АДВОКАТ МАРИЯ СТОЯНОВА

Правна помощ, консултации и процесуално представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица по ВЕЩНО ПРАВО, СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО, ТРУДОВО ПРАВО, ОБЛИГАЦИОННО И ТЪРГОВСКО ПРАВО; регистрация , пререгистрация и вписване на промени в обстоятелства на търговски дружества и еднолични търговци в търговския регистър, обявяване на актове в ТР, прекратявяне дейността и заличаване на търговски дружества; абонаментно правно обслужване на фирми, правна помощ при имотни сделки, изготвяне на търговски договори, брачни договори, нотариални актове. Водене на дела в Европейският съд по правата на човека в гр.Страсбург, Франция.
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
0

Детайли

Адрес
Русе, ул. Константин Величков 17
Телефон
0898 / 581 407