Адвокат Иван Кръстев

- Учредяване, преобразуване, промяна в обстоятелствата и ликвидация на
търговски дружества, консорциуми и холдингови структури.

- Търговска несъстоятелност.

- Процесуално представителство пред Съда по търговско-правни,
административни и граждански дела.

- Нелоялна конкуренция, защита на търговската марка, интелектуалната и
индустриална собственост.

- Правно консултиране на чуждестранни инвестиционни проекти в България.

- Правно обслужване на процеса на получаване на временно (постоянно)
пребиваване на чужди граждани в България.
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
0

Детайли

Адрес
Варна, 9000 бул. „Осми приморски полк”, №57 А, Адвокат Кръстев
Телефон
+359 52 600 734