Регистрация на ООД

Целта на процедурата по регистрацията е вписването на бъдещото дружество в търговския регистър. Търговският регистър е публичен.


Важно: Благодарим за многобройните позитивни коментари, относно статията! Описаната процедура може да е претърпяла промени от създаването й. По търговския закон често се променят бланки и се добавят нови нужни декларации. Препоръчваме за изпълнението на процедурата да се обърнете към адвокат. Адвокатите и адвокатските дружества ползват отстъпки от таксите на Агенция по вписвания поради това, че ползват електронни подписи. Много от тях могат да предложат напълно приемлива цена: регистрация на ЕООД и ООД (189 лв. крайна цена с всички такси и разноски), близка с тази, която бихте заплатили ако извършите регистрацията сами.

Последващите промени на обстоятелствата, отнасящи се до търговското дружество също подлежат на вписване. Тези вписвания оповестяват заявените факти и обстоятелства пред обществеността, но също така имат и конститутивно действие.


Търговското дружество е обединение на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. Отделните търговски дружества имат и различни особености. При ООД за задълженията на дружеството отговаря самото дружество до размера на неговото имущество. Имуществото на дружеството е отделено от това на съдружниците.


Регистрацията на търговското дружество се извършва в териториалните звена на Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието, а не в Окръжните съдилища, както бе доскоро. Води се електронен регистър, а справки за различните фирми могат да бъдат правени по Интернет, откъдето всеки има достъп до учредителните актове, заявленията за вписване и всички други документи, свързани с дружествата. Освен това, вече отпадна регистрацията по БУЛСТАТ за дружествата /вкл. за ООД/, които сега имат. т. нар. ЕИК /единен идентификационен код/. За фирмите, на които все още предстои пререгистрация, техният БУЛСТАТ номер ще бъде въведен в базите данни на Търговския регистър като ЕИК, т.е. за тези фирми разликата ще е само в наименованието. Отпадна също така задължението за обнародване на актове, свързани с търговската регистрация, в Държавен вестник /вкл. за ООД/. Всяка фирма следва да има уникално наименование в национален мащаб.

Самата регистрация вече е възможна и изцяло по интернет /вкл. за ООД/, в случай че заявителят притежава електронен подпис. Вписванията, заличаванията и обявяванията се извършват въз основа на заявление по образец, който при всички случаи бива сканиран и качен в Интернет. За извършването на справки, издаването на удостоверения, както и за вписванията и обявяванията се заплаща държавна такса, а самите удостоверенията се издават веднага след заплащане на таксата във всяко териториално звено на агенцията.

Процедурата започва със запазване името на фирмата.


 

Запазване на фирма

 • Фирмата се изписва задължително на български език. Образците на заявленията позволяват да се заяви и транслитерация на фирмата по желание на търговеца. Примерно  “ЛоусБГ”  ООД би могло да се превърне в “LawsBgLtd или да бъде записано по какъвто и да е друг начин, отговарящ на звученето на наименованието. Наименованието се определя свободно от търговеца, като не трябва да въвежда в заблуждение и да накърнява обществения морал.

 • Абсолютно всеки може да запази име на фирма преди подаване на заявление за вписване.

 • Заявлението за запазване се отразява в търговския регистър по реда на постъпването. По всяко заявление се извършва проверка дали друго лице няма права върху фирмата и дали е платена дължимата държавна такса. Преди попълване на заявлението Д1 е добре да бъде проверено съответното наименование не е вече  заето. Това може да бъде направено на страниците на сайта на търговския регистър,

 • Запазването има действие два месеца от датата на подаване на заявлението.  През този период липсва възможността друг търговец да се впише в търговския регистър под същото наименование.

 • Запазената фирма е неотчуждима и непрехвърлима. Запазването има действие върху територията на цялата страна. Таксата за запазването на фирма възлиза на 50 лв.

Следва провеждането на учредителното събрание и подписване на учредителния акт /дружествен договор/.


 

Учредително събрание

 • Учредителното събрание се свиква от някой от учредителите на дружеството. ООД може да бъде учредено от две или повече физически или юридически лица. Определя се съответният дял от капитала на дружеството за всеки един от учредителите. Обикновено този дял зависи от размера на вноската на съответния учредител в капитала на дружеството. Учредителите могат да бъдат представлявани на учредителното събрание с пълномощно с нотариална заверка на подписа. В случай, че ООД следва да стане учредител на друго ООД, то бъде представлявано от управителя си или от упълномощено друго лице.

 • Дружествен договор. Процедурата по учредяване включва първоначално подписването на дружествен договор, респ. учредителен акт /при ЕООД/. Възможно е да се проведе учредително събрание, но не е задължително. За дружественият договор е необходима обикновена писмена форма, с изключение на случаите, когато някой от съдружниците внася недвижим имот в имуществото на дружеството под формата на апортна вноска.

-  фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството;
-  предмета на дейност и срока на договора;
-  името, съответно фирмата и единния идентификационен код на съдружниците;
-  размерът на капитала. Капиталът не е нужно да бъде внесен веднага;
-  размера на дяловете, с които съдружникът участвува в капитала;
-  управлението и начина на представителство – определя се управител или управители;
-  предимствата на съдружниците, ако са уговорени;
-  други права и задължения на съдружниците.

 • Протокол от учредителното събрание. За действията, извършени на учредителното събрание се съставя протокол, в който е записан дневния ред на събранието и са описани взетите решения.


 

Други необходими действия

 • Едно от изискванията на закона е нововъзникващото юридическо лице да има управителен и представителен орган. Необходимо е да бъде сключен договор за възлагане на управлението с бъдещия управител на ООД.  От страна на дружеството договорът се подписва от едноличния собственик на капитала /при ЕООД/ или от упълномощен от учредителното/общото събрание на съдружниците съдружник. В писмена форма следва да бъде съставен и протокол от съответното общо събрание.

 • Капитал. Минималният капитал на ООД засега е 5 000 лв. Дяловете на съдружниците не могат да бъдат по-малки от 10 лв. Капиталът се внася в специално открита набирателна сметка. В банката следва да бъде представен и  учредителния дружествен договор. При учредяването трябва да са внесени поне 70% от капитала, като всеки съдружник трябва да е внесъл поне 1/3 от дела си, но не по-малко от 10 лв.

 • Възможно е, вместо пари, някои от учредителите да внесат под формата на апортна вноска в капитала на дружеството вещи /машини, оборудване, недвижими имоти и др./ или вземания. За да се избегнат спекулациите, законът предвижда тези вещи да бъдат оценени от три независими вещи лица, посочени от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. Когато се внася недвижимо имущество, след възникване на дружеството, управляващият/те го лица, взимат мерки за вписване на съответната промяна по партидата на имота в имотния регистър към Агенцията по вписвания, където се представя нотариално заверено извлечение от дружествения договор.

Следва процедура по заявяване и вписване на нововъзникналото дружество в Търговския регистър към Агенцията по вписвания.


 

Необходимите документи за първоначална регистрация и вписване обстоятелства относно ООД се посочват в заявление по образец, съгласно приложение № А4 към Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър.

Процедурата по пререгистрацията започва с подаване на заявления А4 и Г1 в съответното териториално поделение на Агенцията по вписвания. Когато регистрацията е първоначална се подава само а4. Заявленията съдържат ред данни за заявителя, фирмата, съдружниците, капитала и пр. Със заявление Г1 принципно се обявява акт /в случая с пререгистрацията - учредителния акт, дружествен договор/.

 • Приложения към заявленията:

- дружественият договор /учредителният акт за ЕООД/
- документът, установяващ учредяването на юридическо лице - съдружник, и компетентността на съответния орган на това лице да вземе решение за участие в дружеството с ограничена отговорност (само за юридическо лице - съдружник, което не е учредено по българското право, или юридическо лице - съдружник, което не е вписано в търговския регистър);
- решението на съответния орган на юридическо лице - съдружник, за участие в дружеството с ограничена отговорност;
- решението на общото събрание, съответно на едноличния собственик на капитала, за назначаване на управител или управители;
- договорът за възлагане на управлението
- нотариално завереното съгласие и образецът от саморъчния подпис на управителя/управителите;
- съответният лиценз или разрешение, когато за извършването на определени дейности закон предвижда изискване за разрешение на държавен орган;
- другите документи, предвидени със специален закон;
- при парична вноска - представя се документът за внесен капитал;
- при непарична вноска - заключението на трите вещи лица, определени от длъжностното лице по регистрацията по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон; декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при апортиране на вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство); доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на апорта, и писменото съгласие на вносителя с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му;
- други документи съгласно изискванията на специален закон.

Представя се също и документа за внесена държавна такса за регистрацията в размер на 160 лв.

Подлежащите на обявяване актове /като учредителният договор/ се представят за обявяване със заявление по образец № Г1. При пререгистрация на ООД се попълват два бр. заявления: Г1 и А4, а при регистрация първоначална - само а4. Към заявлението Г1 се прилага подлежащият на обявяване акт или заверено от заявителя копие от него. Заявленията следва да бъдат подписани от заявителя. В случай, че друго лице внася документите в търговския регистър, за самото внасяне се изисква изрично пълномощно. Заявителят подписва декларация за истинността на заявените от него обстоятелства или за приемането на представените актове. Към заявлението за регистрация се прилага декларация по чл. 142 ТЗ и декларация по чл. 13 ал. 4 от ЗТР. В случай, че заявлението се подава от друго лице, т.е. друго лице е приносител на документите в Агенцията по вписванията, то следва да носи изрично нотариално заверено пълномощно за подаване на заявление в Търговския регистър, както и декларация по чл. 13, ал. 5 ЗТР за истинността на заявените обстоятелства.

Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявлението за вписване или заличаване.

Последващи регистрации след вписване на дружеството в търговския регистър.

Данъчната регистрация на търговските дружества вече се извършва служебно от компетентната териториална дирекция на НАП въз основа на данните от търговския регистър.

Държавната такса за вписване на ООД е 160 лв., а когато заявленията се подават по електронен път с електронен подпис - 80 лв. 

Заявления, които Агенцията по вписвания изисква за вписване на дружество с ограничена отговорност /ООД/:

Още:

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (A4.pdf)Заявление А4874 Kb
Изтегли файла (Zaiavlenie_D1.doc)Заявление Д1321 Kb
Изтегли файла (Zaiavlenie_G1.doc)Заявление Г1357 Kb

49 коментара

 1. страхотна помощ,благодаря ви за труда
 2. i kakvo stana s tezi 500 lv za registracia? hem kriza, hem ne ti davat da 6avne6 ako nyama6 5000 lv.
 3. Дълбоко уважение пред труда Ви при съзваването и поддръжката на този сайт. Един от най-информативните, полезни и компетентни интернет страници в българската виртуална мрежа! Браво и успех !
 4. За повече помощ при регистрация на ООД - Интерформ Консулт.
 5. Най-полезната и добре структурирана информация по въпроса. Безпроблемно следвах инструкциите и си подготвих документите. Моето дълбоко уважение към хората, които са създали и поддържат този сайт. БЛАГОДАРЯ ВИ :)
 6. БЛАГОДАРЯ ВИ! МНОГО ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ. ТРЯБВАДА ИМА ПОВЕЧЕ ХОРА КАТО ВАС.
 7. Благодаря за информацията!!! Сайта е много хубав - ще си го запиша.
 8. Благодаря много!
 9. Успех на сайта. Благодаря Ви.
 10. Благодаря Ви много! Сайтът Ви е чудесен! Благодарение на Вас си регистрирах сама ООД-то за два дни без никакви проблеми. Не съм юридическо лице. Успех!
 11. езнам как да ви се отблагодаря за информацията поместена в сайта, защото е напълно достъпна и разбираема. Ще го препоръчвам на всички нуждаещи се. Благодаря за изложената информация и успехи на екипа!
 12. Наистина много полезен сайт.Благодаря за ценната информация! Успих!
 13. ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА.ИСКАХ ДА ПОЖЕЛАЯ УСПЕХ!
 14. Благодаря за помощта Ви!!!
 15. Изключително съм Ви признателна за положения труд! Предстои ми изпит по Фирмено право и Вашата помощ за постигането на актуална и задълбочена подготовока е неоценима! Благодаря Ви!
 16. Страхотни сте. Благодаря Ви за помощта.
 17. Благодаря за полезната, изчерпателна и точна информация и безценната помош! Комплименти за професионализма! Успех на екипа!
 18. Чудесен сайт, полезна информация. Моля ви, пояснете ми, примерно, ако съм регистрирала вече фирма "Мария ООД" и желая да ползвам с добавка "Риелти" "Мария Риелти" трябва ли нова регистрация на име или се подразбира същата фирма ? Благодаря !
 19. Точно, ясно и полезно! Благодаря!
 20. Само да ви кажа от опит само с проверка в търговския регистър може и да нестане. Запазихме име по интернет, върнаха ни отговор, че името е запазено и като отидохме да внесем документите ни казаха, че такава фирма има, но не се е пререгистрирала и за това неизлиза в търговския регистър. Трябва да се провери и в регистър Булстат за което отново се заплаща.
 21. вноската за капитал на ООД все още ли е 5000 лева не я ли направиха 2 лева
 22. Вноската за капитала на ЕООД е променена на 2 лева ! Искам да питам кога се плащат 35 лева такса за вписване по ел оът на ЕООД
 23. Държавната такса за регистриране на ООД/ЕООД е 160 лв. При подаване по електронен път се заплащат 70 % от таксата, т.е. 112 лв. Никога не е била 35 лева - толкова е за регистриране на ново ЕТ. По-важния въпрос е кой ще подаде заявлението по електронен път? Защото титуляра на електронния подпис (който ще подпише формуляра А 4) може да е или адвокат, или самия търговец. Което и в двата случая малко обезсмисля подаването по електронен път. В първия случай, защото ще трябва да се плати на адвокат (предполагам такса със сигурност по-висока от самия електроенен подпис). Има икономическа логика във втория вариант - да се закупи нов електронен подпис на един от съдружниците (или на едноличния собственик на капитала ако е ЕООД), който съдружник да подаде като заявител А 4 по електронен път. И евентуално ел.подпис да се ползва за в бъдеще при дейността на дружеството. Тогава се внася таксата от произволна банка (може и по електронен път, но изисква нколко стъпки, които са тема на друг разговор) по сметка на Търговски регистър при АВ, сканира се платежното и се прилага като документ, заедно с целия комплект документи.
 24. Много благодаря за вашия труд!!!
 25. Здравейте, сайта е много полезен за не юристи. Преди време с ваша помощ регистирах ЕООД. Но сега бих искала да попитам може ли ЕООД да се преобразува в ООД, в което да се осигуррява само единия съдружник или пък да се направи изкупуване на дялове в ЕООД от външно лице, но да остане фирмата със същия булстат и име.Благодаря предварително!
 26. Уточнение - срокът, в който се пази името е 6 / шест /, а не два / два / месеца.
 27. Мисля,че има промени които трябва да се направят по статията
 28. Благодаря ви за полезната информация. Наистина много неща не ми бяха ясни.
 29. С последните изменения на Търговския закон следва да се представи и още една декларация - по чл.141, ал.8 от Търговския закон. Текстът е следния: Подписаният .......(данни по лична карта) ДЕКЛАРИРАМ Не съм обявен в несъстоятелност, не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при което са останали неудовлетворени кредитори.
 30. Това упътване относно регистрация на фирма е много полезно. Единственото, което на мен не ми е ясно, когато се учредява ООД и няма упълномощен адвокат да извърши регистрация, а търговецът си подава лично документите, то тогава и двамата съдружници ли трябва да отидат в Агенция по вписванията и нужно ли е някакъв друг доукент. Аз стигам до извода, че нужните документи са: -Заявление А4 -Учредителен акт -Учредителен протокол -Договор за възлагане на управлението -Декларация (нотариално заверене) образец от саморъчния подпис на управителя -Декалрация по чл. 141, ал. 8 -Декларация по чл. 142 -Декларация по чл. 13, ал.4 - но не знам и от двамата съдружници ли се изисква или от посочените управител/и? Надявам се да уточните за декларацията по чл. 13, ал. 4 и за подаване на заявлението без адвокат.
 31. Малка поправка относно горния ми коментар. В Заявление А4 заявител може да е или търговец, или адвокат с пълномощно или друго лице в предвидените по закон случаи. Тогава, ако търговецът си подава лично документите, то при учредяване на ООД може би е редно да бъде посочения управител.
 32. Здравейте.Искам да попитам, при сформиране на еоод с един единствен работни-собственика, нужно ли е да се назначавам като управител?И Ако да тогава как се осигурявам-като самоусигоряващ се или и плащам осигуровки и като собственик и като управител?
 33. Здравейте, Бихте ли ми помогнали със следният проблем с декл. 141 ал.8 - Бях управител на д-во с открито производтсво по несъстоятелност от 03.2010г. Начална дата на неплатежоспособността е 5.2007 г. Заличен съм в ТР от 07.2011г. Дружеството не е прекратено и има приет оздравителен план т.е. за удовлетворяване на кредиторите. Мога ли да регистрирам собствена фирма ЕООД като управител и собсвтеник на капитала?
 34. Здравейте, интересува ме дали може друго лице с нотариално заверено пълномощно, но не адвокат да подаде заявление по ел.път за регистрация на ООД. Благодаря предварително
 35. Здравейте.Искам да попитам, при сформиране на оод с един единствен работни-собственика, нужно ли е да се назначавам като управител?И Ако да тогава как се осигурявам-като самоусигоряващ се или и плащам осигуровки и като собственик и като управител?
 36. Благодаря за информацията. Сайта е много хубав - ще си го запиша.
 37. Благодаря за положения труд - помогнахте ми комплексно!
 38. само да попитам за какъв начален капитал ставаше въпрос за регистрация на ООД 5000лв или???
 39. много се извинявам но прочетох по обстойно и разбрах квото ми трябва благодаря че ви има хаха
 40. Мога ли да заплатя таксата за запазване на фирма през онлайн банкиране и да приложа платежното като PDF файл? То няма никакви печати и т.н. Какво трябва да пиша като основание за плащане? Какви са реквизитите на получателя?
 41. Възможно ли е да се регистрира фирма по електронен път от упълномощено лице, което не е адвокат или собственик, но притежава електронен подпис?
 42. По електронен път може да се регистрира фирма единствено ако титуляр на електронният подпис е търговеца или адвокат, който сте упълномощили изрично. Въпреки, че логиката показва, че ако упълномощим 3-то лице да играе ролята на приносител, съответно ако заверим нотариално и А4 формуляра, и той входира документите по електронен път, подписвайки ги със свой електронен подпис, това е аналогично на случая, когато носи документите на място в Търговския регистър, практиката показва, че почти сигурно ще получите отказ. Мисля,
 43. Общо взето има доста да се изглажда законодателсдтвото в тази посока. Цялата процедура по регистрация на фирма може значително да се опрости и изглади, което е и прокламирана идея на предишното правителство. Дори имаше проект, мисля че се казваше "Фирма за един час", целящ унифициране на документацията, като идеята беше в Агенция по вписванията да да бъдат извършвани всички действия, необходими за регистрирането на нова фирма. Като цяло всеки, който на този етап е решил да регистрира фирмата си сам, освен стандартната процедура, трябва да обърне внимание и на някои потенциални проблеми.
 44. Благодаря за подробно описаната информация и съвети свързани с регистрацията на ООД !
 45. Необходимо ли е да бъде сключен договор за възлагане на управлението при ООД, ако в учредителния протокол на дружеството вече присъства точка за избраните управители?
 46. Здравейте! Имаме действащо Юридическо лице с Булстат /ЕИК/ и искаме да бъде бъде преобразувано и вписано по Търговския закон като ООД. Възможно ли е да бъде запазен същият Булстат? Какво трябва да се направи, за да запазим Булстат?
 47. Избирайки NCandles ще бъдете обсипани с колекция от ръчно изработени свещи за празнични поводи, подаръчни комплекти. В NCandles може да намерите:   Ръчно изработени свещи , Сватбени свещи, Свещи за кръщене, Декоративни свещи, Комплекти за кръщене, Сватбени аксесоари.
 48. <p>Избирайки 
   <a href="https://custom-candles.com/">NCandles</a> ще бъдете обсипани с колекция от ръчно изработени свещи за празнични поводи, подаръчни комплекти. В NCandles може да намерите:  
   <a href="https://custom-candles.com/">Ръчно изработени свещи</a> , 
   <a href="https://custom-candles.com/product-category/svatbeni-sveshti/">Сватбени свещи</a>, 
   <a href="https://custom-candles.com/product-category/sveshti-za-krashtene/">Свещи за кръщене</a>, 
   <a href="https://custom-candles.com/product-category/dekorativni-sveshti/">Декоративни свещи</a>, 
   <a href="https://custom-candles.com/product-category/sveshti-za-krashtene/komplekti-za-krashtene/">Комплекти за кръщене</a>, 
   <a href="https://custom-candles.com/product-category/svatbeni-sveshti/svatbeni-aksesoari/">Сватбени аксесоари</a>.
  </p>
 49. Избирайки NCandles ще бъдете обсипани с колекция от ръчно изработени свещи за празнични поводи, подаръчни комплекти. В NCandles може да намерите: Ръчно изработени свещи , Сватбени свещи, Свещи за кръщене, Декоративни свещи, Комплекти за кръщене, Сватбени аксесоари.

Добавете коментар