Прехвърляне собствеността върху МПС. Продажба на лек автомобил

 • Вторник, 27 Януари 2009 10:03


         По реда, описан в съдържанието на тази статия се прехвърля собственост върху:


-          Регистрирани автомобили;
-          Регистрирани ремаркета с товароносимост над 10 тона;
-          Регистрирани колесни трактори;
-          Регистрирани мотоциклети с обем на двигателя над 350 куб. см.


         Собствеността се прехвърля в нотариално производство, чрез писмен договор с нотариална заверка на подписа. Прехвърлянето може да бъде възмездно /продажба/ или безвъзмездно /дарение/.

         За да прехвърли МПС, собственикът му следва да е дееспособен. В случай, че същият не е навършил пълнолетие или е недееспособен поради поставяне под запрещение, прехвърлянето/придобиването става чрез законния представител /родител, настойник, попечител/. В тези случаи е необходимо и разрешение от районния съд по местоживеене на собственика.

         Добре е предварително да бъде уговорен час при нотариус за сключване на договора. В повечето случаи самият нотариус ще насочи страните за събирането на необходимите документи. А те са:

         Необходими задължителни документи:

1.      Писмен договор за покупко-продажба на МПС. Изготвянето на проекта на договора е добре да бъде извършено или поне съгласувано с адвокат;

2.       Документ за собственост на продавача. Може да бъде договор за прехвърляне на МПС /автомобил, ремарке, трактор, мотоциклет/ или свидетелството за регистрация, ако в него е вписан собственикът-продавач. Регистрационната процедура пред МВР е задължителна след придобиване правото на собственост върху МПС. В повечето случаи нотариусите ще откажат да извършат прехвърлянето ако продавачът се легитимира като собственик само въз основа на договор за продажба. В тези случаи продавачът ще трябва първо да регистрира МПС-то на свое име за да може да прехвърли собствеността върху него.

3.     Документ за платен местен данък по чл. 44 от ЗМДТ. Подава се декларация и данъкът се заплаща в териториалната данъчна дирекция по постоянния адрес на лицето или седалището на фирмата, чиято собственост е въпросното МПС /автомобил, ремарке, трактор, мотоциклет/. Този данък облага придобиването на МПС-то като имущество.

4.       Документ за платен от продавача данък върху МПС /автомобил, ремарке, трактор, мотоциклет/ до момента, в който се прехвърля собствеността /чл. 52 от ЗМДТ/. Това е данъка на самия автомобил. Ако данъкът е платен до края на календарната година, купувачът не дължи данък върху превозните средства. В случай, че данъкът не е заплатен до края на годината, купувачът е длъжен в двумесечен срок от прехвърлянето да подаде декларация в общината по местожителството си /респ. седалището си/ за притежаването на МПС и да заплати данъка за съответните месеци. В случай, че МПС /автомобил, ремарке, трактор, мотоциклет/ е придобито по наследсвто, срокът за декларирането му е 6 месеца;

5.      Декларация на продавача, че няма непогасени публични държавни и общински вземания по чл. 264, ал. 2 ДОПК.


6.      Декларация за гражданство и гражданско състояние по образец /само за физически лица/. Ако продавачите или купувачите са съпрузи, подават обща декларация;

 

         Други документи, които могат да бъдат изискани:

 • Когато истинският собственик не присъства на място в кабинета на нотариуса

1.     Пълномощно. В пълномощното следва да бъде описано МПС, което предполага изготвянето му от юрист. Пълномощното следва да бъде с нотариално заверен подпис;

2.     В случай, че сделката се извършва от законен представител на физическо лице, се представя документ, доказващ неговите правомощия (акт за раждане на непълнолетния или малолетния)

 • Когато МПС е собственост на починало лице:

1.       Удостоверение за наследници и документи, удостоверяващи правото на собственост на наследодателя;

 • Когато МПС е съпружеска имуществена общност:

1.       Препис от акт за граждански брак. Необходимо е съпрузите да се явят лично пред нотариуса, а ако единият съпруг отсъства, следва да се представи нотариално заверено пълномощно.

 • Когато в сделката участва юридическо лице:

1.       Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписвания. Когато в кабинета на нотариуса се явява лице, което няма представителна власт по отношение на юридическото лице /не е управител за ООД-то например/, се представя пълномощно от съответния представителен орган.


         Документи, които нотариусът може да поиска:


1.       Удостоверение за застрахователна стойност, издадено от застрахователна компания;
 
         Дължими данъци и такси:

 • Местният данък се заплаща се преди прехвърляне на МПС. Подава се данъчна декларация от купувача или продавача, в зависимост от това какво е уговорено, в териториалната данъчна дирекция по постоянен адрес /респ. седалището на лицето, съгласно чл. 45 и чл. 49 от ЗМДТ. Данъкът е в размер на 2 % от застрахователната стойност на автомобила, ремаркето, трактора или мотоциклета. Обикновено този данък се заплаща от купувача.
 • Нотариалната такса се определя на основа по-високата между уговорената в договора продажна цена и застрахователната стойност на МПС. По-горе в изложението стана дума за това, че нотариусът може да изиска застрахователна оценка на МПС. Това ще стане именно за да може коректно да се определи размерът на дължимата нотариална такса.

         Нотариусът ще провери самоличността на страните, представителната им власт и наличието на законови пречки за извършване на сделката. Той ще прегледа документите, вкл. данъчните документи, предложения проект на договора и ще провери собствеността върху МПС. За заверката на подписите нотариусът ще изиска документи за самоличност на лицата, явили се в кабинета му.

        Регистрация на новопридобитото МПС

Приобретателят следва в двуседмичен срок да регистрира МПС като представи копие от договора за продажбата. Въз основа на молбата, ще му бъде издадено ново свидетелство за регистрация на негово име. Когато продавачът има различно местожителство от купувача, първият следва в двуседмичен срок от продажбата да представи в службата, регистрирала МПС /за автомобилите КАТ/ копие от договора.

      Плащане на данък за МПС

      Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение.

Текстът на декларацията, когато става въпрос за лек автомобил /бланка/;

Текст на декларацията, когато става въпрос за друг вид МПС /бланка/

     Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици. При подаване на декларацията се представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство. Още за декларацията можете да прочетете ТУК.

192 коментара

 1. ЗДРАВЕЙТЕ, ДА СПОДЕЛЯ С ОБЩЕСТВОТО: ПРИ ИЗКАРВАНЕТО НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СТОЙНОСТ НА МПС ОТИДОХ В ОФИСА НА АРМЕЕЦ НА ГУРКО 21 СОФИЯ, ПОПИТАХ КОЛКО ЩЕ МИ СТРУВА - ОТГОВОРА 25 ЛЕВА, ПЛАТИХ ГИ ТЪЙ КАТО НЯМАХ ВРЕМЕ ДА ХОДЯ ДРУГАДЕ, ВПОСЛЕДСТВИЕ СЕ ОБАДИХ В ДРУГ ОФИС НА АРМЕЕЦ ДА ПОПИТАМ КОЛКО СТРУВА ТОВА УДОСТОВЕРЕНИЕ (ТОЗИ В ЛОЗЕНЕЦ) - ОТГОВОР - 15 ЛЕВА, ОБАДИХ СЕ ОТНОВО НА АРМЕЕЦ, ОФИС ГУРКО И ГИ ПОПИТАХ КОЛКО СТРУВА УДОСТОВЕРЕНИЕТО, ТОЗИ ПЪТ МИ ОТГОВОРИХА 20 ЛЕВА, СЛЕД КАТО КАЗАХ, ЧЕ ПРЕДИШНИЯ ДЕН СЪМ ПЛАТИЛ 25 ЛЕВА, И ПОПИТАХ СЛУЖИТЕЛЯ КАКВО ДА ПРАВЯ С НАДВНЕСЕНАТА СУМА, ТОЙ ЗАПОЧНА ДА МИ ОВЪРТА НЕЩАТА, ЧЕ НЕ СЕ БИЛ ОТОЧНИЛ И ДРУГИ ПРОСТОТИ. ПО СПРАВКА ПРИ ДРУГИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЦЕНАТА НА УДОСТОВРЕНИЕТО БЕ 10 ЛЕВА ИЗВОД - НЕ ХОДЕТЕ В ЗПАД АРМЕЕЦ ДА ИЗКАРВАТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СТОЙНОСТ НА МПС
 2. Относно реда , описан в съдържанието на тази статия се прехвърля собственост върху: - Регистрирани автомобили; - Регистрирани ремаркета с товароносимост над 10 тона; - Регистрирани колесни трактори; - Регистрирани мотоциклети с обем на двигателя над 350 куб. см. Искам да попитам,ремаркетата под 10 тона,как става тяхната продажба,като не е по нотариален ред,а и също за мотопеди и мотоциклети до 350 куб.м.
 3. Направо ужас! Сякаш не кола, ами самолет ще си купувам. Не знам как хората ходят на работа и правят това. Тук удостоверение, там декларация...Трябав да си адвокат, да не вземат нещо да те излъжат или преметнат. Нужно ли е за най-елементарно нещо да изучавам в детайли законите на републиката. Нали затова адвокати и нотариуси са учили толкова време. Отиваш накрая при тях, плащаш си и пак сам трябва да свършиш всичко!!!
 4. натоварил си непосилно бреме на плещите си ако си решил да направиш прехвърляне на лек автомобил и ....май няма значение какво прехвърляш.... Всички инстанции които трябва да посетиш струват пари, накрая и в КАТ като си платиш равносметката е тъжа - системата е порочна и обвързана - всяка бръка трябва да печели, затова са толкова много инстанциите - вместо само в една да подаеш документите си и там да ти ги обработат служители на които им се плаща да го вършат....
 5. Кога 6те стане да си купим кола и за 5 минути да си я вземе6 готова с номера сас всичко без да ходи6 на 30 места като в Гермаия да го ева ами оставете това най смотаното е ,че примерно ако продам една кола за 500лв, колкото мобилен телефон трябва пак ходене по мъките (абе Бюрокрация)Възмотен съм
 6. Закона е възмутителен...На името на майка ми(пенсионерка) и на брат ми(емигрант) има регистриран Трабант от 10 години. За да сменим собствеността и да го продадем или унищожим ни искат повече документи и повече пари отколкото струва самата кола...Лудост! Няма ли кой да направи прости и работещи закони.
 7. Здравейте колеги,бих желал да попитам дали някой от вас знае нещо по моя проблем:Преди 4 години имах една Лада5 но си купих по нов автомобил и реших да продам старата "баба",пуснах обява в местен весник и още след 2 дена се обадиха някакви хора и дойдоха да я видят.Харесаха я и ми платиха парите на ръка но беше петък вечерта и се разбрахме в понеделник да дойдат да я прехвърлим,като им дадох всички документи НО ЕСТЕСТВЕНО БЕЗ ГОЛЕМИЯ ТАЛОН защото били от друг град и щели да се прибират.Така,разменихме си телефоните за връзка и това беше.Че проблема ми е,че от тогава не съм ги виждал и немога да се свържа с тях и чак сега ми се наложи да отида в Данъчното и имам да плащам данци за кола която не притежавам.Че мисалта ми е някой ако знае как да постъпя много ще съм му БЛАГОДАРЕН
 8. Доколкото знам, щом големия талон е в теб, може да се обадиш в полицията и да я обявиш за издирване...а може дори да кажеш,че колата е открадната с всички документи вътре,щом онези са били некоректни с теб! Опитай по добрия начин,а ако не стане...звънкай преди да си платил данък,който не бива да е на твое име....Късмет!
 9. колега това се нарича измама
 10. Здравейте ,ще съм благодаре ако ми помогнете в следния случай.Баша ми почина преди месеци. Аз и майка ми се явяваме наследници. Той имаше МПС което си стои и не се ползва. Въпросът ми е какви са стъпките(и какви документи ще са ми необходими) за да може колата да се прехвърли изцяло да мое име ? Доколкото ми е известно майка ми ще трябва да ми прехвърли(дари) нейния дял с договор пред нотариус. Предполагам нотариуса ще изиска смъртен акт и декларация за наследници. След което предполагам ще трябва да се отиде до КАТ за да се пререгистрира. А трябва ли да се подава декларация в общината за приемане на наследство или се приема че наследството е прието мълчаливо ? Благодаря предварително.
 11. Здравейте,на скоро харесах кола и реших да я купя, продавача не е регистрирал колата ,а я кара с пълномошно.при нотариуса трябваше да представи договора за покупко продажба ,когато го погледнах в него пишеше ,че колата е продадена за 200 лева и е в много лошо техническо състояние ,та въпроса ми е това някаква практика ли е да се правяттакива договори и какво се цели с това.И другия ми въпрос е задължително ли трябва да регистрирам колата по местоживеене или мога да я регистрирам в КАТ и в София .
 12. по принцип това се прави за да се платят по-малко пари по 2-та процента от застрахователната стойност на автомобила,обикновено за такава се взема цената на автомобила
 13. Щях да забравя,задължително колата се регистрира по местоживеене,освен,ако не е регистрирана.В такъв случай или се прехвърля,или се кара с пълномощно от предишния собственик,което не е много добра идея по принцип.
 14. Да, изразът "Купих кола с пълномощно", "Колата е продадена с пълномощно", "Покупка на автомобил с пълномощно" вече не са на мода. Няма такъв филм.
 15. Здравейте. Искам да попитам при следната ситуация, каква е процедурата: Имам намерение да продам кола на името на баща ми. Имам пълномощно от него и от майка ми (Тъй като колата е предобита по време на брака) имам и въпросните декларации от баща ми за Гражданство и за непогасените земания. Но нямам такива от майка ми. Въпроса ми е дали ще са необходими.
 16. Искам да попитам ако купя кола с договор за покупко-продажба,мога ли след това да я продам(примерно след 3 дни) без все още да е прехвърлен талона на мое име?
 17. Todor, можете да купите колата, но не можете да я продадете без да сте я регистрирал на свое име. Но можете да направите друго: да я продадете с предварителен договор. Зависи какво целите. Попитайте адвокат, ще ви даде варианти.
 18. Може ли някой да синтезира, че ми се "отвъртя главата" от умуване - Кои документи се изискват от Продавача и кои от Купувача.... а най- вече не разбрах точката за 'Месния данък' - Продавачът ли се занимава с това в "неговата" община, или Купувачът при регистриране на автомобила в данъчното
 19. Здравейте, искам да започна да внасям коли от Италия. Нужно ми е да съм наясно с Всички документи, които се изискват за това. Задължително ли е колите да бъдат внасяни чрез фирма или могат да бъдат на името на физическо лице? Също така какви документи, данъци и т.н са ми необходими за цялото мероприятие. Да уточня, че няма да внасям една кола с цел лично ползване, ами целта на колите е да бъдат продавани в България. Ще съм много благодарен за предоставената информация.
 20. Кому е нужно тази процедура да бъде толкова трудна, на моменти непосилна дори ... все едно си купуваш част от космоса, дори това може да се окаже по лесно ...
 21. Здрасти, Благодаря за информацията. Едно нещо не ми стана ясно, обаче. Колата ми е регистрирана на името на баща ми, сега искаме да е на моето име, тя е на стойност ~36,000 лева, всички данаци и такси са и платени. Не разбрах дали въпреки че данаците са и платени за тази година, ще трябва да се плащат тези 2% при прехвърлянето? И още нещо да попитам, промяната на собственост - върху кои документи ще се отрази?
 22. Здравейте ! И аз имам ,така да се нарече проблем и ми трябва вещо мнение . Имам мотопед Балкан без каквито и да е документи(купен от комший преди време).Един мой приятел ще ми даде документи от същия модел ,понеже неговия отдавна замина за части.И така питането ми е следното :има ли вероятност за успеваемост за прехвърляне и регистриране на мотпеда и какъв е реда(като изключим проблема с разминаването на номера на двигателчето). Благодаря ви много !
 23. Здравейте и от мен! Имам проблем и се надявам да ми кажете какво да правя. През ноември 2009 купихме кола, но все още не сме я регистрирали в общината. Някой знае ли каква ще е глобата и ще трябват ли допълнителни документи, освен тези за декларацията по ЗМДТ? Благодаря предварително!
 24. Възможно ли е кола 1999г да струва 500лв. да я прехвърлиш. При платени данък и всичко останало.
 25. zdr. iskam da popitam kak da osu6testvq prodajba na lek avtomobil na 4ovek koito e ot greece? kakvo trqbva da napravq za da stane vsi4ko zakonno ?blagodarq predvaritelno .
 26. zdraveite iskam da vi popitam naskoro si zakupih kola ot edin chovek no kolata ne e na negovo ime a veche sam q platil golemiq malkiq talon i grajdanskata sa u men svurzah se sus sobstvenichkata na kolata otidoh na adresa ostavih si telefona obqsnih i kak stoqt neshtata i na sledvashtiq den mi se obajdat i mi kazvat che trqbva da platq danacite na kolata i shte q prehvurlime zashtoto v protiven sluchai shte q obqvqt za otkradnata otidoh v obshtinata i mi kazaha che tazi kola ne e deklarirana moga li da q karam vupreki tova
 27. привет!их искала да попитам нещо относно регистрацията н мпс.закупих автомобил,както си му е реда по прехвърлянето при нотариус с договор за покупко-продажба.за да поясня цялата ситуация, ще добавя че става въпрос за град Пловдив.аз съм от Стара Загора( по документи), но живея и ще ползвам колата в Пловдив.при сключване на договора, платих 2% данък на общината(Ст.Загора) в която се водя по документи.колата трябва да се регистрира в 14 дневен срок пак там(по документи)прецених , че ще е голямо разкатаване и си смених постоянния адрес, съответно и личната карта, за да мога да регистрирам колата в Пловдив.въпроса ми е трябва ли да плащам 2% данък и за община Пловдив, преди да регистрирам мпс-то?имам вносна бележка за платен данък на община Ст.Загора, мога ли да я представя при регистрацията в КАТ Пловдив, или отново трябва да се плаща и на Пловдивката община.Благодарна съм ако някои ми помогне с този въпрос!
 28. Zdraveite. Vuprosa mi e, kakvo se slu4va, kato izte4e 14-t dnevniq srok sled prehvurlqne pri notarius?
 29. Здравейте. Искам да си продам колата. Карам я с пълномощно и е на името на братовчедка ми. Колата е с регистрация КН, а човекът който иска да я вземе е от Бургас. Как стои процедурата сега? Благодаря предварително.
 30. nqkoi 6te mi kaje li orintirova4na cena za vsi4ki proceduri po prehvarlqne na kola
 31. Значи - харесах си кола от човек , колата е регистрирана ,човека обаче я е карал в БГ една година обаче за тази година не я е регистрирал в общината и не е платил саответно данака .Та как мисли да ми я прехврли колата дори нотариуса да е негов човек ,а в кат маи не искат платен данак аз мисла да смена само талоните - вапроса ми е наи вече ако я купя така и я регистрирам в общината и си плата данака до края на годината дали може да има някакав фал ,например да трвбва да плата и за предишната година или зделката да е невалидна или колата да кажат ,че е открадната например и аз да изям дарвото. Мерси предварително.
 32. Здравейте Имам следния казос..Продадох си колата в друга Община при нотариус. Но ми се обажда някакъв, който твърди че е купил колата от друг собственик и тя е още с моя талон иска да съм му я прехвърлил отново..Аз естествено му казах да си гледа работата но след като е още със старите номера може ли да ми направят проблем от КАТ.
 33. Здравей "Гатев".След като си продал автомобила си чрез нотариално производство,с договор за покупко-продажба,нямаш никакво касателство относно автомобила.Друг въпрос е че "твоят" купувач иска да избегне процедурата по смяна на номера и талони в КАТ,като е намерил друг купувач.С твоя договор,трябва да я отчислиш от данъчното в 2 месеца срок и дори от КАТ,за да избегнеш всякакви неприятности. За района на Варна който проявява интерес и иска цялото производство по покупко-продажбата на МПС-то да е за 15 мин.,може да се свърже с нас на тел. 052/614442 или да заповяда на ул.Ангел Кънчев 10
 34. Здравейте! Автомобилът, който искам да си купя се води на името на човек, който според думите на продавача по време на сделката при нотариуса няма да присъства, но същият бил дал на продавача всички документи на автомобила, ГЕНЕРАЛНО пълномощно и НЯКАКВИ декларации и така той имал право да ми я продаде. Моля да ми разясните това нормално ли е и дали евентуално няма да имам някакви проблеми след това. В смисъл може ли като отидем при нотариуса той направи договор за покупко-продажба и сделката да е валидна. Искам да кажа, че се опасявам за коректността на продавача.
 35. Здравейте! Искам да закупя автомобил. Продавачът притежава нотариално заверен договор за покупка на същия автомобил,но не е упоменато, че може да го продава. Автомобила е все още на името на предишния собственик по талон. Той все още не е предоставил нужните документи, които ги изисква нотариуса /декларация за семейно положение, декл.за платени данъци и т.н./. Има ли друг начин по който мога да прехвърля автомобилът на мое име пред нотариуса, или поне да го взема при мен, че има содта работа по него. Или трябва да чакам собственика по талон да предостави нужните докуменити? Благодаря ви.
 36. Здравейте. При мен нещата излезнаха извън контрол и не знам как да постъпя. Продадох колата си известно време като имахме уговорка с купувача ,че ще прехвърлим колата след седмица, ноооо нещата не се развиха както бяха предвидени. Въпросния човек продал колата ми на друг и в момента колата ми се намира при друг човек в друг град. Отказват да отидем при нотариус и да прехрърлям колата и да не се занимавам повече с това нещо... имат пълномощно което важи за 1 година, а данъка и е платен до края на другия месец. Кажете ми може ли нещо да направя или единстеното решение е да ходя да го търся в града му ????
 37. Здравейте приятели! Много бих се радвал, компетентните сред вас по темата "покупко-продажба на МПС", да ми помогнат с коментарите си. Слуа4аят е следният: Продадох автомобила си на румънец. Склю4ихме договов за покупко-продажба на МПС, но плюс това, нотариуса ме накара да подпиша и пълномощно. Пълномошното се оказа генерално, което дава правото на купува4а да ползва, да регистрира, да продава и да упълномощава автомобила на трети лица. След склю4еният договор веднага спрях данъка на колата в данъ4ното, попълвайки уведомление и връ4вайки копие от договора. След това отидох до КАТ, за да ми издадат удостоверение за собственост , на което да пише , 4е въпрпсният автомобил НЕ Е моя спбственост от датата на склю4ване на договора. Те отказаха да ми издадат такова удостоверение, защтото регистрацията на автомобила продължава да те4е по мои имена, а склю4еният договор показва само, 4е автомобила има нов собствени (купува4ът). Аз ги попитах дали нося някаква отговорност над МПС-то , докато купува4ът реши да регистрира автомобила на собствените си имена. Отговорът беше- НЕ! Също така ми казаха , 4е единственото нещо, което мога да направя е да подам молба в деловодстжото на КАТ. Попдадох молбата си в деловодстжото, която бе6е отправена до на4алника на пътна полиция. Заедно с това връ4их и копие от договора за покупко-продажба. Това ще окаже съдействие, ако се слу4и ПТП , да търсят новият собственик на автомобила, а не мен. Въпреки вси4ко това, аз се притеснявам за това дали купува4ът може да злоупотреби с мен, дали съм застрашен от проблеми? Много ме притеснява факта , 4е купва4а може да си ползва автомобила със моите талони и моята регистрация, също така може да упълномощава трети лица, може и да си я продаде. И така автомобила може да има още 10 нови собственици, а тя завинаги да си остане регистрирана на мои имена. И така, ще бъде докато купува4ът или някой от евентуалните купува4и не реши на прехвърли регистрацията на автомобила на собствените си имена, което ако се слу4и много бих се радвал, но как бих могъл да разбера в бъдеще, 4е това се е слу4ило? Трябва ли ми някакъв документ от новия Собственик, на 4ийто имена е прехвърлена регистрацията, за да могат от КАТ да ми издадат удостоверение за собственост , на който да пи6е 4е Аз ве4е не съм собственик на този автомобил. С това удостоверение трябва да отида до общината и да отпиша И от там автомобила. Вци4ки ме успокоятват и ми казват , 4е щом притеважам склю4ен договор за покупко-продажба на МПС, няма да имам никакви проблеми, но аз не спирам да се притеснявам и вси4ко това ме терзае. Моля ви помогнете ми ! Пи6ете коментари. ИЗВИНЯВАМ СЕ за дългото съобщение, сигурно ви е доску4ало, докато го про4етете цялото, или на 5-тият ред ве4е сте се отказали да го про4етете. БЛАГОДАРЯ ВИ предварително за отделеното време и за евентуалните коментари и съвети от ваша страна!
 38. Добър ден, бих искал да попитам колко пари горе долу ще ми излезе едно прехвърляне на МПС?
 39. Някой да се е сблъсквал със "Прехвърляне на МПС без платен данъци". Пред нотариус трябва да се представи бележка удостоверение за платен данък. Прединият собственик не го е платил, но каза че има начин да станело - нещо подобно на описаните начини тук http://peugeotclub.info/forum/viewtopic.php?f=104&t=59460&start=0&sid=d12283fe520c7837ff0a8a89f609a516 Някой сблъсквал ли се е с това до сега? Ако минеме пред нотариус и си зачисля колата в мояата община аз ли ще трявба да платя данъка? Колата е внесене преди 1 месец в БГ и веднъж е регистрирана в КАТ, но данъка не е обявен поради срока от 2 месеца Притеснява ме дали ще излезне че трябва да платя данъка до края на 2011 и за 2012 като дойде време.Задължението остава на предишен собственик или се прехвърля на новия.
 40. Здравейте! Интересувам се от следния казус: Имам лек автомобил, който искам да подаря на брат ми. Какви документи ще са Ви необходими, за да го оформим документално и какви такси ще трябва да Ви заплатя? Бързо ли става това и трябва ли да си запазвам час за това?
 41. Здравейте бих искала да попитам и се надявам да ми дадете актуална информация?!Имам автомобил внос от Канада,който не е регистриран в България,искам да го продам и незнам какво трябва да направя?Може ли да направим пълномощно на новия собственик с което той да си я регистрира по местоживеене или трябва друго правя? Благодаря
 42. Здравейте!Много моля ако някой знае какъв е начинат да регистрирам автомобилът който си закупих /регистриран в БГ но но в друга облат/като запазя регистрационните си табели или поне само цифрите.От няколко дни правя опити в КАТ като дори искам да си платя номера както е по закон но ми казаха че немога да си избирам цифри и ми дадоха да си избера от пет комбинаций/силно казано/.МОЛЯ ВИ ПОМОГНЕТЕ!!!
 43. Zdraveite, iskam da popitam kakuv e reda za prehvurlqne na kola mejdu sapruzi, kato kolata e sobstvenost na muja ot predi braka.S pokupko prodajba li sledva da se prehvurli na saprugata?
 44. Здравейте,имам такъв проблем:Искам да си купя Джипка и я намерих,но продавача и е сменил двигателя и няма фактура за тази покупка!Какъв е варианта да купя колата и да нямам проблеми с КАТ!
 45. Здравейте,имам такъв проблем:Продадох кола 2005г.,но не е прехвърлена при нотариус.Всичките документи са при купувача.2007 купувачът я препродава и не си плаща данъците за 2005-2006-2007г. За тези 3 години на мене ми се води същата кола, а дефакто тя е продадена,той не си плаща данъците.Как да постъпя?
 46. Здравей Лили 1.Колата която си "уж" продала,ще се води на теб докато не се прехвърли с нотариално заверен договор!!! 2.Данъците не можеш да избягаш от тях,и ще си ги търцят рано или късно от "Местни данъци и такси" към твоята община.Трябвало е поне да направиш един Предварителен договор за покупко-продажба на МПС,за да може след срока указан в него да можеш да си търсиш правата.
 47. zdraveite imame golqm problem ako znae nqkoi ne6to mnogo 6e sam mu blagodarna kupex me si edin vleka4 naskoro i predi nqkolko dni ni go vzexa ot bankata za6to bil vpisan,ili zalog na dogovora im na tozi ot koito go kupexme i toi ne si pla6ta zaema ot 1 godina i banka zapo4va da si vzima tqxnoto a toi vsa6nost majat mi si ima dokoment 4e e na6 zaveren ot notarios.No zaema mu na tozi izmamnik bil predi tova .Znae li nqkoi kato imame dokument za pokupko-prodajba bankata ima li pravo da ni go vzima.Blagodarq
 48. Здравейте ДАР ! Да банката има право да си го вземе,защото запора на веща е преди договора за покупко-продажба.Какво следва да направите Вие, ако продавача има благосклоността да ви възстанови сумата която сте дали за влекача.Но едва ли в договора за покупко-продажба е отразена действителната стойност на сделката,така че до разваляне на този договор и връщане на сумата,може да стане само до цената записана в него.А самия продавач ако е знаел за запора носи наказателна отговорност, защото е подписал декларация по чл.264, ал.2 в която гласи : Декларирам, че: - аз лично нямам непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски или други публични задължения, свързани с МПС. Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 49. Zdraveite,prestoi mi zakopuvane na avtomobil no iskam da se vodi na maika mi zashtoto sam semeen no saprugata mi e zad granica,i tova mi e problem za eventualnoto prodavane na avtomobila.Vazmojno li e pred notariusa da dam li4nite danni na maika mi i li4nata i karta s cel da ne q razkarvam poneje e na vazrast.Blagodarq vi
 50. Здравейте искам да попитам имали начин преди да си прехварля автомобила нотариално да си го проверя за ТЕЖЕСТИ/ЗАПОР И ДРУГИ такива мерси предварително
 51. Здравейте,имам един проблем и незнам как да го реша. На Баща ми се води автомобил,който е продаден през 1996год. но не е прехвърлен.Предполагам, че е дадено генерално пълномощтно.Този който е купил колата не си плаща данъците. Как мога да открия копувача след като нямам никакви документи. И имали начин да я бракувам без номерата.
 52. Здравейте, ноември 2011 направих бартер за старата си кола с нова. Регистрирах я в Кат но не съм я регистрирал още в данъчното. Сега ако искам мога ли да направя пак бартер без да съм я регистрирал в данъчното и новия собственик да си я регистрира, а аз съответно да регистрирам новата? Знам, че искат документ за платен данък, но може ли той да се плати по банков път, и да представя вносната бележка пред нотариуса? Защото не ми се плаща два пъти местен данък и два пъти данък на автомобил, нелепо е.
 53. до PIPA,Проблема при теб е доста сериозен !!! Не можеш да бракуваш автомобила без да върнеш номерата.Има един лош сценарии,при който колата може да е дадена за скраб.По добре виж дали още е в движение и ако разполагаш с някакви документи,като номер на рама или рег. номер, ги изпиши тук (въпреки че след 2001 год. автомобилите със старите рег. номера задължително трябваше да се подменят)
 54. до Красимир,Здравей,можеш да си направиш спокойно бартер или продажба,при положение че имаш квитанция от предният собственик за 2011г. когато сте правили бартера.Той ще те ползва поне до края на м. март,когато излизат новите данъци за 2012г. Договори покупко-продажба МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 052/614442
 55. Миналата седмица си купих кола, но не ми дадоха договор покупко - продажба това нормално ли е?
 56. до Виктория Не това не е нормално....!!! Договора за покупко-продажба ти трябва ,защото няма да можеш да извършиш пререгистрацията в КАТ,а и след това в данъчното.Трябва да се върнеш при НОТАРИУСА,където е изповядана сделката и да си вземеш препис от договора и копие от оценката на автомобила(УДС).Провери дали и всички документи за колата са при теб,като (талон част 1-ва и 2-ра,картонче за технически преглед и др.) Ако искаш напиши по-подробно как е минала сделката и какви документи имаш в себе си ?
 57. Здравейте, не ми е много ясен този данък по чл. 44 от ЗМДТ. Този данък облага придобиването на МПС-то като имущество. Това еднократен данък ли e, който се дължи от купувача? Досега освен ежегодния данък върху МПС-то не бях чувала за такъв данък върху самото придобиване? Може ли малко повече информация?
 58. zdraveite, iskam da popitam kolko pari trqbva da se davat pri notariosa za prehvurlqneto na edin 50 kubikov motor?
 59. до Pr_V[u][/u]....В закона за местни данъци и такси гласи следното: Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин Чл. 44. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин..........Което ще рече че този данък се събира еднократно в деня на сделката с МПС,и се определя от материалният интерес (цената за която купувате МПС-во),като УДС (оценката) и цената в договора може да са различни,като за база се взема по високата стойност. Ето един пример. Автомобил който е 1998 година,по оценка може да е 600 лв., а в договора за покупко-продажба да е 2500 лв., то тогава нотариалната такса се събира върху цената по договора, а местният данък по чл.44 от ЗМДТ, ще е върху оценката,или нагледно за Варна да речем сделката ще изглежда така: 600 по 2.6%=15.60+2лв. преводна такса на банката - 17.60 лв. и нотариална такса за 2500 лв.- 76.60 лв. нотариална такса 76.60 местен данък 17.60 оценка 10.00 договор за МПС 15.00 ----- 119.20 лв. Договори покупко-продажба МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 052/614442
 60. до vladislav Мотоциклети до 350 куб.и ремаркета до 10 тона не минават нотариална заверка,освен ако собственикът/ са в невъзможност да дойдат до КАТ,за да разпишат договора. Договори покупко-продажба МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 052/614442
 61. Имам следното питане: Става въпрос за автомобил нов внос, след като се регистрира в КАТ имам срок 2 месеца да декларирам колата в Данъчното. Въпроса ми е след като декларирам автомобила трябва ли да съм си платил данъка, или има възможност да се заплати в по-късен етап към края на година?
 62. до Слави След като декларирате автомобила си в указания срок по ЧЛ.54 ПО ЗМДТ. За превозните средства, придобити или регистрирани през текущата година данъкът върху превозните средства се заплаща в двумесечен срок от придобиването, съответно от регистрацията им за движение. Договори покупко-продажба МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 052/614442
 63. Здравейте, Предстои ми да закупя автомобил. Автомобилът е на приятел, който закупи колата преди да сключи граждански брак. Интересува ме трябва ли съпругата му да присъства при продажбата на автомобилът и евентуално какъв е редът и нужните документи в този случай. Оценката, гражданска застраховка, документ за платен данък,Голям и малък талон са налице. Поздрави
 64. Здравейте. Предстои ми да закупя автомобил и ме интересува следното - ако в договора за покупко-продажба присъства само моето име, при регистрацията в КАТ-София ще може ли автомобилът да го регистрира съпругата ми? Тя има софиийска лична карта, а аз все още не съм сменил моята и се водя в друг град по местожителство. Благодаря Ви.
 65. до Ив... Щом автомобила е придобит преди брака, то той е еднолична собственост и не е нужно съпругата да участва в сделката.Нужните документи за : голям талон (част1),пътен данък за 2011г., лични карти, и е добре да си вземеш изгодна оценка, за да може на нея да стъпят всички разходи.Успех! Ако си от Варна заповядай при нас ще ти отнеме само 15 мин.,Договори покупко-продажба МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 052/614442
 66. до Станислав.... Здравей ! Щом по лична карта адреса и местожителството не е Софийско,то най-добре направи покупката на името на съпругата която е с такова.В противен случай, ще трябва да я регистриращ в твоята област, и след това при смяна на адреса и областта по лична карта,ще правиш пререгистрация със смяна на двата талона и рег. номер на автомобила което ще ти коства разходи и то двойни.Успех!!! Договори покупко-продажба МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 052/614442
 67. Здравейте!При мен положението е следното:аз живея в чужбина и преди 4 години бях в България за около месец и там мой познат,затънал в дългове ми предложи да му купя колата и тъй-като на следващия ден заминавах нямах време да я прехвърля,а той беше на зор(теглил кредити)и искаше също да дойде в чужбина да си пробва късмета и му трябваха пари.Колата е на името на жена му.Тук в чужбина ги заведох в посолството,където ми направиха пълномощно на друго лице,което да продаде колата ,защото не можело директно на мен да я продадат.На следващата година се прибирам в България и ми казват,че трябвало да имам и данъчни декларации от собственика,но когато отидох в данъчното се оказа,че такава кола изобщо не е регистрирана(колата е нов внос и те когато я взели я регистрирали в кат,но не и в данъчното)Та въпроса ми е такъв:Само собственика ли може да регистрира колата в данъчното и има ли глоба за закъснение(в случая 4 години)и колко е тя?
 68. Здравейте!В края на 2010г. закупих МПС чрез договор за покупко-продажба от лице което не е собственик по документи, но е с пълномощно с нотариално заверен подпис. МПС е с регистрация от друг град. Преди изтичане на двуседмичният срок за регистрация в КАТ автомобила се развали и до миналият месец не бе в движение т.е не съм го регистрирал на мое име. Въпроса ми е следния- тъй като в момента изпитвам финансови затруднения, нужни за регистрацията в КАТ мога ли да го продам на друго лице чрез официален договор.
 69. до СТЕФАН Не,не можете да продадете автомобила на друг,без да сте го зачислили в КАТ, и да получите новите талони на ваше име.Но има един вариант !!! Да дадете пълномощно, с което упълномощеният от вас да я регистрира, и след това да я прехвърли сам на себе си, което ще се отрази на цената която искате да получите за колата.Таксите за забавяне са от 30-150 лв.,смяна на талони и регистрационни номера около 68 лв, а и след това сделката да прехвърли сам на себе си........Така че сумата набъбва и трябва да попаднете на подходящият човек. [b]Договори покупко-продажба МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 052/614442[/b]
 70. до ВАНЯ Случаят е доста оплетен.Как така няма да направят пълномощно на ваше име??? Все пак вие сте дали парите!!! Щом е имал кредити или задължения, то първата ви работа е да проверите по номера на рама или рег.номер на автомобила в кат дали няма запор. Ако има.....то по добре си потърсете от тях парите обратно !!! Ако няма, трябва да я регистрирате в дирекция местни данъци и такси към съответната община,като трябва да сте упълномощен да вършите тези действия,а и ви трябват документи като : техният договор за покупко-продажба(или фактура)с който за закупили колата. Глоба не би трябвало да имате поради давност, но данъка и лихвите за минали години няма как да ги избегнете. Договори покупко-продажба МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 052/614442
 71. Прехвърлянето на собствеността върху автомобил в България е откровен грабеж. В ЕО смяната на собственост е безплатна и без формалности. Примерно в Англия, при купуването на автомобил купувача получава от продавача талон формуляр, попълва съответния отрязък (долу), и го изпраща в инспекцията по автомобилите. След седмица получава нов талон на своето име. БЕЗПЛАТНО и без губене на време. До кога ще търпите да ви ограбват нагло полиция и нотариуси!?
 72. Здравейте, лице купува автомобил 2006 г., декларира го първо в данъчното, а след това отива да прави регистрация в КАТ. Оттам му казват, че върху МПС има наложен запор и не може да го регистрира на свое име. Към момента в КАТ се води все още на стария собственик. Как може да се отчисли от данъчното, за да не му се натрупват данъци.
 73. Здравейте,имам едно питане..Лице е закупил автомобил преди 5-6 години,регистрирал го е в КАТ но не и в данъчното.Има ли варианти да се избегнат плащанията към данъчното.Това може би е често задаван въпрос,но предвид това че законите се променят как стоят нещата в момента.Моля ви дайте ми идея която е приложима.
 74. до Билян На 14.12.2010 г. в Държавен вестник, брой 98 е публикуван Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. В Параграф 28 се правят следните изменения и допълнения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс: В чл. 264 ал. 2 се изменя така: „(2) Прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства се извършва след представяне на издаден или заверен от общината документ за платен данък върху превозното средство по Закона за местните данъци и такси, както и писмена декларация от прехвърлителя, че няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение други задължения за данъци, мита, задължителни осигурителни вноски или други публични задължения, свързани с моторното превозно средство.“ Прехвърляне на МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 052/614442
 75. Здравейте. Имам следния казус: купих си кола от физическо лице с договор за покупко-продажба, но нямах време да я регистриам в КАТ по местоживеене в двуседмичен срок какви са последствията ако отида след няколко дни в КАТ да я прегистрирам на мое име.
 76. Ако езакупен мотор 250к1б.,не е регистриран никъде,не са плащано никъде нищо и не ползван,а собственика иска да го продаде,какво трябва направи
 77. здравейте АЛЕКСАНДЪР - Всяко прехвърляне на собственост задължително се регистрира в КАТ в срок до 14 дни от придобиването. При неспазване има глоба от 20 лева до 150 лева.(в зависимост колко време е забавата) Прехвърляне на МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 052/614442
 78. зравейте ДАРИНА - Не уточнявате, мотора с какви регистрационни номера е (български или чужди), как е закупен, от къде, с какъв документ. Само така по себе си не мога да ви дам отговор с който да ви помогна!!! Прехвърляне на МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 052/614442
 79. Здравейте!Пуснах обява за продажба на кола и получих мейл на английски,в който пише ,че човека иска да купи колата,да ми плати по банков път и да прати съдебен куриер ,който щял да се погрижи за прехвърлянето.И да я праща с ферибот.Как ви звучи?Нещо съм с недоверие към написаното.
 80. здравейте ПЕТЪР - Не е много често често това което ви предлага купувача. Според нашето законодателство, трябва да има негов представител (с пълномощно да закупи на името и за сметка на купувача МПС), и да освободи или преведе на вас сумата за автомобила. Всичко това е едно нормално стандартно нотариално производство, за да можете вие след това да си отчислите превозното средство от КАТ, и от МДТ(местни данъци и такси). Прехвърляне на МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 052/614442
 81. Здравейте, искам да знам дали ако продам автомобила си в друга община следващия собственик ще трябва да плаща данък МПС за 2012, при положение че аз съм платил целия данък за 2012. Благодаря предварително!
 82. Здравейте! През 2009 закупих автомобил като сделката мина при нотариус. След това минах през даначното където автомобила вече се води на мое име . При отиването ми в Кат за смяна на талоните ми казаха че е запориран от съдия изпълнител . Автомобила ми беше продаден от жена , пълномощник на баща си който е президент на фирма . Тоест колата е била на фирмата им. Но тъй като са имали заеми към банка , то банката чрез съдията го запорира . Сега данъците са на мое име ,а не мога нито да я продам , нито да я бракувам ....нищо - тъй като не съм собственик по талон . И накрая .....жената която ми я продаде не е в България , а баща й почина . Какво да правя за да излеза от тази схема и да се отърва от колата в даначното( загубата на стойноста на колата не ме интересува) . Моля за съвет !!
 83. zdraveite poneje mi predstoi prodajba na avtomobil trqbva li zadaljitelno da ima platena grajdanska zastrahovka za da moga da go prehvarlq na kupova4a ili sled prodajbata moje i toi da si q napravi. Blagodarq predvaritelno
 84. продадох лек автомобил в друг град с пълномощно,с уговорката след една година да го прехвърлим.И оттогава вече 5 години не мога да се свържа с купувача,а ми се трупат данъци в общината.Отидох при нотариуса и анулирах пълномощното,като веднага след това изпратих писмо с обратна разписка до лицето,но ми го върнаха,като отказано от получателя .Как да постъпя оттук нататък?Ами ако той е продал колата на части и не е запазил номерата?Към КАТ ли да се обърна или да я обявя за открадната?Предварително благодаря на всички,които ще ми отговорят.P.S.купувача е от Варна
 85. здравейте ИЛИАНА - Тук при вас вариантите са два! След като сте оттеглили пълномощното, пазете разписката за отказ от получаването на уведомлението, защото може да се жалвате в полицията че автомобила ви е обсебен. Да я обявите за открадната, не е разумно, защото имате издадено пълномошно.Успех!!! Прехвърляне на МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 052/614442
 86. здравей МИРА - Не е задължително, да имаш гражданска отговорност при изповядане на сделката, като в договора е желателно в края да опишете документите които прилагате. Новият собственик има 14 дни срок за регистрация в КАТ, и ще си направи Гражданската отговорност, вече на негово име.Успех !!! Прехвърляне на МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 052/614442
 87. Здравейте, искаме да прехвърлим колата на баща ми на мое име чрез дарение, за да се избегнат дългите процедури и плащането на излишни такси. Може ли да ми кажете каква е процедурата, какви са необходимите документи, какви са таксите и къде трябва да се платят, какви са сроковете за подаване на документи и плащане на такси. Колата е прехвърлена на името на баща ми и всичко е платено /данък, ГО и т.н./. Предварително благодаря за информацията.
 88. Здравейте, искаме да прехвърлим колата на баща ми на мое име чрез дарение, за да се избегнат дългите процедури и плащането на излишни такси. Може ли да ми кажете каква е процедурата, какви са необходимите документи, какви са таксите и къде трябва да се платят, какви са сроковете за подаване на документи и плащане на такси. Колата е прехвърлена на името на баща ми и всичко е платено /данък, ГО и т.н./. Предварително благодаря за информацията.
 89. здравей rkk - Процедурата е много проста, както при всяко действие с покупка на МПС, само че трябва да си носиш акта за раждане защото там е видно кои са твоите родители.При дарението трябва да присъства и майка ти, ако са семейни твоите родители.Сделката минава обичайно, като само таксата към твоята община отпада (местен данък придобиване МПС).След сделката имаш 14 дни за КАТ, и 2 месеца да я декларираш на твое име в местни данъци и такси към съответната община по местоживеене.Нужните документи за сделката са:лични карти,голям талон на МПС,квитанция платен пътен данък,акт за раждане (твоят), и оценка на МПС. Прехвърляне на МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 052/614442
 90. Здравейте, благодаря за бързия отговор и изчерпателната информация.
 91. iskam da popitam koga e zaguben dogovora za pokupko prodajbata na avtomobil a ne e bil registriran v kat na moe ime kam koiq instituciq moga da se obarna za da izleze 4e avtomobila e bil za zakupen ot men i da bude otnet ot liceto koeto sam go zakupila
 92. Много съм доволен от работата на нотариуса Мирослава Димова-Савова в София.
 93. здравей BUBA Трябва първо да си вземеш препис от договора за покупко-продажба на въпросния автомобил (МПС), от нотариуса при който сте минали сделката за да е видно от там че юридически си собственик, и след това тръгваш по процедурата жалба в Полицията за обсебване на автомобила.Прехвърляне на МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 052/614442
 94. Имам един въпрос - при положение, че сме подписали договор за покупко-продажба, нотариално заверен, продавачът няма право да ме съди, че не съм платил, нали така? В самия договор изрично пише 'при напълно изплатената сума от....'
 95. здравей КИКО Ако в договора за покупко-продажба има следният текст или нещо подобно "ПРОДАВАЧЪТ продава на КУПУВАЧА собственият си лек автомобил марка........., модел......, рег. номер......., рама........., двигател........., цвят..........., за сумата от ...... лева, която сума ПРОДАВАЧА е получил от КУПУВАЧА напълно и в брой, днес, при подписването на настоящия договор. КУПУВАЧЪТ заяви, че e съгласен и купува от ПРОДАВАЧА лекия автомобил, описан в пункт първи на настоящия договор, за сумата посочена по-горе, която сума КУПУВАЧЪТ е заплатил на ПРОДАВАЧА напълно и в брой, днес, при подписването на настоящия договор., освен ако няма някакви документи между вас, с който вие да му дължите сума относно автомобила. Ако няма други документи а само договор за покупко-продажба на МПС, то няма основание да търси каквато и да е сума повече от вас свързана с МПС, обект на договора.Прехвърляне на МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 052/614442
 96. Здравейте! Въпроса ми е: ако закупя автомобил, който вече е регистриран - да кажем в София, а постоянното ми местожителство е Плевен, то необходимо ли е да пререгистрирам колата (да сменям номера и т.н.) в КАТ по постоянно местожителство? Предварително Ви благодаря за информацията!
 97. здравей Stanislava... Да,трябва. В договора за покупко-продажба фигурират данните от лична карта, и където е адреса по нея там става и регистрацията на МПС. Има вариянт, (преди покупката на МПС) да се смени л.карта с местоживеенето където сте под наем или др. но това става в Полицията , като се изисква съгласието на собственика на имота и той удостоверява това с документа (нотариален акт или др.) за собственост.Прехвърляне на МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 0889/890053
 98. здравейте,в странна ситуация съм,купих си кола..преди 2 дни от човек от София,прехвърлихме я както си е по закон с договор за покупко-продажба,понеже трябва да я регистрирам в КАТ Плевен за да ми дадат малък и голям талон на мое име разбрах че ще ми искат квитанция за платени данъци на автомобила...проблемът е че продавачът не ми е дал такава,какво да правя..без такава квитанция и на преглед не мога да мина....давайте съвети...и още един въпрос,задълженията по колата на предишния собственик прехвърлят ли се на мое име с този договор или си остават да висят на негово име ....?????????????????
 99. P.S при положение че още не съм я декларирал като моя и в общината
 100. може ли непълнолетно лице да придобие автомобил? предварително благодаря за отговорите
 101. здравей PETAR.... Не нямаш никакво касателство относно данъците на продавача, те са поименни и си остават за негова сметка.Това ме учудва че искат пътният данък на предишният собственик в КАТ!!! Ако някой ти е казал че е така, по добре провери в КАТ към вашата община, засега данък се изисква само ако бракуваш МПС. Прехвърляне на МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 0889/890053
 102. здравей Emil...Може, след като на сделката се разпише непълнолетното дете, със съгласието на законният представител (най-често родител),който се съгласява в договора и се легитимира с акт за раждане на детето че е родител. www.facebook.com/prehvarlyaneMPS
 103. Здравейте искам да попитам някой компетентен, преди вече 8 месеца, продадох автомобил на познат без да сме ходили пред нотариус, без да сме си правили договори за покупко продажби и т.н. той ми даде исканата от мен сума с малки корекции, аз му дадох автомобила само с малкия талон и с уговорката че след седмица две ще ходим на нотариус да я прехвърлим. Да ама НЕ. Вече 8 месеца не мога да го издиря да я прехвърлим, до преди 4 месеца все отлагане сега съвсем е неоткриваем. Та въпроса ми, как мога да постъпя в дадената ситуация, мога ли да я обявя за открадната и това би ли ми донесло някакви негативи спрямо мен(от гледна точка на закона). Другия въпрос който имам е, ако недай си боже стане някакъв инцидент с колата, аз как мога да докажа че през последнмите 8 месеца не съм ползвател на автомобила. Благодаря ви много.
 104. Здравей Борис.... За съжаление много са чести тези случаи!!! Грешката в случая е че поне е трябвало да си сключите предварителен договор за покупка на МПС.....,но станалото,станало....в този случай ще трябва да обявиш автомобила за обсебен....в Полицията, като в жалбата си подробно опишеш как се е стигнало до това. Не я обевявай за открадната защото това не е вярно, и само може да си навлечеш негативи. Има вариянт в който ако имаш адреса на човека на когото си я продал, да му пуснеш една нотариална покана, и след като изтече срока на връчване да отидеш да се жалиш в Полицията. Успех!!! Прехвърляне на МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 0889/890053, www.facebook.com/prehvarlyaneMPS
 105. Здравейте! Искам да попитам следното: как може да ми се издаде дубликат на големия рег. талон на колата? Понеже ми предстои годишен технически преглед, а без него не ми извършват услугата.
 106. Здравей Alby....Начинът е един ! Отиваш в КАТ, където е регистрирана колата, подаваш заявление, попълваш декларация, че талона не ти е отнет от органите на КАТ или откраднат (защото трябва да заявиш това обстоятелство в Полицията откъдето ти издават служебна бележка), и след съответната такса си получаваш голям и малък талон. По принцип и автомобила трябва да е там за сверка на рама и двигател, а и рег. номера ще се наложи да сменят. Успех!!! Прехвърляне на МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 0889/890053, www.facebook.com/prehvarlyaneMPS
 107. Здравейте! Имам проблем и то много сериозен.Купих (абе направо ми го подариха)един пикап /баничарка/, от едни комшии, които заминаха на гурбет в Германия.Дотук добре, обаче съм изгубил или изхвърлил някъде всички документи на колата и няма нито малък нито голям талон - нищо. Съседа от който взех колата е строител и преди време собственика на колата му я е дал колата,вместо пари за да му се разплати.Сега съседа не може да си дойде от Германия, за да се оправят документи и т.н. Мога евентуално да намеря собственика по регистрационен талон.Та мисълта ми е мога ли евентуално с пълномощно някакво от собственика по регистрационен талон да мога да прехвърля и регистрирам автомобила на мое име. Не става въпрос за колко пари ще ми струва- данъци, нотариуси кат застраховки и други разни такси, а дали има някакъв шанс в случая да си регистрирам колата. Колата е регистрирана в София град , аз живея и трябва да я регистрирам в КАТ София окръг, ако това има значение.Ако можете да помогнете....ще почерпя.
 108. Здравейте г-н Илиев..., Първо трябва да намерите собственика по талон, като ви упълномощи от негово име (ако има и съпруга и тя) да изкарате талони (част 1 и част 2), като нотариално завери една декларация за изгубени талони (от собственика), а в самото пълномощно да имате права и да я прехвърлите сам на себе си, със съответните декларации при прехвърляне на собственост на МПС. Имайте на в предвид че ако големият талон е изгубен автомобила също трябва да присъства в КАТ. Успех!!! Прехвърляне на МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 0889/890053, www.facebook.com/prehvarlyaneMPS
 109. Здравейте, Имам следният въпрос. Преди около 2 години купихме кола. Регистрирахме я в КАТ, но после заминахме за чужбина и не я регистрирахме в данъчното. Каква е процедурата и последствията и как може да се излезе от тази ситуация. Благодаря предварително!
 110. Здравейте Александър.... Тук процедурата е много проста.С договора за покупко-продажба на МПС, оценката на автомобила (УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СТОЙНОСТ НА МПС), квитанция придобиване МПС (тя е по банков път и трябва да са ви я дали при изповядване на сделката) и големият талон на МПС, отивате в данъчното към вашата община и я декларирате. Глобата за не деклариране навреме пада след 2-та година и 2-рият месец.
 111. Здравейте! Имам постоянно жителство в София и временно в Сливенска област. А всъщност живея в Гърция и имам двойно гражданство. Не съм се отписала от постоянното си жителство, тъй като пътувам постоянно. Планирам закупуване на МПС от автокъща в Кърджали. 1. Мога ли да закупя автомобила едновременно на мое име и на името на мой роднина с пълномощно и спазвайки изискванията на КАТ в Кърджали да закупя временни (транзитни) номера, с които да пътувам до Гърция и в рамките на 14 дни да се върна отново в родината, за да направя регистрацията по местоживеене? Причината е, че няма да разполагам с време в деня на покупко - продажбата. 2. Ако автомобилът е на постоянен жител на Сливенско и на мое име (с временно жителство в Сливенско) мога ли да регистрирам МПС-то в Сливенска област, т.е. според временното си жителство? Има ли значение с какъв дял ще участва другият собственик (напр. 10%), за да може регистрацията на МПС-то да стане по неговото постоянно местоживеене, т.е. в Сливен? 3. Може ли продавачът на автомобила да регистрира колата на негово име и само да ми я прехвърли пред нотариус? И може ли прехвърлянето да стане отново на името на двама собственици - с посочените по-горе дялове? В този случай, ще имам ли проблем със смяната на номерата отново за Сливенска област? Благодаря ви предварително!
 112. Здравейте, Благодаря за професионалното мнение в предишният ми въпрос. Искам да Ви помоля и за консултация по следното: искам да продам колата и как е по-добре да направя, да я регистрирам и платя по нея данъците или да извършим продажбата и после да си плащам нещата. Благодаря ви предварително!
 113. Здравейте Alexander.. При изповядване на сделка с МПС, нотариуса при който ще се случи това е длъжен да ви поиска платеният данък за текущата година, а след това Вие с договора за покупко-продажба ще трябва да я отчислите от данъчното подразделение към която сте я зачислили в срок от 2 месеца. Така че първо трябва да я зачислите, да платите данъците до момента на продажбата, и след това да я отчислите. Прехвърляне на МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 0889/890053, www.facebook.com/prehvarlyaneMPS
 114. добър ден,искам да направя регистрация на личния автомобил който е с френски номера,защото сега повечето време съм в България!каква е процедурата и какви документи са нужни? merci
 115. Здравейте! Преди една година купихме МПС, регистрирахме го в КАТ и след около 2 седмици го продадохме. Питахме в Общината дали при това положение трябва да подаваме декларация, казаха ни, че не е необходимо в този случай. Сега обаче получих писмо да се явя в Общината, за да ми съставят акт за недеклариране на купеното МПС. Какво да правя? Благодаря!
 116. Здравейте г-це/жа Димитрова... Имате два начина да решите този проблем. 1.С договора за покупко-продажба на МПС, се отзовавате на писмото и показвате че автомобила сте го продали, 2-седмици след като сте го закупили. 2.Изчаквате срока от 2 год. и 2 месеца, от придобиването и глобата ви пада. Прехвърляне на МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 0889/890053, www.facebook.com/prehvarlyaneMPS
 117. Здравейте, имам следния казус: купих си кола със софийска регистрация,живея в София ,но по лична карта съм от друг град.Въпросът ми е: може ли да я прехвърля на мое име в КАТ София? И ако не ,как и къде? Благодаря!!
 118. iskam da prodam kolata,no surpygata mi e psixi4no bolna neadekvatna kakvo trqbva da napravq za da mina bez neq.Notariysa neiska da ypulnomowava duwerqta da q prestavlqva pred kypova4a,kakvo moje da se napravi.
 119. здравейте Николай... Смяна на адрес (с договор за наем или нотариален акт за собственост) и сменяте личната карта...за да можете да я зачислите в КАТ-София. Прехвърляне на МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 0889/890053, www.facebook.com/prehvarlyaneMPS
 120. здравейте Емо... Назначава се особен представител - ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ СТАТИЯ : http://www.lawsbg.com/lectures/74-grajdansko-pravo/381-postaviane-pod-zapreshtenie.html , и ще разберете действията които трябва да предприемете. Прехвърляне на МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 0889/890053, www.facebook.com/prehvarlyaneMPS
 121. niwo nerazbrax ot tazi stranisna,tova koeto me interesyva go nqma.Blagodarq vi
 122. Здравейте EVA....При вас ситуацията е следната. Щом колата по талон се води на леля ви, то тя трябва да ви даде пълномощно с декларации и да си прехвърлите автомобила нотариално. ВНИМАНИЕ !!! Ако леля ви е била омъжена когато е придобила автомобила, то трябва и съпругът и да участва в сделката. Прехвърляне на МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 0889/890053, www.facebook.com/prehvarlyaneMPS
 123. Здравейте, живея в София, но нямам доказателство за това (документ за временно пребиваване или каквото и да било там - на квартира съм). Ще купувам автомобил от софиянец, тоест автомобила е регистриран в София. Можем ли да го прехвърлим в КАТ София при това положение без смяна на номера или трябва да си го карам в КАТ Пловдив? Благодаря.
 124. Здравейте Станимир... Едва ли има начин да остане със софийска регистрация автомобила, след договора за покупко-продажба и жителство по лична карта в Пловдив на купувача. Единственият начин е: с хазяина на жилището където сте под наем, да посетите РПУ-то, и да смените адреса си.Прехвърляне на МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 0889/890053, www.facebook.com/prehvarlyaneMPS
 125. Здравейте.Наскоро закупих бус,и след като отидох да го прехвърлям,на канала се оказа,че не могат да намерят номера на рамата.Казаха ми да направя заявление за възстановяване на номер на рама.Какво се прави от тук нататък?
 126. Здравей Даниел...При теб би трябвало да се процедира по следният начин: Според марката на буса, отиваш в официалното представителство и сервиз на тази марка и от там изваждат Удостоверение за рама, номер на двигател, kw, и др., данни, и трябва да ти кажат още къде я има изписана рамата по шасито. Самото Удостоверение би трябвало да струва около 50-80лв. Прехвърляне на МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 0889/890053, www.facebook.com/prehvarlyaneMPS
 127. След продажба на автомобил, в определените срокове, трябва да се представят копия от договора за покупко-продажба в КАТ и местни данъци и такси. Необходимо ли е лично собственика да извърши това или е възможно да се извърши от неупълномощено лице?
 128. Каква ще е оценката на автомобил с цена 12300 и год. на първа регистрация 2008? и на тази оценка ли ще се плати данък придобиване?
 129. здравейте Светослав... Цената записана в договора за покупко-продажба, и записана в оценката (УДС), могат да се различават, като нотариалната такса се свормира върху по-голямата стойност, а местният данък е в процентно съотношение от сумата записана в оценката. Прехвърляне на МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 0889/890053, www.facebook.com/prehvarlyaneMPS
 130. Здравейте, казуса е следния - румънска фирма има дъщерна фирма в Б-я, как може да се прехвърли автомобил за времмено ползване в Б-я (за 3-6 месеца) с договор за безвъзмездно ползване и какви документи са необходими/къде трябва да се регистрира (КАТ, община,..)? Благодаря предварително
 131. Здравейте, моят случай е следния:закупих кола юли 2012,регистрирах я в Кат,но не и в общината.Три месеца по късно,колата ми беше открадната и сега събирам документи за застрахователя.Въпроса ми е следния: след като не е е регистрирана в общината ( три месеца,до датата на кражбата),водят ли се данъци на мое име и нужно ли е да отида сега да я регистрирам в общината,при положение ,че вече я няма?Или трябва да чакам първо от полицията да ми съобщят,че я няма и с този документ да отида и в Кат и тогава в Общината? Много ми е объркано...затова очаквам отговора Ви! Благодаря!
 132. Здравейте, искам да продам кола в Германия, но трябва колата да я закараме при купувача, чрез трето лице с автовоз. Как да осъществя сделката по продажбата й, какви документи ще ми трябват? Купувачът иска автомобила да му бъде доставен на място.
 133. Имам проблем !Моля помагаите.Продадох си колата в чужбина (Сирия)върнаха ми талон,гражданска,преглед и обаче единия номер другия са го изгубили.От кат София ме пратиха в районно да са ми написали протокол за откраднат номер ,но там ми казват,че нямат такава практика за изгубен номер в чужбина и ми казват да пиша ,че номера е изгубен тук!!!!????
 134. Преди 10-ина години продадох автомобил, без да минем през нотариус(НЕ ПРАВЕТЕ ТАЗИ ГРЕШКА), с уговорка прехвърлянето да стане след един месец (купувача ми дължеше още пари за автомобила). Човека се укри и до там. Първо опитах да я бракувам - не става:Без талон (от старите - единични), ключове, номера, бележка от фирма за скрап - колата не може да се бракува. В Кат подписах декларация с молба за бракуване, където описах, че не знам къде е колата, че лицето се е укрило и т.н. - не става - искат бележка от районното МВР. Подадох случая в районното, от там се започнаха призовки от квартални инспектори, минах и през тези процедури и РАДОСТ - издадоха ми служебна бележка. Отново на гишето в КАТ, пак декларация и т.н. Това става преди 5 - 6 години, почти бях забравил и ми идва писмо от данъчните, че по данни на КАТ притежавам този автомобил и ме приканват да го декларирам. Както и да е излезнах от този омагьосан кръг след още няколко процедури :) и данъчно бреме :) за моя сметка. Патил човек си взима поука, но не и аз. Миналата година продадох скутерче 50 куб. Много сериозен купувач, телефони, адрес и т.н. (взима го събота с уговорка прехвърляне при нотариус - понеделник). Колеги - кошмарът отново се завръща - телефоните на купувача не отговарят, на адреса няма такова лице, не ме търси и т.н. :). Днес получих уведомление от "Гаранционен фонд" Да направя ГО иначе сезират МВР - да ме санкционира и т.н. На всичкото отгоре, четох по форуми, че ако някой се пребие с моторчето (без ГО), не може да претендира за неимуществени вреди, и т.н и т.н.
 135. Здравей.....След всичко което препатил с предното МПС, пак си допуснал да се случи така, но никой не е застрахован !!! В твоя случай може да се процедира така: обсебване на веща (освен ако не си подписал някакъв документ, като пълномощно, предварителен договор за покупко-продажба на МПС, разписка за получени суми свързани с МПС). Ще трябва да обявиш скутера за обсебен, т.е. присвоен, или ако ти попадне пред очите някъде, да смъкнеш номера, а той не може да го преиздаде, без да те потърси. Прехвърляне на МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 0889/890053, www.facebook.com/prehvarlyaneMPS
 136. Привет,синът ми живее в София и е с временно софийско жителство.Дали ще може да си регистрира кола на негово име в КАТ София,а не по лична карта за живеене ?
 137. здравей Сашо...Какво значи временно жителство? Трябва да си смени личната карта, на адреса който сега обитава, и така ще може да си направи регистрацията в КАТ-София, като след това ще трябва и да я декларира в МДТ (МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ. Прехвърляне на МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 0889/890053, www.facebook.com/prehvarlyaneMPS
 138. Аз пък моят вече бивш автомобил WV Passat си го прехвърлих много лесно. От София съм и всичко стана много лесно и бързо. На бул.Христо Ботев N:157 има офис на "Бул Инс" един зелено - бял , в него си направихме оценката (пише се за 5 мин). След това през един офис от този има нотариус и там прехвърлихме автомобила. Всичко беше екстра, препоръчвам ви го ! ;)
 139. на името на съпруга ми в КАТ се водят 5 коли 2 от които продадени предполагам с пълномощно преди повече от 20г 1 продадена чрез покупко продажба при нотариус но въпреки това не е прехвърлена от купувача.Как трябва да постъпим като нямаме никакви документи за тези неща.
 140. Здравейте, Искам да разкажа следната ситуация, карам кола с чуждестранна регистрация, която е собственост на баща ми. Искам да си прехвърля на мое име и да си я рег. тук в БГ. Какъв е реда? Предварително Ви благодаря!
 141. Здравейте, искам да попитам плаща ли се данък придобиване за ремарке на лек или товарен автомобил?
 142. здравейте МЕГИ....Моят съвет е да собственика(съпругът ви) да отиде в КАТ, и да си вземе от там Удостоверение, за автомобилите на който е прекратена регистрацията, защото има вариянт това да е станало служебно !!! Прехвърляне на МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 0889/890053, www.facebook.com/prehvarlyaneMPS
 143. здравей ЛЮБО.....Не става ясно, автомобила дали е бил закупен, с цел да се регистрира тук в Бг., или той я придобива като гражданин на държава в Е.С. При 1-вият случай, може да се приеме че автомобила е внесен във ваша полза, където той декларира това обстоятелство. При 2-ият случай, един договор за продажба ще свърши работа.Прехвърляне на МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 0889/890053, www.facebook.com/prehvarlyaneMPS
 144. здравей МАРИЯ... Ремарке било то за лек или товарен автомобил до 10 тона, не се изисква нотариална заверка, ако участниците в производството присъстват в КАТ, където ще разпишат договора между тях. Може да се подпише и договор пред нотариус, като местния данък за съответната община не се заплаша. Прехвърляне на МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 0889/890053, www.facebook.com/prehvarlyaneMPS
 145. Здравейте! Живея в Алжир,искам да продам автомобилът си,собственост на фирмата ми,като аз съм едноличен собственик.Възможно ли е да продам колата в някоя от съседните на Алжир страни?И какво следва след продажбата? Предварително благодаря!
 146. Здравейте,отново пиша,с надеждата някой осведомен да ми помогне.... Вече не става дума за продажба на колата в Африка. Необходимо е да прехвърля собствеността от фирмата ми на мен самата.Запозната съм с необходимите документи в случай,че направя покупко/продажба.Но след това какво следва?Подмяна на талона само по документи,защото запазвам номерата,отписване в общината......и....????
 147. здравейте Танита....Процедурата след договора за покупко-продажба на МПС е следната - с договора, талона на МПС (малък и голям), гражданска отговорност за МПС, отивате в КАТ в 14 дневен срок, където ще ви сменят собствеността по талон, и ще имате 2 месеца за деклариране в МДТ (местни данъци и такси). И същевременно отписвате въпросното МПС от МДТ. Прехвърляне на МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 0889/890053, www.facebook.com/prehvarlyaneMPS
 148. Здравейте, Имаме трактор, наследен от мен и сестра ми от баща ни. Скоро го отрегистрирахме от КАТ и го регистрирахме в КТИ на мое име със съгласието на сестра ми. Каква е сега процедурата и какви документи ще трябват пред нотариус за да го продадем? Необходимо ли е и сестра ми да присъства, ако ми е дала пълномощно да я представлявам и да го продам, при положение, че е регистриран само на мое име?
 149. здравейте Силвана...Това е хубаво че сте го регистрирали в КТИ. До колкото разбирам, трактора е наследнически, и при една продажба няма как да се докаже, че точно така е било, защото талона от КТИ (белият) е само на ваше име или и сестра ви фигурира в него? Ако само вие фигурирате в талона, и сте омъжена, то трябва и съпругът ви да се яви при продажбата (поради причина че няма как да се докаже наследството). Прехвърляне на МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 0889/890053, www.facebook.com/prehvarlyaneMPS
 150. Имах кола (1991), която не ползвах повече от година. Реших да я предам за отпадъци. По интернет намерих такава фирма. Дойде един господин, взе ми документите, плати ми 400 лева и не ми даде никакъв документ. Аз настоявах, той крещеше и просто отмъкна колата.Обадих се в полицията (7 август 2012 г.). После са викали и него, той щеше да ми донесе някакъв документ... Нито съм го виждал оттогава, нито съм го чувал. Необходимо ли е нещо да правя и какво? Предварително ви благодаря.
 151. Здравейте,повече от 10 години съм спрял автомобил поради катастрофа. Имах и туристическо ремърке и поради неползуване престанах да плащам местния данък. Не помня дали съм подавал някаква декларация за същото. От скоро разбирам че ми висят някакви неплатени данъци. На всичкото отгоре съм с инвалидност и не се трудя. Помогнете със съвет как да спра данъка на туристическото ремърке и катастрофиралата кола. Предварително благодаря.
 152. Здравейте колеги,бих се радвал много ако може дами помогнете по един може би правен въпрос. Значи един приятел прави бартер с един циганин супер измамник се оказа с цигани даси нямате работа как се е навил и аз не знам просто .На колите и се разбраха даги покарат 1 ден и после ако неим харесват да сиги върнат,хубаво де ама на другия ден му звани на мангала и мангала офейкал на някъде и колата я скрил няма помен от нея дори,и му звани да връща колата той вика че имало сделка щото в него са малкия и големия талон на колата което е голямата грешка в случая на моя приятел.В приятеля ми остана на другата кола само малкия талон а мангала държи големия талон.И сега моя човек се е видял в чудо не знае какво да прави и към кого може да се обърне за помощ даму върнат колата защото реално не е имало сделка и колата не е прехвърляна с нотариус.Но мангала го държи за гърлото щото има и малкия и големия талон пък моя човек има само малкия на другата кола и не знам и аз просто как щесе оправи тая бъркотия и към кого дасе обърне за помощ. Ако подаде примерно жалба в прокуратурата дали могат да помогнат нещо или няма смисъл дасе занимава с глупости. Значи реално какво е станало,тоя манго се подвизава като ужким търговец на коли пък той не е търговец ами направо крадец.Та научил моя приятел за него и утива там и мангала му показва една кола и той на пръв поглед я харесва и му дава малкия талон на неговата ма се оказва че вътре е и големия талон което в случая е шита.И на другия ден като разбира че мангала му е пробутал някаква супер барата и му казва че разваля сделката и идва даси вземе неговата кола ,то реално зделка не имало само уговорка някаква ама циганска история общо взето.И мангала вика а тя колата е продадена брат сърши му вика и той го плаши че реално не е имало сделка и ще има неприятности с полицията и мангото се крие в момента и не връща колата,не знам като има и големия и малкия талон дали може да продаде колата без разрешението на собственика,мисля че не,пък и колата има 1000лв. неплатени данъци и не знам кой нотариус ще се навие на такава сделка.Другото което е другата кола е в моя човек но той има само малкия талон а мангала държи големия и реално той е собственика на колата.То реално не е имало сделка просто уговорка но мангала има големия талон на нашата кола и сега ни държи с него и се чудим дали може само с него да продаде колата ,да направи някави измами с някой нотариус да прехвърлят колата и моя човек да духа супата. От мен да знаете с мангали търговци на коли да си нямате работа щото ще горите яко,както и този случай аз като ми каза направо ми дожаля за момчето и как саго измамили супер нагло тея мангали и сега се чудя как мода даму помогна. Не знам колеги някой ако ги разбира повече тея правните въпроси да даде съвет,оказа се че мангала работи по някаква схема и там има и други изгорели по подобен начин с коли и го знаят в прокуратурата. Сега се чудим най вече дали наистина може да продаде колата само с големия талон ,без съгласието на собственика и при положение че има 1000лв. данъци кой луд нотариус щесе навие на такава сделка,ако примерно нотариуса наистина е продал колата ако писне в данъчното дали могат даму направят проверка нещо и даго гъзят лошо.
 153. здравей fastandangry.... Цялата работа е за прокуратура!!! Това си е обсебване на автомобила! Като за начало може да отиде до КАТ, да провери дали автомобила няма сменена собственост, т.е. да е продаден вече на трето лице. След това жалба в прокуратурата, и да опише дословно как са се случили нещата. Успех. Прехвърляне на МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 0889/890053, www.facebook.com/prehvarlyaneMPS
 154. Реално с мангото не е имало сделка просто някаква устна договора,която в последствие е отпаднала и сега се чудим най-вече дали само с големия талон може да продаде колата на друго лице при положение че моя приятел е собственик и колата има 1000лв. данъци тука за плащане преди дасе продаде. Шоуто не свършва до тука,днеска моя човек си нае адвокат и моментално приготвиха жалба до прокуратурата да може колата да се обяви или за обсебена или за открадната и да я запорират веднага,говорил е също адвоката с главния прокурор,става дума за един тип изпечен измамник който се подвизава в град Павликени и там всички го знаят има има поне 3-4 човека изгорели по същата схема с техните коли,а после се оплаквал и им вземали и колата която им е дал и го духали от всякъде,и моя човек като разбра веднага си нае адвокат и задвижиха нещата. На наглия манго колата е скрита в един сервиз пък да сия търси ако иска.А тази на моя човек явно с добро няма да може да сия земе ще опита с други средства. Адвоката го посъветва да обяви колата за обсебена не за открадната защото един път вече е пискал в полицията но без особен резултат,явно циганина има връзки там и затова се принуди да наеме и адвокат. Случката колеги не свършва до тук.Стой моя човек днеска и по едно време звани някакъв друг циганин и вика брат купих колата кога ще доиш да я прехвърлим и моя човек вика готово ве брат понеделник идвам и мангото много весел че сие купил кола затваря.След това общ приятел звани на моя човек,брат изгоря приятеля ми продал си неговата кола пък взел твоята,ама как я взел и той не знае.И утива моя човек в гаража на общия приятел и званият на мангото и тоя вика брат връщай колата изгоря тоя път моя приятел има връзки в икономическа полиция и колата е запорирана.След това мангала звани на моя човек и го плаши че колата е продадена на части като според адвоката и според общия приятел това е постановка и част от схемата.И моя човек му казва брат или връщаш колата утре или в вас идват качулати и я намират и тия вземат ,мангала плаши че утишал един къде и извадил седалки всичко от нея и я продал на части и че никога няма да я намери моя човек,но според адвоката и според общия приятел това е постановка и колата е скрита някъде но ако ги притиснат ченгетата и ще обадят къде е колата. Явно е това че мангала и другия мангал въртят някаква постановка и схема ама кой на кого е продал кола не е ясно много,ще видим утре какво ще стане. Днеска пък стой моя човек и поено време звани мангото в който е колата.О брат тя обявена за национално издирване,ти играеш с другия мангал правите ми постановки и искате да приберете и моята кола.При което моя човек се изнерви и му даде телефон на адвоката му той да оправя кашата защото друга оправия с тези мангали и сделка няма да има.само съд и прокуратура. Ха сега научих че мангала в който е колата фанал и отишъл и продал цд-то и джантите на колата за 1000лв. и гумите също.И седалките също е продал тоя нагъл мангасар ще гори лошо. Баси и работата тея мангали или са много тъпи или са много нагли.Аз му викам колата обявена за национално издирване той смотаняка фаща и почва да продава от нея иси мисли че пари ще изкара само че не е познал.Чудя се сега явно че ще има дело и съд ако моя приятел спечели и се окаже че на мангала на името няма нищо а кара джип за 50 000 дали ще може примерно даму измъкне 5000.Тя колата че е за продан за продан е ами дано моя човек земе и някой лев за пропилените нерви.
 155. Аве ако имам снимки на откраднатите работи от колата колеги и ги представя пред прокуратурата дали могат да послушат пред тях и да докажа какво е откраднал тоя наглия мангасар от колата на моя човек.И долу горе колко трае едно такова дело някой въобще чувал ли е за подобен случай,да даде някакви добри правни съвети.
 156. Имам също и достоверен свидетел който ми е добър приятел и тоя манго мисля даго съдя до дупка.
 157. След малко моя човек утива в кат,ако този наглия мангасар е прехвърлил колата без негово знание,утива право в данъчното и назначава данъчна инспекция на случая и икономическа полиция ги подхваща тея върли цигани пък да видим кой кого е измамил.Освен това този в който е колата в момента заплашиш че щял да я насече на скрап и никога дан може да я намерим къде е.И фанал с цялата си наглост и продавал от нея каквото може и си мисли че е спечелил пари и че ще оставим тъка работите само че не е познал тоя път.
 158. Значи какво стана,циганина в който е колата май наистина е изглупял и е нарязал колата на части,другия пък дето е измамил моя човек не казва нищо ама и не смята да връща колата и явно щесе съдим.Чудим се сега ако няма нищо на негово име което е практика при измамниците как може даго обуем даму земем парите.
 159. Приятел има пък следния проблем,преди 1 година е продал колата на един с пълномощно и вчера в пощенската кутия хоп данъци 650лв.Той се изнерви и отиде при този който е правил сделка с него и вика защо не плати данъците и ме измами,пък оня го попържал и му казал че колата е продадена и няма да плати никакви данъци.Та казуса е следния,щом има сделка при нотариус с пълномощно кой може да я развали и моя човек да прибере колата си,защото явно оня няма да плати данъците и се мисли също за голям тарикат.
 160. Здравейте, Имам автомобил, който искам да продам. Карам го с пълномощно, преупълномощена от предишен собственик, а човека на чието име е колата е починал отдавна. Сега, за до го продам и новият собственик да си го прехвърли на негово име, какво следва да се направи - може ли да го преупълномощя с всички права въргу автомобила и после той да си го прехвърли и пререгистрира? Благодаря предварително.
 161. Здравейте,какво трябва да направя за да продам колата си тук в чужбина(Белгия)кадето съм в момента.Колата ми е с Български номера и искам да я продам на Българин?
 162. Имам подобен проблем .Здравейте, Имам автомобил, който искам да продам. Карам го с пълномощно, преупълномощена от предишен собственик, а човека на чието име е колата е починал отдавна. Сега, за до го продам и новият собственик да си го прехвърли на негово име, какво следва да се направи - може ли да го преупълномощя с всички права въргу автомобила и после той да си го прехвърли и пререгистрира? Благодаря предварително.
 163. Zdraveite, Imam spechelen skuter ot tombola. Prodajba moje li samo s dvustranen dogovor da stane. Skutera e nov, ne e polzvan i ne e registriran nikade. Ako ne moje molia da mi dadete savet kak e pravilno da postapia. Blagodaria
 164. Здравейте! Имам следното питане: какви са необходимите документи за регистрация на МПС на дете инвалид и трябва ли да плащаме данък при самата регистрация? Благодаря Ви предварително
 165. Искаме да продадем Трабант-а на баща ми на купувач от Германия. Имаме купувач там, но не знаем какво е необходимо да се направи за да се осъществи тази покупко-продажба. Мислехме той да направи дарение на сестра ми когато тя дойде в БГ и тя като се върне в Германия да му го продаде. Не знам така ли е по-добре да се постъпи или има по-удачен вариант. Не знаем и какви документи ще са нужни за да премине цялото разстояние оттук до там. Ако ме ориентирате кое как е най-добре да се направи ще съм ви много благодарна. Жени
 166. ZDRAVEITE ISKAM DA POPITAM,JIVEYA V 4UJBINA I SKAM DA ZAKUPYA KOLA OT BALGARIA OT KAKVI DOKUMENTI SE NUGDAYA I MOJE LI MAIKA MI DA ZAKUPE AVTOMOBILA NA MOE IME,I SLED ZAKUPUVANETO TRYABVA LI DA SMENA NOMERATA SLED KATO KOLATA NE E OT MOYA GRAD OT KADETO SAM AZ,ZAGTOTO ISKAM DA SMENYA NOMERATA POSLE V DARGAVATA V KOYATO JIVEIA
 167. Здравейте интересува ме трябва ли да се минава през нотариус ако купувам регистрирано туристическо ремарке от същата област и не искам да сменям регистрационните табели.
 168. Със съпругата ми имаме автомобил придобит по време на брака, може ли тя тя да ми го дари продаде или откаже от собственост в моя полза и по какъв начин?
 169. Zdraveite, v dogovora za pokupko prodajba sam s li4na karta ot drug grad, kolata e sas sojiiski nomera...ako mejdu vremenno si smenq li4nata karta s postoqnen adres Sofiq...ste moga li da q registriram v Kat Sofiq??
 170. здравеите,купих мотор,които е 125кс имам договор със продавча които не е нотариано заверен.мога ли да го продам без да сам го регистрирал в кат в рамките на 14дневния срок.да добавя че мотора е с бг регистрация
 171. Здравейте, Имам следния проблем, който не знам как да разреша. При пътуване в Германия харесахме кола и решихме да я закупим, но се наложи да продадем там колата с която пътувахме.Продадохме я на авто-къща и съответно сключихме договор за продажбата, като мислихме, че този документ е достатъчен, за да я отрегистрираме в КАТ, но от там ни върнаха.Искат документ в който се вижда, че колата е регистрирана в Германия.Не ми е ясно как и от къде да вземем такъв документ при положение, че колата е в автокъща и те не са длъжни да я регистрират. Благодаря предварително!
 172. Здравейте,искам да попитам при смяна на собственост в КАТ на мпс,само с документите ли се ходи или и автомобила, и аз и продавача сме от София,защото си купих кола,но все още нямам книжка и няма как да я закарам.Благодаря предварително!
 173. Здравейте, Имам следния проблем: Мой роднина закупи за мен автомобил от чужбина (ЕС). Колата е с немска регистрация имам всички документи за покупко-продажба и т.н. Въпросът ми е какви документи са ми необходими да регистрирам/продавам или преопълномощавам 3ти лица за в бъдеще?
 174. Здравейте! Предстои ми да си закупя кола,въпросът ми е,може ли приятелят ми да я кара? Какви документи ще са му необходими? Трябва ли да се извади нотариално заверено пълномощно на негово име,за да може да я кара,когато се наложи или е необходимо? Благодаря!
 175. Да, би било да има пълномощно, и в него е хубаво да има права да ви представлява в КАТ и Застрахователи, както и да получава и застрахователни суми (ако желаете). Това би ви спестило време ако има някакво застрахователно събитие. Прехвърляне на МПС,оценки МПС, изгодно, експресно, гр.ВАРНА,ул.Ангел Кънчев 10 партер. Тел. 0889/890053, www.facebook.com/prehvarlyaneMPS
 176. Не мисля,че определено за шофиране на чужд автомобил е необходимо пълномощно.Ако приятелят Ви искате да Ви представлява пред банки и други такива институции,съм съгласен,но за шофиране не е задължително.
 177. Здравейте, имам следното питане... Искам да си продам мотора на човек, който живее в Лондон. Въпросът ми е има ли начин да му изпратя мотора до Лондон без аз да присъствам? Как ще сключим договора след като аз ще му го изпратя с автовоз и няма да съм там? Възможно ли е да му продам мотора без да присъствам?
 178. Здравейте, искам да попитам следното: може ли документи за нотариус - всякакви пълномощни за коли,имоти,за деца, декларации,договори и др., да бъдат подготвяни от заложна къща? Бях при нотариус в София, на бул. Христо Ботев до жп-гарата близо, и там лично нотариуската предполагам - Радева,ме прати в съседния до нея офис при колегите и, за да ми подготвят документите, които исках. Имат ли нотариусите такива служители - от заложни къщи, честно казано аз поисках да питам, но този мъж, който дойде и ми каза да го придружа, беше доста заплашителен. Платих му 15 лева за да ми напише пълномощно за дете, дадох му всичките си документи.Докато бях там дойдоха други хора, на тях казаха че 20 лева ще им вземат за някакъв договор, че нотариуса така работел с тях.Нотариуса, вече някаква друга жена и аз не знам там колко нотариуси има, накара ме направо да се подпиша без никакви въпроси, и тя ми взе толкова лева. Нямам много опит с нотариуси и искам да знам да не би това да е някой от онези нотариуси, които продават без хората имотите им и тн? Защото не ми изглежда правилно нотариус директно да работи със заложна къща и всички първо от там да минават та да платят два пъти.
 179. Здравейте.Бих искал да попитам следното:Имам постоянен адрес в София,но купувам кола от друг град (далечен).Мога ли да я регистирирам още там и да я прехвърля на своя име там,понеже там работя и имам нужда от нея?Или трябва задължително да е по адр. регистрация?
 180. Регистрацията става по местоживеене по лична карта, или както е във вашият случай в КАТ-София, 14-дни от датата на договора за покупко-продажба.
 181. Благодаря Ви, Илиян Илиев
 182. закупих автомобил с варненска регистрация с договор нотариално заверен.Аз съм от шумен.не можах да и направя регистрация в кат шумен и я продадох на фирма занимаваща се с разфасоване на коли.сега не мота да бракувам автомобила , тъй като от кат шумен ме изпращат във върна , а от кат Варна ми казват че не мога да я бракувам тъй като нямам варненско жителство
 183. Да ви разкажа за класния софийски нотариус при когото ме заведоха да си купя колата! Намира се на бул. Христо Ботев съвсем близо до жп гарата. Някаква жена, Румяна Радева й беше името на нотариуса. Първо, въобще е трудно да минеш по тротоара около офиса й защото пред него ходят едни грандиозни мутри, които викат че при тях е нотариуса, и няма значение дали просто си минаваш, те те спират и почват да те разпитват. Това което видях за 2 часа престой там - на тротоара същите тия бабаити след като те разпитат почват да ти вземат лични карти, талони, данъци и ти казват - за да влезеш при нотариуса трябва аз да съм те обслужил първо. И наистина - като влезеш при нтотариуса да чакаш , служителките там те пращат при колегите си да ви подготвят документите казват. А всъщност престижното обслужване е от заложна къща - сещате се, от тия при които се залагат коли, имоти, вещи и на които работата им хич не е читава. Ама щом нотариуса лично те праща - хорицата отиват, включително и аз, нали съм овца българска без да се замисля отивам. А шефовете от заложната къща си сложили реклама - те са Нотариуси, Адвокати, Застрахователи, няма други като тях казвам ви ей, софийските герои! Евтино ми написаха договор който се видя че е на нотариуса и ми взеха 40 лева, на страшна далавера се оказах. После айде чакай нотариуса да се подпишеш пред него. Там май работят трима четирима нотариуси всъщност, щото хората се подписваха пред най-различни госпожици. Айде и там парите давай, на тоя момент са много любезни.. Ама в КАТ като ми намериха грешки във великия договор, та се връщаш до София, при великата нотариуска дето не си е свършила работата за която си й платил двойно.. Не знам хора, ама в нащто село такъв нотариус със собствена заложна къща немаме..
 184. Здравейте, Сключих сделка за закупуване на автомобил, с договор покупко-продажба, колата е със софийска регистрация, а аз съм с пловдивска лична карта, но искам да сменя постоянния си адрес - бих ли могъл първо да сменя личната си карта, и адрес, в София и след това само да сменя талона на колата на мое име? Благодаря!
 185. имам и аз един въпрос преди 4-години продадох 4- коли в края на 2015г. ми престигна писмо че имам да плащам данъци за изминалите години в писмото пише че мнеса деклалирани някои да ме светне какво трябва да направя от тук нататък
 186. Здравейте,аз имам следния случай.живея в Австралия от 4 години. В България имам лек автомобил, за когото баща ми е намерил купувач.Баща ми има генерално пълномощно да управлява, продава автомобила да ме представлява пред всякакви институции във връзка с дейностите по продажба и прехвърляне на автомобила. Оказва се обаче,че при прехвърлянето му пред нотариус,трябва лично попълнени от мен заявления че нямам неиздължени данъци. Същите трябва да бъдат подписани пред нотариус, чиийто функзии тук изпълнява консула.Та, аз трябва да имам запазен час с него в Канбера, да пропътувам разстояншето със самолет, за което трябва да платя половината от цената на колата. Бих искала да зная дали няма друга нъзможност за оформяне на необходимите документи? Благодаря предварително!
 187. Здравейте.Моля за помощ ако някой се е сблъсквал след следния казус: Аз и съпругата ми имаме автомобил закупен по време на брака. В талона(КАТ) и в общината колата е вписана на мое име. В момента сменям адресната си регистрация(постоянен адрес) от Пловдив в София , при което съм задължен да сменя личните си документи (ЛК и книжка) и да пререгистрирам колата според новия си постоянен адрес . Търся най-изгодния и безболезнен откъм нерви/време/средства начин да реша проблема с пререгистрацията на колата -например дали мога да прехвърля колата на името на жена ми(имайки предвид ,че колата е закупена по време на брака),каква би била процедурата съответно в КАТ и в общината .
 188. Здравейте! През 2009 закупих автомобил като сделката мина при нотариус. След това минах през даначното където автомобила вече се води на мое име . При отиването ми в Кат за смяна на талоните ми казаха че е запориран от съдия изпълнител . Автомобила ми беше продаден от жена , пълномощник на баща си който е президент на фирма . Тоест колата е била на фирмата им. Но тъй като са имали заеми към банка , то банката чрез съдията го запорира . Сега данъците са на мое име ,а не мога нито да я продам , нито да я бракувам ....нищо - тъй като не съм собственик по талон . И накрая .....жената която ми я продаде не е в България , а баща й почина . Какво да правя за да излеза от тази схема и да се отърва от колата в даначното( загубата на стойноста на колата не ме интересува) . Моля за съвет !!
 189. Здравейте имам следния въпрос. Преди време приятелят ми купи кола мина през нотариус,но нещата се стекоха доста лошо и трябваше да замине и така не успя да смени талоните за собственост на колата. Сега продаваме колата и ме интересува може ли тя да се прехвърли нотариално само с договора за покупко продажба за мпс-то. Благодаря предварително.
 190. Здравейте. Преди 10 дни с купик автомобил внос от Швейцария и му изкарах транзитни номера. За съжаление обаче някъде се изгуби талона на колата. Имам копие на талона. Има ли начин колата да бъде регистрирана с копието?
 191. Здравейте ! Нуждаете ли се от законна и бърза услуга по заема? В момента предлагаме 3% заеми от всички видове, бизнес кредити, лични заеми, автомобилни заеми, земеделски заеми или финансиране на проекти? Предлагаме заеми на компании и физически лица по целия свят, консолидиране на дълга, въпреки че имате нисък кредитен рейтинг и ви е трудно да получите заеми от местните си банки или от финансови институции? , И сега имате трудно да се занимавате с банката си или с други финансови институции? Имате ли нужда от спешен заем, ако отговорите? (Ryanloaninvestment001@outlook.com) ние даваме всички видове заеми. Кандидатствайте сега и спечелете спешно! * Заеми между 50 000 и 50 000 000 * Изберете от 1 до 30 години, за да погасите. * Гъвкави условия за заем. Всички тези планове и още, свържете се с нас сега. Свържете се с нас по имейл: за кредитната компания, която ми помогна тук, е техните данни за контакт (ryanloaninvestment001@outlook.com) поздрави Мениджмънт. Обадете се или пишете ни номер: +27 (0603170517) Факс номер 086 556 1422 Свържете се с Вашия бърз кредит сега!
 192. Здравейте, имам следният казус. През 2012 година продадох МПС с договор за покупко-продажба, нотариално заверен. Нотариуса ми каза, че аз не трябва да правя нищо повече, задължение на купувача е да си регистрира МПС-то. Сега в онлайн банкирането ми излиза за плащана на данъци и такси това продадено МПС. Въпросът ми е, каква е процедурата за отписване от общината на въпросното МПС, трябва ли да ходя до КАТ и да си вадя заявление за смяна на собственост? Тоест каква е процедурата? Благодаря за бързият отговор.

Добавете коментар