Интернет - кафене за юристи

Начало => Правни въпроси онлайн => Темата е започната от: Системен в Март 26, 2020, 02:58:06Титла: Помощ - 2 казуса
Публикувано от: Системен в Март 26, 2020, 02:58:06
Здравейте, малко помощ при решаване на два казуса.

КАЗУС
„Корона“ ЕООД, гр. Ямбол, сключило договор за наем на собственото си помещение, находящо се в село Паничерево, обл. Стара Загора, с „Шинел“ ЕАД, със седалище гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново. Съгласно условията на договора наемателят се е задължил да заплаща месечна наемна цена в размер на 500 лв. Съгласно договора помещението ще бъде използвано от „Шинел“ ЕАД, за да развива шивашка дейност.
Договорът е бил сключен на 01.04.1999 г. за срок от дванадесет години. При сключването на договора „Корона“ ЕООД се представлявало от Вълкан Вълканов, който е избран за управител на „Корона“ ООД с решение на ОС, но решението не е било вписано в търговския регистър към датата на сключване на договора. „Шинел“ ЕАД било представлявано от изпълнителния си директор Лисан Вълканов, който е брат на Вълкан Вълканов.
Страните са изпълнявали задълженията си редовно в течение на 10 г. и 6 месеца, след което наемателят е преустановил плащането на наемната цена. „Корона“ ООД, неколкократно е отправяло покани за плащане към наемателя, на които последният не е давал отговор. Наемателят не е извършвал плащания и след изтичане на срока е продължил да използва наетото помещение, въпреки че бил поканен да освободи същото.
През годините на добросъвестно изпълнение от „Шинел“ ЕАД са били извършени подобрения, които включват и основен ремонт на помещението на стойност 15 000 лв., извършен през юли 2007 г.
На 01.03.2012 г. наемателят напуснал наетото помещение без предупреждение, но в помещението останала една от производствените машини, която „Шинел“ ЕАД било закупило за 17 000 лв. през 2009 г. След напускането на наемателя се установило, че за имота има неизплатени задължения за консумирана електрическа енергия в общ размер на 4 000 лв.
Управителят на „Корона“ ЕООД отказал да предаде машината на представител на „Шинел“ ЕАД, след което на 03.04.2012 г. „Шинел“ ЕАД предявило правата си пред съда.
Въпроси:
1. Какъв вид юридически лица са споменати в казуса, по коя система са учредени и кой ги представлява?
2. Действителен ли е сключеният договорът за наем за 12 годишен срок?
3. Какви претенции може да има „Шинел“ ЕАД и какви възражения може да противопостави „Корона“ ЕООД?


Казус ЗОДОВ
С Наказателно постановление номер 19-4332-007387 от 23.04.2019г., издадено от СДВР ОТДЕЛ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ СДВР на основание чл. 177, ал. 1, т.4, пр. 1 ЗДвП на Стоил Кръстев е наложена глоба в размер на 200 лв. и на основание чл. 183, ал. 4, т.12 ЗДвП му е наложена глоба в размер на 50 лв. За да постанови процесния акт, наказващият орган е счел, че на 09.04.2019г., около 15:30 часа в гр. София, по бул. Генерал Данаил Николаев, с посока на движение Сточна гара към Подуене Стоил Кирилов Кръстев в шофирал собственото си МПС с рег. № РА0176ВТ, спряно от движение, движейки се в бус лента. Наказателното постановление е обжалвано, във връзка с което е образувано гр.дело номер 10878/2019г. по описа на СРС. Постановено е решение, с което наказателното постановление е частично отменено. За подаване на жалбата и осъществяване на процесуално представителство г-н Кирилов е ползвал адвокат, на който заплатил такса в размер на 500,00 лева.
Въпроси:
1. Какви са мотивите за частична отмяна на постановлението? Ситематизирайте ги накратко.
Указания! Моля, потърсете съдебния акт в страницата на СРС или на следната страница: https://legalacts.justice.bg/.
2. Възможно ли е в производството по ЗАНН да бъдат присъдени разноски на жалбоподателя? Ако да – обосновете се?
3. В случай, че отговорът на въпрос номер 2 е отрицателен, какъв е редът, по който жалбоподателят може да търси платените от него разноски? Представляват ли пряка и непосредствена последица по смисъла на чл. 4 от ЗОДОВ изплатените адвокатски възнаграждения в производството по обжалването и отмяната наказателните постановления?
Указания! Моля вижте чл. 1 от ЗОДОВ и ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 София, 03/15/2017.
4. При приложимост на производството по ЗОДОВ, кой има право да го инициира? Посочете компетентният да разгледа иска съд? Подлежи решението на съда на обжалване и ако – пред кого?
5. Кои са предпоставките за допустимост на иск по ЗОДОВ?