# Заглавие на статията
# Заглавие на статията
1 Понятие за търговско право
2 Основни принципи на търговското право
3 Обхват и система на търговското право. Източници
4 Субекти на търговското право
5 Търговско предприятие
6 Клон на предприятие
7 Търговска фирма и седалище
8 Търговски регистър
9 Търговско представителство – понятие и видове. Отграничение от представителството по гражданското право. Прокурист.
10 Търговски помощник и търговски пълномощник
11 Търговски представител
12 Търговски представител - права и задължения
13 Търговски посредник. Търговска тайна
14 Видове търговци
15 Видове търговски дружества
16 Гражданско и търговско дружество
17 Дружествено имущество
18 Защита на членството. Защита срещу решения на дружеството
19 Събирателно дружество – обща характеристика
20 Персонални търговски дружества. Обща характеристика
21 Външни отношения на събирателното дружество
22 Командитно дружество
23 Дружество с ограничена отговорност – обща характеристика, видове. Учредяване
24 Капитал, имущество и дялове в ООД
25 Членство в ООД
26 Права и задължения на съдружниците в ООД
27 Управление на ООД. Прекратяване на дружеството
28 Акционерно дружество
29 Отграничаване на ООД от АД
30 Учредяване на АД – системи. Учредително събрание. Устав
31 Капитал на АД. Увеличаване и намаляване
32 Акции. Понятие. Видове
33 Права и задължения на акционерите
34 Облигации – понятие и видове
35 Управление на АД. Годишно приключване и разпределение на печалбата
36 Командитно дружество с акции
37 Дружество със съучастие
38 Еднолични търговски дружества – понятие и видове
39 Преобразуване на търговските дружества
40 Прекратяване и ликвидация на търговски дружества
41 Обединения на търговски дружества
42 Кооперация. Понятие
43 Имущество на кооперацията. Членствено правоотношение
44 Управление на кооперацията. Преустройство, прекратяване и ликвидация
45 Кооперативно и междукооперативно предприятие. Кооперативни съюзи
46 Търговски сделки – понятие и видове
47 Сключване и форма на търговските сделки
48 Изпълнение на търговски сделки
49 Неизпълнение на търговски сделки
50 Търговски обезпечения
51 Особени залози
52 Търговска продажба – понятие и правен режим
53 Особени правила за някои продажби
54 Договор за лизинг
55 Комисионен договор
56 Договор за консигнация. Спедиционен договор
57 Договор за превоз
58 Договор за превоз. Права и задължения на страните
59 Договор за застраховка – понятие и видове
60 Имуществено застраховане
61 Застраховка гражданска отговорност
62 Ценни книги – понятие и видове
63 Сделки с ценни книги. Търговска асигнация
64 Менителница – форма и съдържание
65 Издаване и прехвърляне на менителница. Джиро
66 Предявяване и приемане на менителница
67 Посредничество и поръчителство при менителницата
68 Менителнични искове
69 Запис на заповед
70 Чек
71 Търговски банки. Небанкови финансови институции. Банкови сделки
72 Банков влог, банкова касетка
73 Банкова сметка, банкова карта
74 Банков кредит, банкова гаранция
75 Кредитно писмо, документарен акредитив
76 Банково инкасо, банково документарно инкасо, банков превод
77 Складови сделки
78 Договор за концесия
79 Факторинг. Форфетинг
80 Франчайзинг. Договор за спонсорство
81 Защита на конкуренцията. Нелоялна конкуренция
82 Търговска неплатежоспособност и несъстоятелност
83 Откриване на производството по несъстоятелност
84 Запазване и попълване на масата на несъстоятелността
85 Управление на масата на несъстоятелността
86 Предявяване на вземанията. Извънсъдебно споразумение
87 Оздравяване на предприятието. Обявяване в несъстоятелност
88 Приключване и възобновяване на производството по несъстоятелност
89 ООД и АД
90 Субекти на търговското право. Търговско предприятие. Клон. Форма. Търговски регистър
91 Търговско представителство
92 Видове търговци
93 Събирателно и командитно дружество. ООД. Акционерно дружество.
94 Преобразуване, прекратяване и обединяване на търговски дружества
95 Кооперации
96 Търговски сделки
97 Търговски обезпечения
98 Търговска продажба
99 Лизинг. Kомисионен, спедиционен договор. Консигнация. Превоз
100 Ценни книги. Понятие. Видове

Страница 1 от 2