персоналните ТД управлението се изразява във формиране на волята на юридическото лице, а представителството в изявяване на волята на дружеството пред 3ти лица. При персоналните ТД всеки от съдружниците има право да представлява дружеството пред 3ти лица.

            7. При персоналните ТД има хипотези, при които лице външно на дружеството може да постигне неговото прекратяване въз основа на това че е личен кредитор на съдружник. При капиталовите ТД това не е възможно, а може единствено да се наложи обезпечителен запор върху ликвидационния дял на съдружник.