Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския регистър

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския регистър

 

                Долуподписаният ................................., притежаващ л.к. No. ...................., издадена на .................. г. от МВР – Гр. ................., с ЕГН .......................декларирам, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.

                  Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

 

Дата: ...............                                                                                Декларатор: .................         

Гр. София                                                                                                       /......................../

2 коментара

  1. ЗА ЕООД ОСВЕН -Г1 С ОТЧЕТИТЕ , КАКВИ ДРУГИ ДЕКЛАРАЦИИ И ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ? И КОИ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАВЕРЯТ НОТ. АКО НЯМА ДА СЕ ПОДАВАТ ЛИЧНО?
  2. [b][/b]

Добавете коментар