Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

ГРАЖДАНСКО ПРАВО
Изготвяне на писмени документи: договори, пълномощни, жалби, завещания, нотариални покани, уведомления, заявления и т.н.
Представителство пред съда по гражданскоправни дела: финансови и имуществени спорове, делби, брачни искове (развод, издръжка, установяване и оспорване на произход и т. н. ), искове за собственост и нарушено владение, трудови спорове, обжалване на наказателни постановления и административни актове, реализиране на отговорността на държавата и т. н.
Представителство пред Нотариус, изготвяне на нотариални актове за учредяване и прехвърляне на вещни права: продажба на недвижим имот, дарение на недвижим имот, замяна на недвижими имоти, прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, констативен нотариален акт и пр.
Защита и представителство и пред съдебния изпълнител, образуване, представителство и защита по изпълнителни дела, обжалване действията на съдия-изпълнителя, участие в процедури по принудително изпълнение, налагане на възбрана и извършване на опис и публична продан на недвижим имот и т.н.
Регистрация и вписване на Едноличен търговец, търговски дружества (ООД, ЕООД,АД), сдружения с нестопанска цел и фондации
НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
защита на лица, обвинени в хулиганство и на лица, обвинено по ЗООРПСМ (футболно хулиганство)
защита и процесуално представителство, образуване на наказателни дела за престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия (лека телесна повреда, обида, клевета, закана с престъпление и др.)
участие в наказателния процес като частен тъжител и граждански ищец
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
0

Детайли

Адрес
София, ул."Славянска"29, ет.6

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreview::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefrecommend::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefprint::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefcontact::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefvisit::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreport::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefclaim::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefownerlisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefmap::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127