Пълномощно за подаване на заявления в Търговския регистър

 

ПЪЛНОМОЩНО

от.............................................................................

ЕГН ………………………….

Адрес: област ………………………., община …………………….., гр. ................................ ул. .....................................

Долуподписаният ...................................................... в качеството ми на управляващ и представляващ дружеството ....................................................... ООД

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.................................................., ЕГН ................................................................, лична карта номер ....................................... издадена на ................................ г. от МВР ............................, адрес гр. ............................., ул. .............................................................да ме представлява пред Търговския регистър към Агенцията по вписвания, където да подаде от името на представляваното от мен дружество необходимите документи и заявления за първоначална регистрация на дружество с ограничена отговорност ........................................................................

Упълномощител: ..........................................................

/............................................../

5 коментара

  1. Пълномощното задължително ли е да бъде с нотариална заверка или не?
  2. Естествено, че трябва да се завери нотариално.
  3. В случай, че упълномощеното лице е адвокат, не е необходимо нотариална заверка на подписа в пълномощното.
  4. Е вече 2015г. - нотариалната заверка не е необходима, стига само това пълномощното да е изрично- Търговски Регистър към Агенция по вписванията!
  5. Това пълмощно трябва ли да бъде вписано в Търговски Регистър? Когато Пълномощника подписва документи на дружеството, отбелязва ли в качеството си на какъв прави това

Добавете коментар