Бланки

51 Заявление Б5 /за вписване на обстоятелства, относно запор върху дружествен дял/
52 Заявление Б4 /за вписване на обстоятелства относно залог на търговско предприятие/
53 Бланка от заявление по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел
54 Заявление Б2 /за вписване на обстоятелства, относно клон/
55 Заявление В2-1 /за вписване на обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества/
56 Заявление А8 /за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранен търговец/
57 Заявление А9 /за вписване на обстоятелства относно търговец - публично предприятие/
58 Заявление Б3 /за вписване на допълнителни обстоятелства относно залог на дружествен дял/
59 Заявление Е1 /за издаване на удостоверение за законосъобразност/
60 Заявление А3 /за вписване на обстоятелства относно командитно дружество/
61 Заявление В2-2 /за вписване на обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества/
62 Заявление А6 /за вписване на обстоятелства относно командитно дружество с акции/
63 Заявление В2-3 /за спиране на вписването при оспорване на преобразуването/
64 Заявление А12 /за вписване на обстоятелства относно европейско дружество/
65 Заявление В3-1 /за вписване на обстоятелства относно преустройство на кооперации/
66 Заявление В3-2 /за вписване на обстоятелства относно преустройство на кооперации/
67 Заявление А13 /за вписване на обстоятелства относно европейско кооперативно дружество/
68 Общи условия за онлайн Магазин

Страница 2 от 2