Страници: [1]   Надолу
  Разпечатай  
Автор Тема: Съвет увеличаване на потребителски кредит от банка  (Прочетена 4782 пъти)
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.
dobriqt
Потребител
*

Карма: +0/-0
Липсва Липсва

Публикации: 1


Ел. поща
« : Март 20, 2009, 07:09:17 »

Здравейте на всички,моля ви за съвет,както се казва повече хора могат да видят повече.Банката към която имам потребителски кредит ми изпрати анекс по куриер и който анекс иска да подпиша и в него пише че надбавка 3.69+Базов лихвен процент,който го определя банката и е 9 в момента за нея и когато реши може да го променя,отказах.Ето това е договора ми в момента:3) "Тарифа" е Тарифата за таксите и комисионните прилагани от БАНКАТА, приета от Управителния съвет на БАНКАТА, заедно със всички нейни изменения и допълнения към датата на нейното приложение;
4) "Кредитна експозиция" е сумата от всички парични задължения на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ към БАНКАТА или други финансови институции, включително взаимоспомагателни каси, независимо от основанието на което са възникнали;
к) "Годишен процент на разходите по кредита" е общата стойност на кредита за КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, представляващ всички разходи по кредита, включително лихвите и другите разходи, пряко свързани с договора за потребителски кредит, които КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ трябва да заплати. Към момента на сключване на настоящия договор, годишният процент на разходите е 8,31%.
3. Когато смисълът го изисква термините, посочени по-горе в единствено число, могат да се употребяват в договора и приложенията към него и в множествено число, без да се променя даденото им значение.
III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
4. БАНКАТА предоставя на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ банков кредит в за текущи битови нужди и рефинансиране на кредит отпуснат от БАНКАТА по Договор за кредит
IV. УСЛОВИЯ ЗА УСВОЯВАНЕ НА КРЕДИТА
5. Разрешеният кредит може да се усвои еднократно след подписване на настоящия договор и предоставяне от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на договорените обезпечения.
6. Срокът за усвояване на кредита е до 28.06.2007г. След изтичането на този срок задължението на БАНКАТА за предоставяне на неусвоените суми от кредита се погасява.
-7- За всички операции по реда на този догогор страните изчисляват дължимите ЛИХВИ" И други аналогични суми като работят въз основа на действителния брой дни и приемат годината за 360 дни.
8. Сумите по ползването на кредита и плащанията се отчитат по заемната сметка на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ с вальор както следва:
а) деня на заверяване на разплащателната сметка със съответната сума по кредита;
б) деня на задължаване на разплащателната сметка със сумата на съответното плащане.
9. Когато кредитът е използван преди крайния срок, определен в т.6, същият се счита за краен срок за ползване на кредита.
V. НЕУСВОЯВАНЕ НА КРЕДИТА
10. Ако до изтичането на срока на усвояване по т.6 по-горе КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не усвои цялата сума по кредита, същият дължи на БАНКАТА комисиона за ангажимент в размер на 2 % (два процента) върху неусвоената част от кредита, която БАНКАТА има право да събере служебно, без съдебна намеса, от всички сметки на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.
VI. ЛИХВИ И ТАКСИ ПО КРЕДИТА
11. За ползвания кредит КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заплаща на БАНКАТА годишна лихва в размер на основния лихвен процент, определен от Българска народна банка, увеличен с надбавка от 3,69 (три цяло и шестдесет и девет стотни) пункта. Лихви се начисляват само за дните на фактическото ползване на кредита.
11.1. Начислените лихви по кредита се изплащат съгласно погасителен план - Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор.
11.2. По свое усмотрение БАНКАТА може да капитализира начислените, но не просрочени лихви, чрез прибавянето им към главницата на кредита по реда и при условията на Наредба № 9 на
БНБ от 2003 г., за което с подписването на настоящия договор КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ дава своето изрично съгласие.
11.3. При прекратяване на трудовото правоотношение на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, декларирано в т.30, б."е" от настоящия договор, освен ако това е последвано от сключването на ново трудово правоотношение със същия работодател, БАНКАТА има право да промени едностранно лихвата по точка 11., включително да определи такава в по-голям размер, считано от датата на прекратяване на трудовото правоотношение. БАНКАТА уведомява писмено КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за новия лихвен процент, приложим по кредита.
12. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да заплати на БАНКАТА еднократна такса за разглеждане на искането за кредит в размер на 10 (десет) лева.
13. БАНКАТА събира комисиона за управление на кредита в размер на 1 % (един процент) от разрешения кредит в деня на усвояване на кредита.
13.1. За частта от кредита, използвана за погасяване на задължения на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ към други банки комисионата не се дължи.
14. В случай на предсрочно прекратяване на настоящия договор БАНКАТА не дължи връщане на платени от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ такси и комисиони.
15. Ползваният от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ кредит се погасява по разплащателната сметка на равни месечни погасителни вноски, всяка една с падеж и в размер, определени в погасителен план -Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор. Крайният срок за погасяване на кредита е
16. Всички суми, включително начислените лихви, дължими от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ се събират служебно от БАНКАТА на датата на падежа или на следващия работен ден, ако падежът е в неработен ден, от средствата по всички сметки на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в БАНКАТА, за което с подписването на настоящия договор той дава своето изрично съгласие.
16.1. При събиране на дължими суми по реда на предходната алинея от банкови сметки на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ,които са в друга валута се прилага обменния курс; на~ БАНКА 1А за съответната валута за деня на извършване на операцията.
17. Когато извършено от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ плащане не е достатъчно да покрие задълженията му по настоящия договор в пълен размер, същите се погасяват по следния ред: 1. такси и разноски 2. наказателна лихва 3. просрочена лихва, 4. главница, освен ако страните се договорят изрично за друго.
18. В случай на предсрочно погасяване на част или всички задължения на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ по кредита БАНКАТА събира комисиона в размер на 5% (пет процента) върху предсрочно погасената сума, но не-повече от тримесечния еквивалент на годишния процент на разходите по настоящия кредит върху предсрочно погасената сума.
Комисионата по тази точка не се дължи при предсрочно пълно погасяване на главницата по кредита със средства от нов кредит, отпуснат от БАНКАТА на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.
18.1. В случай на предсрочно погасяване на част от задълженията на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ по кредита БАНКАТА преизчислява размера на дължимата лихва за остатъка от периода до пълното погасяване на кредита, като начислява лихва само върху непогасената част от главницата.
19. Плащания, дължими, но неизвършени в срок поради недостиг на авоар по разплащателната сметка на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в БАНКАТА, се отнасят в просрочие и олихвяват с договорения в раздел VI, т. 11 лихвен процент плюс наказателна надбавка в размер на законната лихва.
VII.     ПОГАСЯВАНЕ НА КРЕДИТА
01.01.2012г.
VIII.   ПРОСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ
IX. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ
20. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава:
а) да ползва разрешения кредит само за целите предвидени в настоящия договор;
б) да осигурява своевременно средства по разплащателната си сметка за извършване на погашенията по кредита съгласно погасителния план - Приложение №1 към настоящия договор;
в) да представя всякаква допълнителна документация във връзка със своята дейност за целите на банковия контрол;
г) да допуска извършването на проверки от служители на БАНКАТА за целевото използване на кредита за наличието и състоянието на обезпеченията по него, като им оказва необходимото за това съдействие;
д) да уведомява незабавно БАНКАТА при промяна в данните вписани в настоящия договор;
е) да представя декларация за свързаните лица (по образец) и уведомява незабавно БАНКАТА в писмена форма за всяка промяна на декларираните в нея обстоятелства;
ж) да уведомява незабавно БАНКАТА при настъпването на обстоятелства, които са основание за прекратяването, връчването на предизвестие за прекратяване или при прекратяване на трудовото му правоотношение, независимо от основанието на възникване му, на гражданския му договор или договора му за управление, както и при настъпването на събития, които създават обективна невъзможност или поставят под съмнение по какъвто и да е начин, възможността му да изпълнява задълженията си по настоящия договор;
з) ла не поема други финансови задължения към трети лица, които да увеличават общата му кредитна експозиция над 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева, до окончателното изплащане на кредита, освен с изрично съгласие на БАНКАТА;
и) да получава месечното си трудово възнаграждение по банков път в ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД.
X. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА
21. БАНКАТА се задължава да предостави разрешения кредит на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ съгласно договорените в настоящия договор условия.
XI. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
22. За обезпечаване срочното погасяване на предоставения кредит БАНКАТА приема запис на заповед, издаден от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в полза на БАНКАТА за сумата 7 500 (седем хиляди и петстотин) лева. с уговорка "Без протест" и "Без разноски", платим на предявяване. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да издава и предоставя на БАНКАТА, на всяка погасителна вноска, съгласно погасителния план - Приложение №1 към настоящия договор, запис на заповед за сума. не по-малка от остатъка по главницата на кредита след внасянето на съответните погасителни вноски, както и при другите > еловия, посочени по-горе. БАНКАТА се задължава да връща всеки запис на заповед по който е получила частично плащане и съответно има издаден нов запис на заповед от КРЕДИПОЛУЧАТЕЛЯ при условията посочени в предходното изречение.
В случай че БАНКАТА получи плащане по записа на заповед издаден по реда на предходната точка, след като кредитът е бил напълно или частично погасен. БАНКАТА връща получената сума на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.
Записите на заповед, по които дължимата сума е напълно изплатена на БАНКАТА, се връщат на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.
XII. ПРЕДСРОЧНА ИЗИС К> ЕМОСТ
23. БАНКАТА има право да обяви кредита за изцяло н предсрочно изискуем:
23.1. Незабавно, чрез писмено уведомление до КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, в случай, че:
а) КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ доп\сне да се наложат ограничения на правата му върху собствени недвижими имоти или върху неговите недвижими имоти бъде наложена възбрана или вещна тежест;
б) по преценка на БАНКАТА, предоставеното от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ обезпечение стане недостатъчно и след покана не бъде допълнено или заменено с друго, в срок определен от БАНКАТА;
в) КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е ползвал кредита за цели, различни от уговорените в настоящия договор;
г) действието на настоящият договор бъде прекратено, независимо от основанието за това.
д) кредитната експозиция на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ надвиши 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева без изричното съгласие на БАНКАТА;
е) КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не си получава месечното възнаграждение по банков път в ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД;
23.2. с писмено предизвестие до КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, за срок определен от БАНКАТА, в случай, че:
а) КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не извърши което и да е плащане по този договор (не осигури авоар по разплащателната сметка) повече от 5 работни дни след датата, на която плащането е станало изискуемо;
б) КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не извърши което и да е плащане по друг кредит на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕ.ТЯ предоставен от БАНКАТА, от друга банка или от друго лице повече от 5 работни дни след датата, на която плащането е станало изискуемо;
в) КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е представил неверни сведения или неточни данни, които са мотивирали БАНКАТА да сключи настоящия договор и отпусне искания кредит.
г) трудовото правоотношение на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, независимо от основанието за възникването му, бъде прекратено, освен при възникване на ново трудово правоотношение, както и при сключване на граждански договор или договор за управление.
д) КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ наруши кое да е друго условие по този договор или по предоставените от него обезпечения.
24. В случай, че до изтичането на срока на писменото предизвестие по т.23.2 КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ изпълни изискуемото си задължение или отстрани допуснатото нарушение на условията по настоящия договор, БАНКАТА може да се откаже от правото си да обяви кредита за изцяло и предсрочно изискуем.
XIV.   СЛУЖЕБНО СЪБИРАНЕ

25. В случай, че КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не изпълни което и да е свое задължение по настоящия договор в определения за това срок или кредитът бъде обявен за изцяло и предсрочно изискуем при условията на раздел XII от настоящия договор, БАНКАТА има право:
а) да се удовлетвори по свое усмотрение от всички обезпечения едновременно или само от едно или няколко от тях, по реда предвиден в закона, както и
б) да предоставя данни за КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на трети лица, на които БАНКАТА е възложила събирането на вземанията си по настоящия договор, за което с подписването на настоящия договор за кредит, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ дава безусловното си и неотменимо съгласие.
26. В случай, че КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не изпълни което и да е свое задължение за плащане по настоящия договор, БАНКАТА има право да събере служебно, без съдебна намеса, дължимите й суми от всички сметки на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в БАНКАТА, за което с подписването на настоящия договор той дава своето неотменимо съгласие, по смисъла на чл.6 от Наредба №3 на БНБ от 2005 г. за паричните преанри платежни системи.
26.1. В случай, че БАНКАТА пристъпи към събиране на дължими й суми по реда на предходната алинея от банкови сметки на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, които са в друга валута, се прилага обменният курс на БАНКАТА за съотвепвпа валута за деня на извършване на операцията.
XIII. НЕИЗПЪЛНЕНИ
XV. ПРЕДОГОВАРЯНЕ
27. Условията по кредита могат да се предоговарят при изплащане на всички просрочени  лихви и спазване на изискванията на Наредба9 във връзка с дейността на КРЕДИТОПОЛ
28. При предоговарянето на условията по кредита БАНКАТА може да предложи по-висок лихвен процент.
XVI. ПРЕКРАТЯВАНЕ
29. Настоящият договор се прекратява:
а) по взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма;
б) едностранно от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ - с писмено заявление до БАНКАТА, при условие, че КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ погаси задълженията си по настоящия договор в пълен размер.
29.1. В случаите по т.29 настоящият договор се счита прекратен:
а) по б. "а" - от датата на постигане на съгласие между двете страни за неговото прекратяване или от друга дата определена по споразумение между двете страни;
б) по б. *'б" - от датата на пълното погасяване на задълженията на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ по настоящия договор.
XVII. ДЕКЛАРАЦИИ
30. С подписването на настоящия договор КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ декларира, че:
а) сведенията и документите, предоставени от него във връзка със сключването на настоящия договор са действителни, верни и изчерпателни;
б) не е страна по съдебни, арбитражни или административни производства, и не са му известни предстоящи или възможни имуществени претенции на трети лица, които биха могли да окажат съществено неблагоприятно въздействие върху способността му да изпълнява задълженията си по настоящия договор;
в) не е настъпило и в близко време не се очаква да настъпи каквото и да е събитие, което би могло да окаже съществено неблагоприятно въздействие върху способността му да изпълнява задълженията си по настоящия договор;
г) е съгласен БАНКАТА да прехвърли вземанията си към него, произтичащи от настоящия договор на трети лица:
д) е съгласен да издаде запис на заповед, в полза на БАНКАТА. с уговорка "Без протест" и "Без разноски", платим на предявяване;
е) е в трудово правоотношение
ж) м\ е известно, че прекратяването на трудовото му правоотношение по б."е", освен в случаите когато това е последвано от сключването на ново трудово правоотношение със същия работодател, е основание за прилагане на нов. включително и по-висок, лихвен процент по кредита;
з) е уведомен от БАНКАТА преди сключването на настоящия договор и е запознат с всички \еловия на договора за потребителски кредит.
31. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заявява, че му е известно, че декларирането на неверни или непълни факти и обстоятелства е основание за: 1) търсене на имуществена отговорност; 2) обявяване на кредита за изцяло и предсрочю изискуем; и 3) включване на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в регистъра на БНБ за неизправните длъжници
XVIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО II СПОРОВЕ
32. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат нормативните актове в областта на банковото дело. както и другите приложими нормативни актове от действащото българско законодателство.
33. Всички спорове възникнали между страните във връзка с изпълнението или тълкуването на настоящия договор се решават по взаимно съгласие, а ако такова не бъде постигнато - от
компетентния български съд.
ДОСТЪП ДО ДАННИ
С подписване на настоящия договор, КРЕДОТОПОЛУЧАТЕЛЯТ дава безусловното си и ■еотменимо  съгласие  БАНКАТА  да  извършва  проверка  и  получава  всякаква информация,
представляваща данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72 от ДОПК от органите по одите, съответно от публичните изпълнители, без значение на формата, вида, качеството и представителната власт, с които е регистриран, в случаите на:
а) неизпълнение на което и да е задължение по кредита на падежа;
б) обявяване от страна на БАНКАТА на предсрочна нзискуемост на част или на целия кредит, при условията определени в настоящия договор.
34.1. Страните по настоящия договор се споразумяват, съгласието на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ по предходната точка, да се счита за валидно упълномощаване на БАНКАТА, по отношение на всички регистрирани данъчни субекти, свързани с КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, без значение на формата, вида. качеството, регистъра, представителната власт и органа по приходите, съответно публичния изпълнител, както и че това съгласие се издава на основание чл.74, ал.2, т. 1 от ДОПК.
35. С подписване на настоящото, на основание чл. 29, ал.З, във връзка с чл. 28, ал. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ упълномощава ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД да получава от негово име от Националния осигурителен институт, органа по приходите, съответно публичния изпълнител и всеки друг администратор на лични данни по смисъла на чл.З, ал.1 от ЗЗЛД информация относно лични данни, декларирани от него пред БАНКАТА при или по повод сключването на настоящия договор, до пълното изпълнение на задълженията му по настоящия договор.
35.1. С подписването на настоящия договор КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ дава съгласието си БАНКАТА да обработва тези получените от нея лични данни както намери за добре за нуждите на банковия контрол.
    ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
36. При промяна в официалния валутен к\рс на българския лев към еврото, съгласно чл. 29, ал. 1 и 2 от ЗБНБ, БАНКАТА:
а) преизчислява и коригира дължимия остатък по ползвания кредит съобразно новия курс, като размерът на коригирания дълг (главница и дължими лихви) в български лева бъде равен на дължимата от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ сума, деноминирана в евро в деня, предхождащ влизането в сила на промяната в официалния валутен курс, преизчислен по новия курс лев/евро;
б) може едностранно да измени погасителния план по кредита, като неизпълнението му от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ прави кредита предсрочно изискуем, съгласно т. 23 от настоящия договор.
37. Ако КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ ползва повече от един кредит, БАНКАТА може да погасява с постъпленията по сметките му първо най-обременителния за него.
38. Размерът на задълженията на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ по настоящия договор се установява въз основа на вписванията по счетоводните книги на БАНКАТА.
39. Приложенията, анексите, кореспонденцията, както и всички други официални писмени изявления на страните във връзка с изпълнението и тълкуването на този договор са неразделна част от него.
Четох го много пъти и не видях,клауза с която може да го вдигне.Дайте съвет моля ви.Ходих при юристконсулт,но не можа да ми даде иизчерпателен отговор,затова се обръщам към вас.
Активен
Страници: [1]   Нагоре
  Разпечатай  
 
Отиди на: