Молба за издаване на удостоверение за пререгистрация

  • Вторник, 26 Май 2009 08:45

Бланка от молба за издаване на удостоверение за пререгистрация на фирма или едноличен търговец. Издава се от Окръжния съд по седалището на лицето и е нужно за представяне /заедно с други документи/ пред Агенцията по вписвания за пререгистрация на фирма.