Уволнение поради съкращаване на щата

 • Сряда, 14 Януари 2009 00:00

 

           Поради факта, че процедурата е сложна и крие рискове от съдебна отмяна на заповедта за уволнение, работодателите обичайно предпочитат да прекратяват трудовите правоотношения с работници/служители по взаимно съгласие или на осн. чл. 331, ал. 2 като им изплатят четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение.

За да бъде законосъобразно прекратяването на трудовото правоотношение на  основание “съкращаване в щата”, задължително трябва да са спазени следните условия:

            1. Да е взето решение за съкращаване на щата (документ, заведен в дружествената книга с изходящ номер и дата) от компетентния за това орган в дружеството. Съставя се протокол-решение:

 

                      П Р О Т О К О Л

Днес, ..................2008 г. (.......................................две хиляди  и осма година), в гр. София, долуподписаният ....................................................., ЕГН..............................., в качеството си на Управител на “................................” .................., със седалище и адрес на управление:................................................................................, регистрирано в ......... по ф.д. № ..........................г., взех следното решение:

Да извърша съкращаване в щата на “.......................” ...................., гр. София, като премахна, считано от днес, следната длъжност: ...............................

         

         2.  Да е извършено реално съкращаване на щата, тоест да се премахне трудовата функция на съкратения служител; не просто да се смени наименованието на длъжността. Новото щатно разписание, в което въпросната длъжност е съкратена следва да утвърдено и да е влязло в сила преди датата на предизвестието.

З А П О В Е Д

№........./................2008 г.

Относно: Щатно разписание на длъжностите в “.......................................” ................, гр. София

 

Във връзка с Протокол от ...................2008 г.  за съкращаване на щата в “............................................” ......................, гр. София, а именно: премахване на следната длъжност:............................................................,

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

Ново щатно разписание на длъжностите в “.....................................” ................., гр. София, което влиза в сила, считано от днес.

Приложение: Щатно разписание на длъжностите.

 

                                                           Управител:__________________

                                                                             /.............................../

    

        3.  Горепосочените условия трябва да са налице ПРЕДИ  да се връчи заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, тоест преди връчването на заповедта е необходимо да има заведено Решение за съкращаване на щата и съответната длъжност да е отпаднала – да има ново щатно разписание, в което тя да не фигурира. Добре е това да е сторено дори преди връчване на предизвестието – в случай, че има такова.

            4.  Необходимо е също така да се спази правото на подбор, ако в случая са налице предпоставките за това, а именно: да има и друг служител на тази или на друга подобна по функции длъжност. Правото на подбор е не само право, но и задължение за работодателя в случаите когато една щатна длъжност е заемана от две или повече лица. Когато на щатната длъжност работи само един служител, работодателят е задължен да извърши подбор между този служител и служителите със сходни длъжности. В противен случай, уволнението може да бъде отменено от съда. Когато работодателят извършва подбор, той следва да запази правоотношението с тези служители, които имат по-висока квалификация и работят по-добре.  Изискването на закона е за извършения подбор да бъде наазначена комисия, която да вземе решение, за което да бъде съставен протокол.


 

Членовете на комисията е добре да бъдат най-малко двама.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Освен това, работодателят има задължение да установи дали въпросният работник/служител не се ползва със защита при уволнение по чл. 333 КТ. Съгласно тази разпоредба, на основание съкращаване на щата, работодателят може да уволни служителите само след предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай, когато става въпрос за:

- работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст или съпруга на лице, което отбива редовната си военна служба;

- трудоустроен работник или служител / взема се мнението и на трудово-експертната лекарска комисия/;

- работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба номер 5 на

  министъра на здравеопазването / взема се мнението и на трудово-експертната лекарска комисия/

-работник или служител, който е започнал ползуването на разрешения му  отпуск;

- работник или служител, който е избран за представител на работниците и служителите;

- работник или служител, който е член на специален орган за преговори, на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество, за времето, докато изпълнява функциите си.

Съгласно наредба 5 на министъра на здравеопазването, работодателят следва да събере предварителна информация от работниците, които са определени за уволнение,  дали страдат от някоя от следните болести:

1. исхемична болест на сърцето;

2. активна форма на туберкулоза;

3. онкологично заболяване;

4. професионално заболяване;

5. психично заболяване;

6. захарна 

 

6. Обикновено прекратяването на трудовото правоотношение става с предизвестие – обичайно: 1 месец. Работодателят може да прекрати трудовото правоотношение и без да спази предизвестието, но в този случай същият би дължал обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.

 


    

        7. На последно място в заповедта е необходимо да се цитира не само чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ, а и с думи да се посочи като основание съкращаването в щата, т.к. в съответната точка е предвидено и друго основание – закриване част от предприятието, а работодателят е задължен да посочи конкретното основание за прекратяване на трудовото правоотношение.

 


      

      8. Добре е след като се спазят горепосочените процедури: а именно – да е взето решение и да е извършено реално съкращаване на щата, да мине известно време преди да се връчи заповедта за уволнение – напр. 2 седмици.

 За повече информация и с оглед спецификите на казуса, препоръчваме да ползвате услугите на адвокат.

31 коментара

 1. 4. ..... "Когато на щатната длъжност работи само един служител, работодателят е задължен да извърши подбор между този служител и служителите със сходни длъжности. В противен случай, уволнението може да бъде отменено от съда." Глупости на търкалета! Някой не е прочел 329 КТ, а и практиката на ВКС. Подбор може да се направи, но правото на подбор не е задължение!
 2. Здравейте John, След като поставяте въпроса, следва да се аргументирате като посочите съответната практика на ВКС. В случая тя е най-малкото противоречива, защото... РЕШЕНИЕ № 1845 ОТ 29.12.99 Г. ПО ГР.Д. № 768/99 Г., III Г.О. КОГАТО ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПОДБОРА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА РАБОТОДАТЕЛЯ И ПОДБОР НЕ СЕ ИЗВЪРШИ, КАКТО И КОГАТО СЕ ИЗВЪРШИ, НО НЕ ПО ЗАКОНОУСТАНОВЕНИТЕ КРИТЕРИИ, УВОЛНЕНИЕТО Е НЕЗАКОННО. ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПОДБОРА Е ВЪПРОС НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА, ПОРАДИ КОЕТО ПОДЛЕЖИ НА СЪДЕБЕН КОНТРОЛ. Чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ Чл. 329 КТ Докладчик съдия Надя Зяпкова От фактическа страна е било безспорно, че ищцата Д.Г.В. е работила като детска учителка в ЦДГ"Д."-гр.П. от 18.10.1978 г. Трудовото й правоотношение е било прекратено със заповед № 201-06/24.09.1997 г. на директора на ЦДГ"Д."-гр.П. на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, поради съкращаване на щата. Безспорно е било и обстоятелството, че в детската градина е извършено намаляване на щатните бройки за длъжността "детска учителка" от 6 бройки на 4 бройки в резултат на реално съкращаване на щата. Спорно по делото е обстоятелството извършил ли е работодателят законен подбор по повод уволнението на ищцата. Районният съд е приел, че работодателят е действал правомерно, като е уволнил ищцата и колежката й Т.Д.И., тъй като останалите 4 детски учителки са се ползвали с предварителна закрила по чл. 333 КТ и за уволнението им работодателят е получил отказ от съответните органи. Изводът на районния съд е, че в случая работодателят не е могъл да прави преценка по чл. 329 КТ, тъй като четирите детски учителки предварително са били изключени от правната възможност да бъдат уволнени, поради закрилата по чл. 333 КТ. Въззивният съд е приел, че работодателят е спазил нормата на чл. 329 КТ, като е извършил открит подбор на извънреден педагогически съвет, оформен с протокол № 48/24.09.1997 г. Решението на въззивния съд е неправилно. Допуснато е нарушение на материалния закон по смисъла на чл. 218б, ал. 1, б. "в", предл. 1 ГПК. Извършването на подбор е задължение за работодателя, когато за една и съща длъжност по щата съществуват 6 бройки, от които следва да отпаднат поради съкращаване в щата 2 бройки /както е в конкретния случай/. Когато извършването на подбора е задължително за работодателя и не се направи, или се направи, но не по законово определените критерии, уволнението е незаконосъобразно. Тъй като се касае за въпрос по приложението на закона извършването /неизвършването/ на подбора подлежи на съдебен контрол. В практиката се наблюдават различни усложнени хипотези на задължителен подбор. Такъв е и конкретния случай. Това е така, защото една част от служителките, заемащи една и съща длъжност, се ползват с предварителна закрила при уволнение по чл. 333 КТ. Каква последователност на прилагане на нормите на закона би следвало да следва работодателя в такива случаи. Директорът на ответната детска градина в случая е обявил, че извършва подбор между всички детски учителки-общо 6, но същевременно е заявил, че 4 от тях не могат да бъдат уволнени, тъй като се ползват с предварителна закрила при уволнение по чл. 333 КТ и за тях е получил отказ да бъдат уволнени от съответните органи. При този начин работодателят фактически предварително е изключил от подбора ползващите се със закрила учителки и е уволнил останалите 2 учителки, за които не е налице предварителна закрила. Касационният състав на ВКС не споделя този практически подход. Работодателят е приложил неправилно разпоредбата на чл. 329 КТ и това обосновава незаконността на уволнението на ищцата-касатор. При задължителен подбор работодателят следва преди всичко да извърши сравнение между работниците и служителите, заемащи еднакви или сходни длъжности по икономическите критерии на чл. 329, ал. 1 КТ, а ако се наложи и по социалните критерии на ал. 2 на чл. 329 КТ. Това сравнение следва да се извърши по отношение на всички тях независимо от това дали някой се ползва от закрила по чл. 333 КТ. По този начин работодателят ще отдели най-квалифицираните и професионално работещите специалисти от тези, чиито професионализъм и ниво на изпълнение на работата са на по-ниско ниво. Тази преценка съобразно критериите на чл. 329 КТ ще даде възможност на работодателя да се ориентира персонално за служителите, които вследствие извършения подбор следва да освободи от работа. Когато работодателят е решил кои следва да уволни едва тогава той следва да изпълни задълженията си по чл. 333 КТ и да изиска необходимите разрешения от съответните органи, ако за някой от служителите, за които е взел решение за уволнение има данни за предварителна закрила при уволнение. Този практически подход осигурява съобразяване с изискванията на закона в интерес на работата да бъдат запазени тези, които имат по-висока квалификация и работят по-добре. Изложеното даде основание на касационния съд да отмени решението на въззивния съд и да върне делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, затова и на основание чл. 218ж, ал. 1 ГПК Върховният касационен съд, състав на ТРЕТО гражданско отделение в този смисъл постанови решението си.
 3. А също и: РЕШЕНИЕ ОТ 03.01.2008 Г. ПО ГР. Д. № 592/2007 Г. НА СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД Докладчик: съдията Бонка Йонкова Производството е по реда на § 2, ал. 4 от ПЗР на ГПК (обн. в ДВ бр. 59/2007 г.), в сила от 24.07.2007 г., във вр. с чл. 218а от ГПК. Образувано е по касационна жалба на ХХХ ОУ "Х. Б." - гр. Б., против въззивно решение № 548/25.07.2006 г. на БОС, постановено по гр. д. № 250/2006 г. В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на решението поради нарушения на материалния закон - чл. 329 от КТ и допуснато процесуални нарушения при обсъждане на събраните доказателства относно извършения по повод съкращение в щата подбор по см. на чл. 329 от КТ. Прави се искане за отмяна на обжалваното решение и за постановяване на друго решение, с което предявените срещу касатора искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от КТ да бъдат отхвърлени като неоснователни, ведно с присъждане на разноски, или делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на окръжния съд. Ответникът по касационната жалба Н. А. К. не изразява становище по жалбата. Касационната жалба е допустима - подадена е в срока по чл. 218в, ал. 1 от ГПК от легитимирана страна в процеса срещу въззивно съдебно решение, което подлежи на касационно обжалване и на разглеждане от апелативен съд при предпоставките на § 2, ал. 4 от ПЗР на ГПК (обн. ДВ бр. 59/2007 г.), поради което следва да се разгледа по същество. Софийски апелативен съд, 1 - и състав, след преценка на изложените в касационната жалба доводи и проверка по чл. 218ж, ал. 1, пр. 1 от ГПК на заявените в нея основания, приема следното: Жалбата е основателна. С обжалваното решение БОС е оставил в сила решение от 08.02.2006 г. по гр. д. № 1689/2005 г. на Районен съд - Б., в частта, с която е признато за незаконно и е отменено уволнението на Н. А. К. от гр. Б., извършено със заповед № 126/19.09.2005 г. на директора на ХХХ ОУ (ОУ) "Х. Б." - гр. Б. и е възстановен Н. К. на заеманата до уволнението длъжност "начален учител" в ХХХ ОУ "Х.Б. " - гр. Б. Със същото решение е отменено решението на първоинстанционния съд в частта, с която е отхвърлен предявеният от Н.К. иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 3 от КТ, и вместо това е осъдено ХХХ ОУ "Х. Б." да заплати на Н. К. обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ в размер на сумата 2 159 лв. и разноски в размер на сумата 250 лв. За да постанови решение в посочения смисъл, въззивният съд е приел, че уволнението на ищеца Н. К. на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 и т. 3 от КТ поради съкращение в щата и намаляване обема на работа е незаконно, тъй като извършеният от работодателя подбор при уволнението не е обективен и с него не са постигнати целите на чл. 329 от КТ. Изводите на въззивния съд са неправилни - не кореспондират с доказателствата по делото и с разпоредбите на материалния закон, конкретно с разпоредбата на чл. 329 от КТ, уреждаща т. нар. подбор при уволнение. Ищецът Н. К. е работил по силата на трудов договор в ХХХ ОУ "Х. Б." - гр. Б., на длъжността "начален учител". Със заповед № 126/19.09.2005 г. на директора на ХХХ ОУ "Х. Б.", връчена на 19.09.2005 г., трудовото правоотношение с Н. К. е прекратено на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 и т. 3 от КТ - поради съкращение в щата и намаляване обема на работата. От събраните по делото доказателства е установено по категоричен начин наличието на основанията за прекратяване на трудовия договор, посочени в заповедта за уволнение - намаляване броя на паралелките и съотв. на работата в ХХХ ОУ "Х. Б.", довело до съкращаване на 2 щатни бройки за длъжността "начален учител". Структурните промени и съкращението в щата са извършени с решение на компетентен орган и са утвърдени от РИО на МОН - гр. Б. Правният спор между страните се свежда до извършването, респ. неизвършването, на подбор при уволнението, който в случая е бил задължителен за работодателя поради обстоятелството, че са съкратени 2 щатни бройки от съществуващите 11 щатни бройки за длъжността "начален учител". От неоспорената заповед № 123/13.09.2005 г. се установява, че директорът на ОУ "Х. Б." е назначил специална комисия, на която е възложил да извърши подбор между лицата, които заемат длъжността "начален учител" в училището, предвид предстоящото съкращение на 2 щатни бройки за тази длъжност. Резултатите от подбора са отразени в съставен за целта протокол от 15.09.2005 г., подписан от всички членове на комисията и от директора на ХХХ ОУ "ХР. Б.", който е присъствал на заседанието при обсъждане на подбора. От съдържанието на протокола е видно, че комисията е извършила преценка на професионалната квалификация на всички учители - общо 11 бр., заемащи длъжността "начален учител" и посочени поименно, като е приела, че лицата притежават еднаква квалификация, необходим педагогически и общ стаж и образование и не са им налагани дисциплинарни наказания. Поради равенството в професионалната квалификация на учителите, комисията е извършила преценка на нивото на изпълнение на работата им, съобразявайки констативните протоколи за извършвана контролна дейност в училището и личните впечатления от качеството на изпълнение на трудовите функции. Съобразно преценката за конкретни показатели относно индивидуалната работа на началните учители и критериите по чл. 329 от КТ, комисията е предложила да бъдат прекратени трудовите правоотношения с ищеца Н. К. и с лицето С. Д. Обстоятелството, че комисията по подбора е обсъждала индивидуално за всеки от 11 - те начални учители нивото на изпълнение на възложената работа чрез преценка на конкретни показатели - резултати от контролна дейност, извършвана от директора, начин на преподаване и организация на учебния процес, работа с деца и родители, работа по проекти, резултати от преподавателската дейност и др., и е взела решение за прекратяване на трудовия договор с Н. К. на база комплексна оценка за неговата работа, която е била една от двете най-ниски оценки спрямо тези на останалите учители, се установява по категоричен начин и от показанията на свидетелите Ж. С. и Д. К. - членове на комисията по подбор. Работодателят се е съобразил с мнението на комисията и с атакуваната заповед № 126/19.09.2005 г. е прекратил трудовото правоотношение с ищеца Н. К. Работодателят, съгл. чл. 329, ал. 1 от КТ, има право на подбор при съкращаване в щата или намаляване обема на работа и може в интерес на службата да уволни работници и служители, длъжностите на които не се съкращават, за да останат на работа тези, които имат по-висока квалификация и работят по-добре. Когато съкращаването в щата и намаляването на обема на работата засягат повече от една идентични или сходни длъжности, правото на подбор се превръща в задължение за работодателя и изпълнението му е предпоставка за законност на извършеното уволнение на работници и служители, заемащи тези длъжности. Целта на подбора най-общо се свежда до възможността да останат на работа в предприятието работници и служители, които работят по-добре и отговарят на законовоустановените критерии по чл. 329 от КТ. Правото на преценка кой от всички работници и служители на определена длъжност работи по-добре, принадлежи на работодателя. Работодателят има право да преценява на базата на конкретни факти от развитието на всяко индивидуално трудово правоотношение нивото и качеството на изпълнение на работата от страна на всеки работник или служител, тъй като има всекидневни наблюдения върху непосредственото изпълнение на трудовите задължения, което обосновава извод, че преценката е по целесъобразност и не подлежи на съдебен контрол. Съдът не разполага с правомощия да контролира правилността на тази преценка, доколкото не би могъл да замести работодателя при извършването й. Предмет на съдебен контрол е само законността на извършеното уволнение, вкл. от гледна точка на спазването на нормата на чл. 329 от КТ - дали работодателят е извършил подбор съобразно критериите "професионална квалификация" и "ниво на изпълнение на възложената работа", не и съдържанието на преценката на работодателя относно това, кой от работниците и служителите на определена длъжност реално работи по-добре и по-качествено. В процесния случай работодателят е изпълнил задължението си да извърши подбор между 11 - те начални учители в ОУ "Х. Б.", с оглед съкращението на 2 щатни бройки за тази длъжност. Подборът е извършен съобразно критериите, установени в нормата на чл. 329 от КТ - професионална квалификация и ниво на изпълнение на работата, поотделно за всеки един от учителите, заемащи съкращаваната длъжност. Поради равенството в професионалната квалификация на служителите работодателят, чрез специално назначена за целта комисия, е съобразил всички обективни показатели за качеството, срочността и резултатите от работата на служителите и на базата на тази преценка е направил извод, че нивото на изпълнение на трудовите задължения на ищеца Н. К. е едно от двете най-ниски, което е мотивирало решението за прекратяване на трудовото правоотношение с него. От гледна точка на изискването за законосъобразност подборът е осъществен в съответствие с нормата на чл. 329 от КТ, а този извод, наред с безспорно установения факт на съществуване на предпоставките по чл. 328, ал. 1, т. 2 и т. 3 от КТ, дава основание да се приеме, че уволнението на ищеца е законно и не подлежи на отмяна. Приемайки обратното, въззивният съд е постановил неправилно решение, което не съответства на материалния закон. В тази насока основателен се явява доводът на касатора, че съдът е излязъл извън правомощията си да контролира законосъобразността на извършения подбор и е "иззел" правото на преценка на работодателя да определи лицето, чийто трудов договор да бъде прекратен, с оглед ефективното изпълнение на възложената работа. Констатираните основания за материална незаконосъобразност обуславят отмяна на обжалваното решение и произнасяне по съществото на правния спор за законност на атакуваното уволнение. Съобразно изложените по-горе изводи, исковете с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 от КТ - за признаване на уволнението за незаконно и за неговата отмяна, чл. 344, ал. 1, т. 2 от КТ - за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност, и чл. 344, ал. 1, т. 3 от КТ - за заплащане на обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ, следва да бъдат отхвърлени като неоснователни. С оглед изхода на спора пред касационната инстанция въззивното решение следва да бъде отменено и в частта за присъдените разноски, вместо което ищецът следва да бъде осъден да заплати на касатора направените по делото разноски за първоинстанционното и за въззивното производство, съобразно заявеното в касационната жалба искане, в размер на сумата 495 лв., на основание чл. 64, ал. 2 от ГПК. Разноски за касационното производство не следва да се присъждат, тъй като няма доказателства, че са извършени. Предвид изложените съображения и на основание чл. 218ж, ал. 1 от ГПК, Софийски апелативен съд, 1 - и състав РЕШИ: ОТМЕНЯ изцяло решение № 548/25.07.2006 г. на БОС постановено по гр. д. № 250/2006 г., вместо което постановява: Отхвърля предявените от Н. А. К. от гр. Б, против ХХХ ОУ "Х. Б." - гр. Б., с адрес гр. Б., иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 от КТ - за признаване за незаконно и за отмяна на уволнението на Н. А. К., извършено със заповед № 126/19.09.2005 г. на директора на ХХХ ОУ "Х. Б." - гр. Б., иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 2 от КТ - за възстановяване на Н. А. К. на заеманата преди уволнението длъжност "начален учител" в ХХХ ОУ "Х. Б." - гр. Б. и иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 3 от КТ - за заплащане на сумата 2 159 лв., представляваща обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ, като неоснователни. Осъжда Н. А. К. с посочен по-горе адрес да заплати на ХХХ ОУ "Х. Б." - гр. Б. сумата 495.00 лв. - разноски по делото за първоинстанционното и за въззивното производство, на основание чл. 64, ал. 2 от ГПК. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 4. Да не забравяме и... РЕШЕНИЕ ОТ 03.01.2008 Г. ПО ГР. Д. № 791/2007 Г. НА СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД Докладчик: съдията Бонка Йонкова Производството е по реда на § 2, ал. 4 от ПЗР на ГПК (обн. в ДВ бр. 59/2007 г., в сила от 24.07.2007 г.), във вр. с чл. 218а от ГПК. Образувано е по касационна жалба на "С." АД със седалище в гр. С., против въззивно решение от 30.09.2005 г. на СГС, въззивна колегия, ІІ - д отделение, постановено по гр. д. № 3996/2004 г. В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон, изразяващо се в неправилно прилагане на разпоредбата на чл. 329 от КТ и съставляващо отменително основание по чл. 218б, ал. 1, б. "в" от ГПК, с оглед на което се иска отмяна на решението. Ответницата по касационната жалба В. С. С. оспорва жалбата като неоснователна по съображения, изложени в депозиран от процесуалния й представител адв. С. Г. от САК писмен отговор и изразява становище, че обжалваното решение е правилно и следва да бъде оставено в сила. Касационната жалба е допустима - подадена е в срока по чл. 218в, ал. 1 от ГПК от легитимирана страна в процеса срещу въззивно съдебно решение, което подлежи на касационно обжалване и на разглеждане от апелативен съд при предпоставките на § 2, ал. 4 от ПЗР на ГПК (обн. ДВ бр. 59/2007 г.), поради което следва да се разгледа по същество. Софийски апелативен съд, 1 - и състав, след преценка на изложените в касационната жалба доводи и проверка по чл. 218ж, ал. 1, пр. 1 от ГПК на заявените в нея основания, приема следното: Жалбата е неоснователна. С обжалваното решение СГС е оставил в сила решение от 05.07.2004 г. по гр. д. № 21139/2003 г. на СРС, 67 - и състав, с което е отменена като незаконосъобразна, на основание чл. 344, ал. 1, т. 1 от КТ, заповед № ХХХ/14.10.2003 г. за прекратяване на трудовото правоотношение с В. С., на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ, възстановена е В. С. на заеманата преди уволнението длъжност "касиер стол" в "С." АД, на основание чл. 344, ал. 1, т. 2 от КТ и е осъдено "С." АД да заплати на В. С. обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ в размер на сумата 1 594.62 лв., ведно със законната лихва и разноски в размер на 250 лв. За да остави в сила обжалваното решение, въззивният съд е приел, че при уволнението на ищцата поради съкращение в щата е нарушена императивната разпоредба на чл. 329 от КТ за подбор при уволнение, тъй като съкращението в щата е засегнало една от общо четири идентични длъжности и подборът между работниците, заемащи тези длъжности, е бил задължителен, но не е извършен от работодателя. Изводите на въззивния съд са правилни и обосновани, същите кореспондират с доказателствата по делото и с разпоредбите на приложимия материален закон. Ищцата В. С. е работила по безсрочен трудов договор в "С." АД на длъжност "касиер", с място на работа "стол на предприятието". Със заповед № ХХХ/14.10.2003 г., издадена от компетентен орган на работодателя, трудовото правоотношение между "С." АД и В. С. е прекратено на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ - поради съкращение в щата, считано от 15.10.2003 г. - датата на връчване на заповедта. Установено е чрез представени щатни разписания, утвърдени от работодателя, че по щатното разписание на дружеството в сила от 01.01.2003 г. са съществували 4 щатни бройки "касиер в стол", а с одобреното щатно разписание в сила от 19.09.2003 г. длъжността "касиер в стол" е закрита и е създадена нова длъжност "оператор на компютър", за която са предвидени 3 щатни бройки. Обосновано е становището на въззивния съд, че анализът на длъжностните характеристики за двете посочени длъжности - "касиер" и "оператор на компютър", с място на работа "стол на предприятието", води до несъмнен извод за идентичност в основните трудови функции на двете длъжности, независимо от различното им наименование. Идентичността в същественото съдържание на длъжността "касиер стол", фигурираща в щатното разписание в сила от 01.01.2003 г. и "оператор на компютър в стол", създадена с щатното разписание в сила от 19.09.2003 г., сочат на фиктивност на извършеното съкращение в щата относно длъжността "касиер", която е заемала ищцата В. С. Липсата на реално съкращение в щата води до незаконност на уволнението и е основание за неговата отмяна, на основание чл. 344, ал. 1, т. 1 от КТ. Доколкото с новото щатно разписание са предвидени 3 щатни бройки за длъжността "оператор на компютър", а по действащото до 19.09.2003 г. щатно разписание са съществували 4 щатни бройки "касиер", правилен е изводът на въззивния съд, че съкращение в щата е налице само за една от съществувалите четири щатни бройки за длъжността "касиер в стол", преименована в "оператор на компютър". При тези обстоятелства и съгласно чл. 329 от КТ, премахването на една от няколкото идентични щатни бройки е юридически факт, пораждащ задължение за работодателя "С." АД да извърши подбор между работничките или служителките, които към момента на съкращението са заемали съкращаваната длъжност. Подборът е следвало да бъде извършен съобразно критериите по чл. 329 от КТ - професионална квалификация и ниво на изпълнение на работата. Работодателят "С." АД нито е твърдял, нито е доказал, че е изпълнил задължението си по чл. 329 от КТ да извърши подбор между ищцата и останалите служителки, които са заемали същата длъжност "касиер в стол" към 15.10.2003 г., поради което следва да се приеме, че подбор не е извършван. Уволнението на ищцата на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ е извършено в нарушение на чл. 329 от КТ, което също го прави незаконно и обуславя неговата отмяна, съгл. чл. 344, ал. 1, т. 1 от КТ, както законосъобразно е приел въззивният съд. Отмяната на уволнението, на основание чл. 344, ал. 1, т. 1 от КТ, поражда в полза на ищцата право да бъде възстановена на заеманата преди уволнението длъжност и право на обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ, с оглед на което правилно са уважени и исковете с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 2 и т. 3 от КТ. Неоснователни са доводите на касатора, изложени в касационната жалба, че подборът не е извършен, тъй като не е имало лица, между които работодателят да прави подбор. Подборът по чл. 329 от КТ се превръща от правна възможност в задължение за работодателя във всички случаи, когато уволнението поради съкращение в щата, намаляване обема на работа или закриване на част от предприятието засяга една или няколко от многото идентични или сходни длъжности в предприятието. В процесния случай самият касатор признава в касационната жалба, а и от доказателствата по делото е установено, че към момента на прекратяване на трудовото правоотношение с В. С., едната щатна бройка "касиер в стол" е била свободна, но другите три щатни бройки са били заети, като на една от тях е работила служителка, ползваща отпуск поради временна неработоспособност. Последното обстоятелство е ирелевантно за изпълнението на задължението на работодателя да извърши подбор по чл. 329 от КТ, тъй като подборът засяга всички работници и служители на съкращаваната длъжност, без значение дали спрямо някои от тях съществуват основания за предварителна закрила по чл. 333 от КТ. От значение в разглежданата насока е и фактът, че съкращението в щата за три от четирите щатни бройки "касиер" е фиктивно, което поставя въпроса за необходимостта от подбор между лицата, които са работили на разглежданите длъжности - от една страна, и от друга - останалите служители в предприятието, които са били преназначени впоследствие на "новите", преименовани длъжности, "оператор на компютър". Като порок на обжалваното решение касаторът е релевирал обстоятелството, че въззивният съд се е позовал на неизвършен подбор, въпреки, че в първоинстанционното решение не се съдържат изводи за незаконност на уволнението на това основание. Настоящата инстанция намира за неоснователен този довод, тъй като въззивният съд постановява своето решение въз основа на самостоятелен анализ на доказателствата по делото и прилагане на материалния закон, независимо от изводите на първоинстанционния съд. Преценявайки доказателствата по делото и разпоредбите на закона относно подбора, съдът е направил обосновани изводи, които кореспондират с материалния закон. Във възражението на ответницата В. С. са изложени доводи за нарушение на императивните норми на чл. 333, ал. 1 и ал. 2 от КТ относно т. нар. предварителна закрила при уволнение, но тъй като въззивният съд не се е произнасял в тази насока, те не могат да бъдат предмет на касационна проверка и не следва да се обсъждат. Решението на въззивния съд е постановено в съответствие с материалния и процесуалния закон, не е налице релевираното в касационната жалба отменително основание, с оглед на което следва да бъде оставено в сила. Съобразно изхода на спора и заявеното от ответницата искане касаторът следва да бъде осъден да заплати на последната направените за касационното производство разноски в размер на сумата 280 лв. Предвид изложените съображения и на основание чл. 218ж, ал. 1 от ГПК, Софийски апелативен съд, 1 - и състав, РЕШИ: ОСТАВЯ В СИЛА решението от 30.09.2005 г. на СГС, въззивна колегия, ІІ - д отделение, постановено по гр. д. № 3996/2004 г. Осъжда "С." АД със седалище и адрес на управление гр. С., да заплати на В. С. С. от гр. С., сумата 280 лв. - разноски за касационното производство. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 5. Моля отговорете!!![u][/u] Процедурните изисквания към работодателя, предприемащ съкращение на щата, респ. масово прекратяване на трудовоправни взаимоотношения, са описани много подробно и точно, но липсва още един казус: Подлежащият на съкращение служител е на продължително лечение в болнично заведение, например в психиатрична клиника. За него са спазени всички предварителни изисквания, вкл. предварително разрешение от ИТ. Съгласно вътреболничните правила не се допускат външни хора в отделенията. Как би следвало в такъв случай да бъде връчена заповедта по чл.328,ал.1,т.2 така, че това да е законосъобразно и необжалваемо в съда? Ако от представената от лицето мед. документация е ясно, че то е на лечение с упойващи и антидепресивни медикаменти, които очевидно изключват ясното му и адекватно състояние, може ли все пак да му се връчи заповедта и това да е законосъобразно? Такъв случай би ли могъл да бъде решен чрез например двама свидетели от страна на работодателя, които да подпишат, че лицето е отказало да приеме и подпише заповедта си за уволнение, а тя да влиза в сила от връчването й?
 6. При съкращение на щатна бройка в персонал,в който има жена в отпуск по майчинство и на нейно място има друга по чл.68 и при извършване на подбор,кой участва в подбора- титулярката, нейната заместничка по чл.68 или и двете?
 7. Ако фирмата/ЕТ/ има само един служител пак така ли се процедира - Протокол и Заповед за съкращаване на щата?
 8. Седмица след връчване на предизвестието за съкращение,което брат ми е подписал,се установи,че има онкологично заболяване. В деня на операцията срока на предизвестието изтече. Това означава ли, че брат ми ще бъде съкратен от работа,въпреки, че е с онкологично заболяване, което обаче е установено след получаване на едномесечното предизвестие за съкращение от работа, но преди изтичането, на този срок
 9. аз сам в напреднал етап на лечение ин-витрорно в същото време получавам заповед за съкращение чл328 ал.1т.2-съкращаване в щата.Не сам уведомила работодателя защото успявах да съчетая ходенето на работа с лечението.А затова,че сам съкратена научих в деня в който ме извикаха да си получа заповедта.според новите промени в КТ жени като мен са зещитени от уволнение.ако знаех,че съм в списъка за уволние щях да го уведомя,но така изведнъж аз съм пред свършен факт.Мога ли да предприема някакви мерки в моя защита?
 10. Когато имаме увеличение на щата, трябва ли да се направи отново заповед? Или е достатъчно само да направи ново щатно разписание? И слага ли се изходящ номер на щатното разписание при неговото създаване?
 11. Искам да питам при положение ,че се водя на длъжност управител във фирма коята не е моя собственост и се налага фирмата да се ликвидира,Аз мога ли да отида на борсата за безработни.Как става това и какви документи се изискват в случая.
 12. В началото на май наръших 57 години. В случая добих право на ранно пенсиониране, от което не възнамерявам да се възползвам. Освен това имам придобита ІІ ПКС. Страдам от диабет ІІ тип. В случаен разговор с директора на училището ни разбрах, че предстои прекратяване на трудовия ми договор. Интересува ме имам ли право на закрила съгласно чл.333 от КТ / Наредба №5 на министъра на здравеопазването? Мими
 13. 5. Освен това, работодателят има задължение да установи дали въпросният работник/служител не се ползва със защита при уволнение по чл. 333 КТ. Съгласно тази разпоредба, на основание съкращаване на щата, работодателят може да уволни служителите само след предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай, когато става въпрос за: - работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст.
  Tova se otnasq i do men v momenta-detenceto mi e na 2g i 2 meseca,iskat da me sukratqt to4no poradi sukrashtavane na shtata.Kazaha mi 4e shte mi pratqt predizvestieIskam da popitam imam li pravo da vidq razreshenieto ot inspekciqta na truda(za da sum sigurna 4e e poiskano za moq slu4ai),i sled tova sukrashtenie imam li pravo na borsa?.Polagat li mi se obezshteteniq?
 14. длъжна ли съм да връча предизвестие при съкращаване на щата по реда на чл.328 ал.1 т.2
 15. Здравейте! Мога ли бъда уволнена поради съкращаване на щата или поради намаляване на обема на работата веднага след приключи отпускът ми по майчинство.Благодаря!
 16. През януари навърших 57 години, а през юни ще имам и 25 години педагогически стаж. В училището, в което работя предстоят съкращения поради намаляване обема на работата. В този случай може ли водещ фактор за уволнението ми да бъде чл.10 т.3 от Отрасловия трудов договор за системата на народната просвета, който гласи:"Не прекратяват правоотношения на работници и служители в трудоспособна възраст, ако по същите специалности има работни места, които се заемат от пенсионери или такива, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.1-3 от КСО (при равни други условия). Имам II ПКС, страдам от захарен диабет тип II и имам решение на ТЕЛК за общо заболяване със степен на инвалидност 57%. Не ми е ясно как се тълкува изразът в скоби "при равни други условия". сърдечно благодаря!
 17. Имам въпрос относно съкращение от работа!
 18. имам ли право на защита от съкращение по чл328 ,след като имам ТЕЛК 72% и ми остават 8 месеца до пенсиониране?
 19. в нашата инспекция има съкращения, и от разбира се започват от най-низшите кадри, но въпроса ми е друг, аз съм вдовица закона не ме ли защитава при едно съкращение,моля ви за отговор
 20. Здравейте моля помогнете,Моят работодател не иска да ме съкрати. Аз съм майка чието майчинство изнече преди месец, и сега нито ме съкращава нито съм в пратен отпуск.Писах две жалби в инспекцията по труда , но нищо. Бяха ми казали че съм автоматично в платен отпуск-работодателят го каза, асега ми иска да напиша молба със задна дата за да ползвам отпуска.И най интересното е че не искат да ми плащат парите за тоя отпуск което сериозно ме притеснява. Не ме съкращават . а и аз доброволно няма да им напиша молба за напускане по взаимно съгласие за което ме притискат.Моля помогнете ми към кого да се обърна за да ги накарам да ме съкратят и да ми изплатят парите.Инспекцията не помага нямала право да се меси в това отношение как да си прекратим трудовите правоотношения.Търся спешна помощ.
 21. Здравейте, искам да попитам могат ли да ми съкратят щатната бройка при условие, че съм бременна и съм в болничен?
 22. здравейте искам да ви попитам следното ... работя в една фирма с безсрочен договор но се разболях имам епикриза с мнение за трудострояване ...имам ли защита от кодекстта на труда да не бъда уволнен или съкратен ... предварително ви благодаря ...очаквам отговор на емейла seio@abv.bg
 23. Съкращават ме от длъжност счетоводител която съм работила 25год.при същият работодател (на тази длъжност остават още 4ри служителки)поради съкращение в шата правилно ли е и какво ми се полага .(фирмата е Трансстрой)
 24. Има ли някакъв срок да се води дело срещу неправилно съкращение от работа
 25. С РЕШЕНЕ НА ОБЩ. СЪВЕТ СЕ СЪКРАЩАВА ЩАТ НА ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ, ЛИЦЕТО Е С РЕШЕНИЕ НА ТЕЛК -ИСХИМИЧНА БОЛЕСТ. ПОДБОР НЕ СЕ ПРАВИ ЗАЩОТО НЯМА С КОГО. НЕ МОЖЕ ДА МУ СЕ ПРЕДЛОЖИ ДРУГА ДЛЪЖНОСТ, СЪЩИЯТ Е И ПЕНСИОНЕР ПО БОЛЕСТ. ИМАМЕ ЛИ ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ДА ГО СЪКРАТИМ?
 26. съпругата ми е общински служител и поради смяната на ръководството прозирам че искат да я отстранят първо беше на безсрочен договор после я принудиха да мине на едногодишен сега той изтича преди време я накараха да попълни дали страда от някакви заболявания и съответно ние не посочихме че страда от епилепсия с риск да не се разбира от нейните колеги но сега се касае за хляба на семейството ние сме с две деца и само тя е на работа получава 300 лв заплата ако и това ни отрежат сме на боклука ако някои има сърце нека ми помогне или поне да ни посъветва неможем да си позволим адвокат предварително ви Благодаря дано Бог се смили над нас...
 27. Здравейте моля ви ако знаете нещо по моя въпрос да пишете.Искам са напусна работа поради здрвословни проблеми пойсках от работодателя ми да ме съкрати,по кои начини може да ме съкратят и по кой член.Да внимавам какво подписвам.Благодаря Ви много.
 28. При сливане на 2 училища допустимо ли е закриване на 1 бр щат домакин
 29. Предстои да съкратя учител по история. Имам две щатни бройки. Задължена съм да извърша подбор. Едната ми учителка е със диабет и има решение на ТЕЛК. Инспекцията по труда НЕ ми дава предварително съгласие за съкращението и. В този случай отпада ли изискването за подбор, или такъв задължително трябва да извърша? И двете ми учителки са с еднакво образование и квалификация!
 30. Аз съм с 75 % инвалидност по рождение, имах и социално защита от ТЕЛК- поради запитване от работодателя ми дали може да ме съкрати, въпреки социалната защита ме съкратиха, макар и да имам най-високата квалификация от колежките. Съкратиха ме по чл. 328- съкращаване на щата, а преди това месец по-рано беше назначена служителка по заместване на колежка, която е в болничен поради тежка бременност на същата длъжност като моята. Според Вас съкращение по този начин редно ли е, тъй като нито съм видяла мнение от инспекцията по труда, нито нищо. Просто бях пред съвършен факт всички те ми документи бяха предварително оформени за съкращението ми и работодателя ми каза подписвай, ако искаш може да ме съдиш. Питам се дали е редно или не и защо има закони, когато никой не ги спазва. За някой работодатели да си вършиш съвестно служебните задължения, да си коректен с тях , това е огромен минус, а предпочитат клюките, интригите и хора, които му се мазнят нонстоп, а зад гърба му го плюят.
 31. Здравейте! директор съм основно училище. получих предписание от общината да осигуря лицензирана охрана в училището, което представлявам. В момента тази функция се изпълнява от служител на длъжност "пазач-портиер". Той е с 63% трудоустроеност. Мога ли да съкратя щата по описаната процедура и да съкратя въпросния служител, без да искам разрешение от агенцията по труда? Този щат е единствен, няма сходни и служителят е един. Щата се съкращава защото охраната ще се осъществява от лицензирана фирма въз основа на сключен договор. Благодаря!

Добавете коментар