Заповед за прекратяване на трудово правоотношение поради съкращаване на щата /бланка/

/отнася се към процедурата по съкращаване на щата/

По въпроса за процедурата по прекратяване на трудово правоотношение поради съкращаване на щата можете да намерите информация в раздел "Статии".

3 коментара

  1. Така представен формуляра, считам, че не отговаря на изискванията за всички реквизити за ИАА. Заповедта за прекратяване на трудовия договор има характер на индивидуален административен акт, с оглед на което е необходимо да се спазят задължителни реквизити по формата на издаването и да се знаят основанията за оспорване. Форма на заповедта (индивидуалният административен акт) - тя е писмена и съдържа: - наименование на органа, който я издава; - наименование на акта (заповед); - адресат на акта; - фактически и правни основания за издаване на акта; - разпоредителна част, с която се определят правата и задълженията, начинът и срокът за изпълнението; - разпореждане относно разноските; - пред кой орган и какъв е срокът за обжалване; - дата на издаване; - подпис на лицето издало акта; Основания за оспорване: - липса на компетентност; - неспазване на установената форма;
  2. Заповедта за прекратяване на трудово правоотношение не е ИАА (тъй като това са частноправни правоотношения) и се изготвя в свободна форма, трябва да съдържа като минимум: име на работодателя и служителя, правно основание и мотиви за прекратяване на тр. правоотношение и подпис на работодателя. Препоръчително е да се определят и изплащаните обезщетения при прекратяването.
  3. Работникът напуска на 10-то число.Ако не са готови ведомостите за предходния месец,как да определя размера на обезщетение за неползуван платен годишен отпуск?

Добавете коментар