Декларация-образец от подпис на управител на ООД

 

ОБРАЗЕЦ

от подпис

на ..............................................................., ЕГН: ................................, притежаващ л.к. No. ………………………., изд. на .......................... от ........................

управител на

…………………………………….. ООД

Долуподписаният ................................................................., ЕГН ................................, лична карта номер .................. издадена от МВР гр. ................. на ...................... г., живущ в гр. ......................................., ул. .............................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Съгласен съм да изпълнявам функциите управител на гореспоменатото дружество при спазване на закона и дружествения договор;

2. Като управител на “.........................................................”ООД ще се подписвам по следния начин:


_______________________

Подпис: ..............................

/..................................../

2 коментара

  1. БЛАГОДАРЯ! МНОГО ВМИ ПОМОГНАХТЕ.
  2. Ако в дружествения договор е упоменато, че двамата съдружници са и управители и управляват заедно и поотделно, но е представена декларация за съгласие и обр. от подписа само на единия, значи ли, че другият управлява нелегитимно?

Добавете коментар