Декларация по чл. 142 от Търговския закон

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 142 от ТЗ

от ...................................................................... в качеството ми управител на

................................ООД

Долуодписаният ........................................................................, ЕГН ................................, лична карта номер .............................. изд. от МВР гр. ................. на ...................... г., живущ в гр. ......................................., ул. ................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

Че в качеството ми на управител на ………………………………………. ООД без съгласието на дружеството няма:

1. от свое или от чуждо име да извършвам търговски сделки;

2. да участвувам в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. да заемам длъжност в ръководни органи на други дружества.

ДЕКЛАРАТОР:

..................................................................

/........................................../

0 коментара

Добавете коментар