Регистрация в регистър БУЛСТАТ

  • Петък, 04 Дек. 2009 11:04
Регистрацията в регистър БУЛСТАТ става по заявление на молителя чрез Агенция по вписвания /за гр. София понастоящем се намира на ул. Елисавета Багриана 21 в кв. "Гео Милев"/. Заявлението се попълва в два броя, като в случай, че се подава от пълномощник, пълномощното следва да се подаде с документите, а при взимане на картончето БУЛСТАТ, пълномощникът може да ползва копие от пълномощното. В заявлението се попълва следната информация:
 
1. Име на лицето, съответно на лицето и на пълномощника му;
2. Постоянен адрес на лицето /адресът по лична карта/;
3. Адрес по местоживеене;
4. Адресът, на който ще се извършва дейността;
5. Упражнявани дейности, т.е. каква дейност - вписват се дейностите, които ще се извършват, напр. адвокат, лекар;
6. Документи, които се прилага.
 
Със заявлението се прилагат съответните документи, които служат за доказателство пред длъжностното лице, че заявителят има право да извършва дейността, напр. адвокатска карта за адвокатите, Удостоверение от съответния регионален център по здравеопазване към МЗ за лекарите и пр.
 
Отделенията ОСНОВАНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ и ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ/СПИРАНЕ/ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА се оставят празни и се попълват от длъжностното лице по регистрацията.
 
Държавната такса за регистрацията е 15 лв. като се заплаща по банков път, а към заявлението се прилага съответното платежно нареждане.
 

4 коментара

  1. Бланката не е за самоосигуряващи се лица 10. чуждестранните физически лица, които не притежават единен граждански номер или личен номер на чужденец и: а) извършват търговска дейност или оказват независими лични услуги в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект, или б) притежават недвижимо имущество в страната, или
  2. Задължително ли е пълномощното на пълномощникът който регистрира Булстат на чуждестранно лице да бъде заверено нотариално?
  3. Cialis Efectos Secundarios A Largo Plazo Softtab Viagra viagra Generic Real Provera Medication Best Website Fedex I Europharmacy Cialis Generico Comprar Espana Over The Counter Zithromax Buy Tadalis cialis Erfahrung Mit Cialis Soft Tabs Viagra Generico Effetti Collaterali Peter Lenz Viagra Amoxicillin Cats Propecia Donde Comprar Farmacias Compra Cialis Italia Cheap Viagra Viagra Plus Cialis Buying Propecia Online Uk Safe generic viagra Secure Ordering Fedex Shipping Macrobid Medication. Mail Order Macrobid 100mg. Best Buy Macrobid Tab Internet Shop Next Day Cialis 20 Jahren Priligy Generico En Farmacia viagra Zithromax For Otitis Media In Children Generic Cialis Overnight Sleeping Medicine 20mg Buy Case Viagra Rezeptfrei Kaufen Apotheke generic cialis Propecia Bewertung Cialis Farmatodo Cialis Canadian Finasteride Irreversible Sexual Side Effects Propecia Cheap Cialis Extra Strength pastillas cialis yahoo Is Reconstituted Amoxicillin Still Good Achat Cialis Serieux Order Xenical By Mail Viagra Dose 200 Mg Buy Cialis Cialis Rush Delivery Amoxicillin For Bronchial Infections cialis Cheepest Viagra .Ca
  4. http://zsearchdom5.com zsearchdom2.com zsearchdom1.com zsearchdom3.com

Добавете коментар