Интернет - кафене за юристи

Гражданско право => Търговско право => Темата е започната от: Кирил Кирилов в Април 09, 2012, 06:12:11Титла: Ликвидиране на ООД с чуждестранно участие
Публикувано от: Кирил Кирилов в Април 09, 2012, 06:12:11
Здравейте всички!

Моля за консултативна помощ по следния казус:

Управител съм на ООД, което е работило 10 месеца, и от 1.10 2009 е с преустановена дейност (подал съм съответното заявление в НАП).
Притежавам 76% от капитала на дружеството. Другите двама съдружници имат по 12%. Капиталът е 5000 лв. Другите двама съдружници са чужденци – съответно от Молдова и Украйна.
Според дружествения договор всички решения на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство или с ¾ от капитала, в зависимост от решението. За прекратяването/ликвидирането на дружеството в устава са записани следните неща: от една страна дружеството се прекратява/ликвидира с решение на учредителите с повече от половината капитал на дружеството, от друга - с единодушно решение на учредителите или когато капиталът падне под 5000 лв. (но по счетоводния баланс дружеството разполага с 5452 лв на момента преустановяване на дейността му). Това противоречие бих искал да отстраня, променяйки дружествения договор.
Съдружниците ми, от друга страна, искат да си получат своя паричен еквивалент на капитала без да излизат от дружеството.

Въпросите ми са следните:

1. Мога ли да свикам Общото събрание, с цел промяна на дружествения договор и каква е процедурата, като се има предвид, че не е упоменато в дружествения договор как се свиква Общото събрание?
2. По какъв начин да докажа, че съдружниците действително са получили поканата за свикване на Общото събрание, защото те дават признаци, че няма да дойдат в България и ще отричат получаването на поканите?
3. Мога ли да инициирам прекратяване/ликвидиране на дружеството, като се има предвид втора точка?
4. Има ли вариант да изляза от дружеството с капитала си аз и съответно да не съм и управител, като се има предвид втора точка?
5. Накратко, как, по каква най-ефективна процедура, предвид гореизложеното, да се разделя с дружеството и/или то да бъде ликвидирано, като се има предвид, че съдружниците ми могат да не дойдат на свиканото Общо събрание, като отричат, че са получавали покана за него или просто защото не са съгласни?

Говорих с няколко адвоката, но се получи ситуацията «трима души – пет мнения». А вече пръснах сума пари за консултации. Объркан съм. С признателност ще очаквам аргументираните ви мнения, съобразени с Търговския закон и описаната ситуация.

Благодаря на всички включили се предварително!!!


Титла: Re: Ликвидиране на ООД с чуждестранно участие
Публикувано от: Теофана Драгиева в Април 10, 2012, 10:57:53
Това, което трябва да направите е да прекратите участието си като съдружник и като управител. Това е Ваше право. ТЗ го е уредил. Изобщо не мислете да променяте дружествения договор или да се опитвате да  правите ликвидация, само ще си усложните положението.
Без да съм видяла дружествения договор и договора за управление обаче не мога да бъда по-конкретна.


Титла: Re: Ликвидиране на ООД с чуждестранно участие
Публикувано от: Кирил Кирилов в Април 10, 2012, 03:50:57
Това, което трябва да направите е да прекратите участието си като съдружник и като управител. Това е Ваше право. ТЗ го е уредил. Изобщо не мислете да променяте дружествения договор или да се опитвате да  правите ликвидация, само ще си усложните положението.
Без да съм видяла дружествения договор и договора за управление обаче не мога да бъда по-конкретна.

Много Ви благодаря, г-жо/г-це Драгиева за отделеното време и отговора!
С риск да стана досаден, искам да Ви попитам имено стъпка по стъпка как да направя това, което предлагате. Няма договор за управление - вписан съм като управител в самия дружествен договор.
В търговския закон се загубих вече...
Интересува ме и въпросът, мога ли да осъществя това, което предлагате, при положение, че съдружниците ми не дойдат на общо събрание? Как трябва да ги уведомя за общото събрание, че да не могат да отрекат, че са уведомени за него и дневния ред.

Благодаря Ви предварително за отделеното време.


Титла: Re: Ликвидиране на ООД с чуждестранно участие
Публикувано от: admin в Април 11, 2012, 02:04:02
Цитат
УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

   
Чл. 141. (1) Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители всеки един от тях може да действува самостоятелно освен ако дружественият договор предвижда друго. Други ограничения на представителната власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г. - изм. относно влизането в сила, бр. 80 от 2006 г.) В търговския регистър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец на подписа.

(4) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(5) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г. - изм. относно влизането в сила, бр. 80 от 2006 г.) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(6) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2005 г.) Овластяването и неговото заличаване имат действие по отношение на трети добросъвестни лица след вписването им.

(7) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 66 от 2005 г.) Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик.

(8) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Не може да бъде управител лице, обявено в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Цитат
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

   
Чл. 125. (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;

2. при изключване;

3. при прекратяване с ликвидация - за юридическите лица;

4. при обявяване в несъстоятелност.

Цитат
(2) Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.

(3) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.


Титла: Re: Ликвидиране на ООД с чуждестранно участие
Публикувано от: Кирил Кирилов в Април 11, 2012, 07:05:30
Цитат
УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

   
Чл. 141. (1) Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители всеки един от тях може да действува самостоятелно освен ако дружественият договор предвижда друго. Други ограничения на представителната власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г. - изм. относно влизането в сила, бр. 80 от 2006 г.) В търговския регистър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец на подписа.

(4) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(5) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г. - изм. относно влизането в сила, бр. 80 от 2006 г.) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(6) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2005 г.) Овластяването и неговото заличаване имат действие по отношение на трети добросъвестни лица след вписването им.

(7) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 66 от 2005 г.) Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик.

(8) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Не може да бъде управител лице, обявено в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Цитат
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

   
Чл. 125. (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;

2. при изключване;

3. при прекратяване с ликвидация - за юридическите лица;

4. при обявяване в несъстоятелност.

Цитат
(2) Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.

(3) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.
Много благодаря, админ, за цитатите от ТЗ. Да, прочетох ги и вече знам какво трябва да направя, но как - това е друг въпрос. Защо ли? Ами може ли всичко да се направи с едно общо събрание? Или са необходими две? А вписванията в ТР колко са - едно или две? Логично ми се струва първо да се впише излизането ми от дружеството като съдружник, а после да се "залича" като управител, ама така ли е? Освен това предстои и публикуването на ГФО - това вписване кога трябва да стане?
Накратко - в мен остават въпрсоите по ПРАВИЛНАТА ПРОЦЕДУРА - как да осъществя нещата на практика...

Лека вечер!


Титла: Re: Ликвидиране на ООД с чуждестранно участие
Публикувано от: Теофана Драгиева в Април 12, 2012, 10:40:05
Чл.16 ал.2 от дружествения договор изисква уведомлението за напускане да се отправи не до дружеството, а до ОС на дружеството. Т.е. уведомлението не се входира в офиса на дружеството, а се подава в момент на провеждане на ОС. Чл.16 ал.2 от дружествения договор се прилага приоритетно пред чл.141 ал.5 изр. първо на ТЗ. Освен това не можете да избегнете обявяването на ГФО. При това положение трябва да поканите съдружниците за ОС. Няма значение, дали ще участват в ОС. Протоколът на ОС трябва да включва въпроса за ГФО и за внасяне на уведомлението. Решение по уведомлението не се приема, а само се констатира. Добре е уведомлението да включва и напускането Ви като управител.


Титла: Re: Ликвидиране на ООД с чуждестранно участие
Публикувано от: Кирил Кирилов в Април 12, 2012, 02:15:09
Чл.16 ал.2 от дружествения договор изисква уведомлението за напускане да се отправи не до дружеството, а до ОС на дружеството. Т.е. уведомлението не се входира в офиса на дружеството, а се подава в момент на провеждане на ОС. Чл.16 ал.2 от дружествения договор се прилага приоритетно пред чл.141 ал.5 изр. първо на ТЗ. Освен това не можете да избегнете обявяването на ГФО. При това положение трябва да поканите съдружниците за ОС. Няма значение, дали ще участват в ОС. Протоколът на ОС трябва да включва въпроса за ГФО и за внасяне на уведомлението. Решение по уведомлението не се приема, а само се констатира. Добре е уведомлението да включва и напускането Ви като управител.Отново Ви благодаря за отговора, г-жо/г-це Драгиева!

Правилно ли съм разбрал процедурата:

1. Изпращам покани за ОС с обратна разписка до съдружниците

2. Дневен ред:

- приемане на ГФО и вземане на решение за неговото обявяване
- подаване уведомление до ОС за напускането ми като съдружник (срокът какъв е - в дружествения договор е 1 месец, а в ТЗ е 3 месеца - кой срок е приоритетен) и напускането ми като управител с освобождаване от отговорност (тук срокът е 1 месец, нали)

Прилагам ли обратните разписки по изпращането на поканите към документите за вписване в ТР?

3. Дори и да не дойдат съдружниците имам право да взема решение за обявяване на ГФО и да констатирам уведомлението за напускането ми като съдружник и управител. След това подавам в ТР протокола, ГФО и другите документи и трябва да чакам вписване ли?

4. Като изтече срокът на уведомленията ми отново свиквам общо събрание и ако не дойдат съдружниците, мога ли да напусна като учредител, после да направя вписване в ТР и след това вписване да направя трето вписване (?) за напускането ми като управител?

Ако тези вписвания станат, на кого ще връча документите по фирмата?

Моля Ви, ако нещо не съм разбрал, да ме коригирате - ще Ви бъда безкрайно признателен!

Весели празници!!!

к.к.


Титла: Re: Ликвидиране на ООД с чуждестранно участие
Публикувано от: Теофана Драгиева в Април 16, 2012, 06:48:21
Обръщам Ви внимание, че срокът за напускане на съдружник е 1 м. , ако протоколът е подписан и от  другите съдружници. Ако те  не се явят или не подпишат, срокът ще си остане 3 м. Във всички случаи уведомлението се отправя до ОС, а не просто до дружеството, това е приоритетът на друж. договор. Обратните разписки се прилагат. ГФО, напускане на съдружник и напускане на управител е с един и същ протокол. Не свиквате друго ОС. Важно е, как е оформен протоколът. Има и други правно-технически подробности, с които няма причина колегите от Вашия град да не се справят.


Титла: Re: Ликвидиране на ООД с чуждестранно участие
Публикувано от: Кирил Кирилов в Април 16, 2012, 07:40:25
Христос възкресе, г-жо/г-це Драгиева!!!

Сърдечно Ви благодаря за консултациите!!! Радвам се, че има хора като Вас!!!

Здраве, Любов, Благополучие, Успехи и Късмет!!!

к.к.