Юридическа помощ. Юридически консултации онлайн: Всички

Уважаеми потребители, настоящият раздел за Юридическа помощ все още действа, но ние Ви препоръчваме да отправяте въпросите си в нашия "ФОРУМ", до който можете да стигнете чрез менюто в горната част на страницата. Освен това, следва да бъдете регистрирани като потребители на LawsBg в случай, че все пак желаете да поставите тук своите въпроси и отговори по темите или да зададете нови такива. Използвайте модула "ДОСТЪП", който се намира под менютата в лявата част на страницата.

НАЧАЛО >> СПИСЪК НА ПОСТАВЕНИТЕ ТЕМИ >> ВСИЧКИ
Адрес за връчване на Решение по чл.117, ал.3, КСО
Публикувано Автор Красимира
Става дума за получено писмо с обратна разписка, която обаче е разписана от лице, което е съвсем странично/в пълния смисъл на думата - свекър на не знам си кой си, 80г. и то достатъчно болен/ за ЮЛ. Въпреки това на разписката някой е написал датата и текст"лично", което не е лицето, което е поставило подписа си /предполагам това действие е дело на служителя от Български пощи/.
ЮЛ получава това писмо на следващия ден и това разминаване в датите рефлектира върху срока за обжалването на съответното решение, оказва се че заради това разминаване има един ден просрочване.
Искам да допълня съществена подробност: още от началото на обжалването в писмен вид е заявен адрес на кореспонденция, на който да бъдат връчвани. Този адрес на кореспонденция е зачетен еднократно / първия път/ и в последващите две връчвания не е спазен. Писмата са изпращани на адреса на управление на ЮЛ, който обаче не е действащ в реалния смисъл,защото дейността на фирмата се осъществява в друго населено място.
Нали сме посочили адрес за кореспонденция, защо не са пращали кореспонденцията на него. Нямат ли такова задължение от админ.орган?
Моля за малко помощ относно текста от чл.117, ал.3, КСО и по-специално : То/решението/ се съобщава на заинтересованите страни в 7-дневен срок от постановяването му.
По какъв точно начин се съобщава, тъй като не виждам посочен такъв в КСО-то.
ДОПК не мисля, че е приложимо, въпреки че там много точно е описана процедурата в чл.28,29,30, но там визират НАП.
Остава АПК - дял Втори Производства пред админ.органи и по-точно в :
Задължение за уведомяване
Чл. 26. (1) За започване на производството се уведомяват известните заинтересовани граждани и организации освен заявителя. Ако срокът за приключване на производството е по-дълъг от 7 дни, в уведомлението се включва и информация за датата, до която трябва да бъде издаден актът.
(2) Ако адресът или другите възможни начини за уведомяване (телефон, факс, електронна поща) на заинтересованите граждани и организации са неизвестни, съобщаването се извършва по реда на чл. 61, ал. 3.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Решенията и съобщенията във връзка с разглеждането на жалбите и исканията се изготвят по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Тук пише за изготвянето им, но не и за връчването/съобщаването/ им.

За съжаление се сблъсквам с непълни текстове в АПК, в КСО също. Моля за съвет в кой нормативен акт е указано на какъв адрес може да се извършва връчването.
Чл.61,АПК казва :
Съобщаване
Чл. 61. (1) Административният акт, съответно отказът да се издаде акт, се съобщава в тридневен срок от издаването му на всички заинтересовани лица, включително на тези, които не са участвали в производството.
(2) Съобщаването може да се извърши чрез устно уведомяване за съдържанието на акта, което се удостоверява с подпис на извършилото го длъжностно лице, или чрез отправяне на писмено съобщение, включително чрез електронна поща или факс, ако страната е посочила такива.
(3) Когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин.
Или аз съм сляпа или наистина това не е уредено в норм.уредба. Добре но така админ.орган може много лесно да "извива" ръцете на фирмите. Съдийката си твърди, че на обр.разписка пишело лично и имало подпис. Сега смятаме да доказваме пред ВАС, че това не е подписа на Управителя/ще приложим спесимен на подписа му/, декларация от лицето, което е подписало обр.разписка и копие от личната му карта. Друго не се сещам, моля дайте идеи. Казуса е много интересен и не ми се иска да не бъде допуснат до разглеждане по същество.
|
Power by Simplest Forum - Copyright Ambitionality Software LLC 2008. All rights reserved.